Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – jak uzyskać?
Głosów: 3 (śr. 5)

Podstawowym i niezbędnym dokumentem podczas transakcji nabycia bądź zbycia nieruchomości:

 • gruntowej,
 • budynkowej,
 • lokalowej

oraz dla ograniczonych praw rzeczowych, tj. dla:

 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego albo prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

jest wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Kto może się ubiegać o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów?

Osoby, które mogą starać się o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów to:

 1. właściciele nieruchomości,
 2. osoby posiadające prawo zarządzania nieruchomością, dzierżawcy,
 3. osoby posiadające interes prawny do nieruchomości.

Przeczytaj: Wypis z ewidencji gruntów i budynków – czym jest i co zawiera?

Kto wydaje wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 ) osobą upoważnioną do prowadzenia i udostępniania (wydawania) informacji zawartych w operacie ewidencyjnym gruntów w formie:

 • wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
 • wyrysów z mapy ewidencyjnej,
 • kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
 • plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych

jest starosta powiatowy.

Zgodnie z tą samą ustawą, starosta uwierzytelnia wydawane dokumenty stosowną klauzulą.

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej przeznaczony do założenia księgi wieczystej winien być opatrzony przez starostę klauzulą:

”Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej”.

W jaki sposób uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Aby pozyskać dokument, jakim jest wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, musimy przede wszystkim upewnić się, w którym starostwie prowadzona jest ewidencja w zakresie interesującej nas nieruchomości. Będzie to zawsze starostwo właściwe dla miejsca położenia interesującej nas nieruchomości.

Jeżeli jesteśmy mieszkańcem miejscowości, w której znajduje się urząd prowadzący kataster nieruchomości, możemy sprawę załatwić na jeden z dwóch sposobów.

Pierwszym sposobem na pozyskanie interesujących na dokumentów będzie udanie się do urzędu i złożenie wniosku o wydanie dokumentów wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej.

Drugim sposobem jest złożenie wniosku drogą elektroniczną z wykorzystaniem e-maila.

Aby złożyć wniosek drogą e-mailową należy „wejść” na stronę internetową starostwa i pozyskać adres e-mailowy wydziału wydającego wypisy i wyrysy z rejestru gruntów. Można też skontaktować się telefonicznie z pracownikiem wydziału ewidencji gruntów i budynków i poprosić o podanie adresu e-mailowego wydziału.

Przy okazji, można poprosić pracownika starostwa o przesłanie na naszą pocztę e-mailową formularza wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków.

Należy podkreślić, że wzory wniosków o wydanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej zostały ujednolicone dla całego kraju.

Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).

Po wypełnieniu wniosku, tą samą drogą e-mailową przesyłamy nasz wniosek do adresata, czyli wydziału Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków.

Jednym z punktów wniosku jest podanie informacji, czy wniosek odbierzemy samodzielnie w wydziale Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków czy też chcielibyśmy, aby wniosek został nam przesłany pocztą tradycyjną.

Przeczytaj: Wyrys z ewidencji gruntów i budynków – czym jest i co zawiera?

Opłata za udostępnienie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Zasady udostępniania danych i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego regulują przepisy rozdziału 7 ustawy oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183).

Starosta prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny udostępnia materiały zasobu, a więc także wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, odpłatnie.

W naszym przypadku, za sporządzanie i wydawanie wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej oraz przesłanie pod wskazany adres, uiścimy opłatę w wysokości 150 zł plus opłata pocztowa za wysłanie dokumentu z Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków.

Przeczytaj: Ewidencja gruntów i budynków – co to jest?

Opłatę za przekazanie dokumentu należy uiścić na konto starostwa lub w kasie urzędu, jeszcze przed jego wydaniem.

Należy pamiętać, że podana cena dotyczy jednej nieruchomości położonej w jednym obrębie ewidencyjnym.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Fotolia

Zostaw komentarz