Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków
Głosów: 2 (śr. 5)

Państwowa Ewidencja Gruntów i Budynków obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem morza.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Dane zgromadzone w Państwowej Ewidencji Gruntów (Art. 21. 1.) stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

Jakie informacje obejmuje ewidencja gruntów i budynków

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ewidencja gruntów i budynków jest prowadzona w systemie informacyjnym. Zgodnie z art. 20. 1. niniejszej ustawy “Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

 1. gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty,
 2. budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
 3. lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

1) właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania;
2) miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotów, o których mowa w pkt 1,
3) informację o wpisaniu do rejestru zabytków,
4) informację, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422),
5) wartość katastralną nieruchomości,
6) informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich”.

Przeczytaj: Ewidencja gruntów i budynków – co to jest?

System informatyczny, w którym prowadzona jest ewidencja gruntów zapewnia gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Nad prawidłowością i aktualnością ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów czuwa starosta powiatu, a w miastach będących na prawach powiatu, burmistrzowie tych miast.

Dane z ewidencji gruntów i budynków udostępnia starosta.

Kto może ubiegać się o udostępnienie danych zawartych w Państwowej Ewidencji Gruntów?

O udostępnienie wypisów z rejestrów gruntów zawierających dane podmiotowe (informacje dotyczące właściciela nieruchomości, miejsce pobytu stałego lub adres siedziby podmiotu, oznaczenia ksiąg wieczystych) mogą ubiegać się:

 1. właściciele nieruchomości oraz osoby i jednostki organizacyjne władające gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
 2. organy administracji publicznej albo podmioty niebędące organami administracji publicznej, realizujące, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
 3. operatorzy sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 903 i 1250),
 4. inne podmioty niż wymienione w pkt. 1–2a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Udostępnienie danych podmiotowych uregulowane jest przez art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).

O udostępnienie wypisów z rejestrów gruntów zawierających dane przedmiotowe, do których należą informacje dotyczące gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych), mogą ubiegać się wszyscy albowiem dane przedmiotowe są jawne i jako takie powszechnie dostępne.(art. 24 ust.4 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, z zastrzeżeniem ust. 5).

Jakie dokumenty ewidencyjne i dla jakich celów możemy pozyskiwać w Starostwie powiatowym?

W Starostwie powiatowym możemy ubiegać się o udostępnienie następujących dokumentów:

1. Wypis z rejestru gruntów (zawiera dane podmiotowe) pozyskuje się między innymi w celu:

 • założenia księgi wieczystej,
 • sprostowania treści księgi wieczystej,
 • zawarcia aktu notarialnego (przy transakcjach zbywania bądź nabywania nieruchomości),
 • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalowej (np.: powierzchnia, funkcja) oraz danych podmiotowych (np. imię i nazwisko właściciela bądź władającego).

2. Wypis z kartoteki budynków/kartoteki lokali zawiera dane przedmiotowe i zamawia się go między innymi w celu:

 • dokonania zmian w księdze wieczystej,
 • zawarcia aktu notarialnego,
 • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości budynkowej, lokalowej (np.: powierzchnia, funkcja).

3. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych zawiera wyłącznie dane przedmiotowe i zamawia się go między innymi do:

 • uzyskania informacji o danych przedmiotowych nieruchomości gruntowej (np. powierzchnia, rodzaje użytków).

4. Wyrys z mapy ewidencyjnej zawierający fragment mapy ewidencyjnej i zamawiany jest w celu:

 • dokonania sprostowania treści księgi wieczystej,
 • zawarcia aktu notarialnego.

5. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej zamawiany jest, między innymi w celu:

 • uregulowania stanu prawnego nieruchomości poprzez założenie księgi wieczystej dla nieruchomości,
 • łączenie działek w jednej księdze wieczystej,
 • zawarcia aktu notarialnego (transakcja nabycia bądź zbycia nieruchomości).

W Starostwie, w Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, możemy również pozyskać dla celów czysto informacyjnych, uproszczony wypis z rejestru gruntów. Dokument ten nie będzie zawierał klauzuli upoważniającej do założenia księgi wieczystej bądź dokonania zmian w księdze wieczystej.

Dokumenty tego typu są najczęściej pozyskiwane przez instytucje w celu sprawdzenia zgodności danych ewidencji gruntów z ewidencją prowadzoną przez te instytucje.

Wniosek o udostępnienie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków

Aby pozyskać dane zawierające informacje z zakresu ewidencji gruntów należy w Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej złożyć stosowny wniosek.

Wniosek możemy złożyć udając się do Starostwa, w którym znajduje się Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, bądź jeżeli posiadamy dostęp do internetu, złożyć wniosek przez internet. W tym celu musimy otworzyć stronę internetową starostwa, na obszarze którego znajduje się nasza nieruchomość, i kierując się wskazówkami urzędu – starostwa, pomyślnie złożyć wniosek.

Załatwienie sprawy, pozyskanie dokumentów z operatu ewidencyjnego, jeżeli nie jest wymagane postępowanie wyjaśniające, trwa do 14 dni.

Przeczytaj: Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – jak uzyskać?

Opłaty za udostępnienie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków

Za udostępnienie dokumentów z ewidencji gruntów i budynków wniesiemy stosowną opłatę.

Za dokumenty w postaci drukowanej opłata wyniesie:

 1. Wypis z rejestru gruntów – 50,00 zł /jednostka rejestrowa gruntu.
 2. Uproszczony wypis z rejestru gruntów – 15,00 zł /działka.
 3. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej – 150,00 zł/jednostka rejestrowa gruntów.
 4. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych – 30,00 zł/jednostka rejestrowa gruntów.
 5. Wypis z rejestru budynków lub wypis z rejestru lokali – 30,00 zł/jednostka rejestrowa budynku albo lokali.
 6. Wypis z kartoteki budynku lub wypis z kartoteki lokali – 20,00 zł/pozycja kartoteki budynku albo lokali.
 7. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego – 150,00 zł.

Za dokumenty w postaci elektronicznej:

 1. Wypis z rejestru gruntów – 40,00 zł /jednostka rejestrowa gruntu.
 2. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej – 140,00 zł/jednostka rejestrowa gruntów.
 3. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych – 24,00 zł/jednostka rejestrowa gruntów.
 4. Wypis z rejestru budynków lub wypis z rejestru lokali – 25,00 zł/jednostka rejestrowa budynku albo lokali.
 5. Wypis z kartoteki budynku lub wypis z kartoteki lokali – 15,00 zł/pozycja kartoteki budynku albo lokali.

Opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem wypisu/wypisów i wyrysu/ wyrysów z ewidencji gruntów – art. 40 d. ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629).

Art. 40 j. 1. Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W przypadku gdy wskaźnik ten ma wartość ujemną, stawki opłat nie ulegają zmianie.

Nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie:

 1. Prokuratury.
 2. Sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa.
 3. Organów kontroli państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
  a. ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w księdze wieczystej,
  b. przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
  c. przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa.

Przeczytaj: Kataster nieruchomości – co to jest?

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Fotolia

Zostaw komentarz