Numer księgi wieczystej a ewidencja gruntów i budynków
Głosów: 2 (śr. 5)

Kto i kiedy może uzyskać numer księgi wieczystej z ewidencji gruntów i budynków?

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Jawność ksiąg wieczystych

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

W prawie polskim, księgi wieczyste są jedynym, wiarygodnym dokumentem zawierającym pełną rejestrację stanu prawnego nieruchomości. Domniemywa się, że stan prawny nieruchomości ujęty w księdze wieczystej jest zgodny z rzeczywistym stanem nieruchomości.

Głównym celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest zapewnienie bezpiecznego obrotu (kupna, dzierżawy, najmu i sprzedaży) nieruchomościami i zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Księgi wieczyste, aby mogły pełnić swoją rolę, muszą być ogólnie dostępne, jawne i powszechne.

Przeczytaj: Ewidencja gruntów i budynków – co to jest?

Powszechny dostęp do ksiąg wieczystych

Upublicznienie ksiąg wieczystych nastąpiło z chwilą wprowadzenia w życie zapisów Art. 36 (ust. 4) Ustawy o księgach wieczystych i hipotece i powstania Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW).

CIKW umożliwia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego EKW przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym.

Dzisiaj, każdy, kto zna numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości (grunty, budynki trwale z gruntem związane lub ich części, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności), może za pomocą systemu teleinformatycznego zapoznać się z treścią księgi wieczystej.

Budowa numeru księgi wieczystej

Zgodnie z § 11, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, numer księgi wieczystej zbudowany jest z trzech części obejmujących:

 1. część pierwsza to czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona,
 2. część druga to numer według repertorium ksiąg wieczystych,
 3. część trzecia to cyfra kontrolna.

W sytuacji, gdy jesteśmy zainteresowani nabyciem nieruchomości, powinniśmy zapoznać się z treścią księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. Często zdobyta w ten sposób wiedza o nieruchomości pozwoli nam na uniknięcie wielu przykrych niespodzianek. Aby zapoznać się z treścią księgi wieczystej należy poznać jej numer.

Wypis z ewidencji gruntów a numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste są zakładane i prowadzone przez Sądy Rejonowe Wydziały Ksiąg Wieczystych. To właśnie w Sądzie Rejonowym możemy starać się o pozyskanie numeru księgi wieczystej poprzez złożenie stosownego wniosku.

Innym urzędem, w którym możemy uzyskać numer księgi wieczystej jest Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości.

Jak wynika z zapisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ewidencję gruntów i budynków prowadzi starosta. Prowadzona przez starostę ewidencja gruntów obejmuje m.in. informacje dotyczące:

 • gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oraz oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,
 • budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
 • lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

Podstawowym dokumentem, którego treść obejmuje oznaczenie numeru księgi wieczystej jest “wypis z ewidencji gruntów”.

Która część wypisu zawiera numer księgi wieczystej

Wypis z ewidencji gruntów zbudowany jest z trzech części:

 1. pierwsza część dokumentu zawiera adres ewidencyjny nieruchomości oraz adres starostwa powiatowego, w obszarze którego położona jest nieruchomość,
 2. druga część dokumentu zawiera dane właściciela/władającego,
 3. trzecia część dokumentu to oznaczenie działki, nr arkusza mapy, numer działki ewidencyjnej, powierzchnia gruntów, opis użytku, symbol klasoużytku, powierzchni klasoużytków oraz numer księgi wieczystej, a w przypadku jego braku oznaczenie dokumentu.

Przeczytaj: Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – jak uzyskać?

Kto może uzyskać numer księgi wieczystej z ewidencji gruntów?

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Każdy może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków, zawierające dane właścicieli nieruchomości oraz udostępnia dokumenty zawierające takie dane, na żądanie:

 1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
  2a) operatorów sieci w rozumieniu Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, 1920 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1529 i 1566);
 3. innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Z powyższego wynika, że tylko właściciel bądź władający może bez problemu pozyskać w starostwie „pełny” wypis z rejestru gruntów, zawierający w swej treści numer księgi wieczystej.

Natomiast w sytuacji, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości, pozyskanie kompletnego wypisu z rejestru gruntów, a więc takiego, który ujawnia numer księgi wieczystej nieruchomości będzie wymagało wykazania interesu prawnego do nieruchomości. Przy czym nie należy utożsamiać interesu prawnego z interesem faktycznym.

Interes prawny

Interes prawny istnieje wówczas, kiedy można wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego można uzasadnić, że udostępnienie pełnej informacji z ewidencji gruntów jest niezbędne dla danego podmiotu w celu realizacji przez niego jego praw lub obowiązków.

W sytuacji gdy nie jesteśmy właścicielem nieruchomości, a numer KW jest nam niezbędny, we wniosku „O wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków” w uzasadnieniu wniosku w punkcie 11 formularza musimy wskazać taki przepis prawa, który uzasadni nasze żądania.

Jeszcze do niedawna zdarzało się, że starosta wydawał każdemu wnioskodawcy kompletny dokument, tj. taki wypis z rejestru gruntów, który zawierał wszystkie dane, łącznie z numerem księgi wieczystej. Obecnie pozyskanie takiego dokumentu, w sytuacji gdy nie jest się właścicielem nieruchomości, nie jest możliwe, chyba że wskażemy podstawę prawa, z którego jednoznacznie będzie wynikał nasz interes prawny.

Tak więc, jeżeli jesteśmy właścicielem nieruchomości i chcemy pozyskać numer księgi wieczystej nieruchomości, której numer ewidencyjny jest nam znany, wystarczy w Starostwie Powiatowym, złożyć wniosek o udostępnienie wypisu z rejestru gruntów i wnieść stosowną opłatę.

Dokument – wypis z rejestru gruntów zostanie nam wydany bez zbędnej zwłoki, a w kolumnie nr KW lub oznaczenie dokumentu będzie widniał numer księgi wieczystej.

Przeczytaj: Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.
 3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Pixabay.com

Zostaw komentarz