Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Głosów: 5 (śr. 4.8)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każda nieruchomość ma swój numer porządkowy. 

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

W miastach oraz miejscowościach posiadających ulice, numery porządkowe nieruchomości ustala się odrębnie dla każdej ulicy i każdego placu.

W miejscowościach, których nie ma ulic, nadaje się jedną numerację porządkową. Dla przysiółków wsi, które nie posiadają ulic, jeżeli leżą w tym samym obrębie ewidencyjnym, nadaje się również jedną numerację porządkową.

Numery porządkowe nieruchomości przyjmują postać liczb całkowitych w przedziale od 1 do n.

Przepisy regulujące ustalanie numerów porządkowych nieruchomości

Zgodnie z Ustawą z dnia ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Art. 47, ustalenie oraz nadanie numeru porządkowego nieruchomości należy do zadań własnych gminy.

Sposób ustalania numerów porządkowych oraz oznaczania nimi nieruchomości zabudowanych, jak i przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej.

Zasady numeracji porządkowej nieruchomości

W zakresie numeracji porządkowej nieruchomości stosuje się określone zasady:

 1. numery porządkowe wzdłuż ulic głównych wzrastają w kierunku od centrum miejscowości ku jej granicom albo z południa na północ oraz ze wschodu na zachód,
 2. numery porządkowe wzdłuż ulic bocznych wzrastają, poczynając od głównej ulicy, w kierunku granic miejscowości,
 3. numery porządkowe po lewej stronie ulicy, w kierunku zwiększających się numerów, oznacza się liczbami nieparzystymi, a po prawej stronie parzystymi,
 4. numery porządkowe budynków przylegających do placu wzrastają, poczynając od naroża placu przy głównej ulicy, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara,
 5. jeżeli plac powstaje z rozszerzenia lub skrzyżowania ulic, dla budynków przylegających do placu ustala się kolejne numery porządkowe jednej z ulic przechodzących przez plac.

Aby nowopowstały budynek mógł posiadać swój numer ewidencyjny, koniecznym jest ustalenie numeru ewidencyjnego przez gminę/miasto, czyli organ w obszarze, którego położona jest nieruchomość.

Przeczytaj: Ewidencja nieruchomości gminnych

Kto może złożyć wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości budynkowej składa właściciel nieruchomości bądź użytkownik wieczysty podając imię i nazwisko oraz adres.

Jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę, aby skutecznie złożyć wniosek należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.

W jakiej formie składa się wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości?

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości?

Do wniosku należy dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej bądź mapy zasadniczej z naniesioną na tę mapę nieruchomością będącą przedmiotem wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o ustalenie numeru porządkowego dotyczy budynku będącego w trakcie budowy, do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę z załącznikiem graficznym (projekt zagospodarowania działki),
 2. oświadczenie o rozpoczęciu budowy/dokument potwierdzający rozpoczęcie budowy (w przypadku budynków realizowanych w ramach zgłoszenia zamiaru budowy).

Jeżeli wniosek o ustaleniu numeru porządkowego dotyczy budynku prognozowanego do wybudowania i działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, do wniosku należy dołączyć:

 • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikiem graficznym z własnoręcznie wrysowanym budynkiem

lub

 • ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z kopią projektu zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do tej decyzji

lub

 • dokument potwierdzający brak sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy.

Gdzie należy złożyć wniosek o ustaleniu numeru porządkowego?

Wniosek w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości należy złożyć w sekretariacie gminy, miasta w obszarze, której położona jest nieruchomość.

Termin oczekiwania na załatwienie sprawy

Najpóźniej w okresie 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymamy z gminy/miasta zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego.

Tryb odwoławczy

Na zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nie służy odwołanie oraz zażalenie.

Opłaty

Od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego budynku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Od wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Od żądania poświadczonej kopii wydanego zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku należy uiścić opłatę w wysokości 5 zł od 1 strony dokumentu.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy/Urzędu Miasta bądź w kasie Urzędu Gminy/Urzędu Miasta.

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Zgodnie z załącznikiem cz. IV pkt. 3 do Ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ze zm.) zwolnione z opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Tabliczka z numerem porządkowym nieruchomości

W terminie dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym powinniśmy w widocznym miejscu na budynku lub na ogrodzeniu nieruchomości umieścić tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości.

W miejscowościach posiadających ulice lub place z nazwami – na tabliczce z numerem porządkowym nieruchomości powinna być podana również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwa miejscowości.

Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości.
 3. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
 4. Art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Unsplash.com

Zostaw komentarz