Kartoteka budynków a rejestr budynków – jak uzyskać te dokumenty?
Głosów: 41 (śr. 4.4)

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, dokumenty takie jak: wypis z rejestru budynków czy wypis z kartoteki budynków udostępniane są przez starostę właścicielowi nieruchomości, władającemu bądź innemu podmiotowi, który posiada w tym zakresie interes prawny (Art. 24, ust.5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Wypisy, wyrysy i kopie dokumentów, starosta udostępnia w postaci nieelektronicznej na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia lub w postaci elektronicznej.

Rejestr budynków

Rejestr budynków jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych, dotyczących budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, zestawionych według przynależności tych budynków do poszczególnych jednostek rejestrowych budynków.

Rejestr budynków zawiera:

 1. Informacje określające:
  • właścicieli budynków oraz ich udziały w prawie własności,
  • trwałych zarządców budynków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie;
 2. Oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów związanych z poszczególnymi budynkami.

Przeczytaj: Ewidencja gruntów i budynków – co to jest?

Jakie informacje zawiera wypis z rejestru budynków?

Wypis z rejestru budynków jest dokumentem zawierającym opisowe informacje o budynkach, stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności i położonych w granicach jednego obrębu ewidencyjnego na jednej nieruchomości gruntowej, a także o właścicielu (współwłaścicielach) tych budynków.

Wypis z rejestru budynków jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Wypis z rejestru budynków oraz wypis z rejestru lokali zawiera w szczególności:

 1. nazwę organu wydającego wypis,
 2. oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,
 3. tytuł dokumentu – odpowiednio: „Wypis z rejestru gruntów”, „Wypis z rejestru budynków”, „Wypis z rejestru lokali”,
 4. nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza ewidencyjnego,
 5. numery działek ewidencyjnych,
 6. odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali,
 7. informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych,
 8. nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis,
 9. datę sporządzenia dokumentu,
 10. pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku, gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej,
 11. podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

Kartoteka budynków

Kartoteka budynków jest raportem zawierającym informacje opisowe o budynkach. Informacje o budynkach zawarte w kartotece budynków są segregowane w pozycjach kartoteki budynków odpowiadających jednostkom rejestrowym gruntów, na których położone są te budynki.

W przypadku, gdy budynki położone są na gruntach wchodzących w skład więcej niż jednej jednostki rejestrowej gruntów, informacje dotyczące tych budynków wykazywane są we wszystkich pozycjach kartoteki budynków odpowiadających tym jednostkom rejestrowym gruntów.

W przypadku budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności w kartotece budynków zamieszczana jest informacja o identyfikatorze odpowiedniej jednostki rejestrowej budynków.

Szczegółowy zakres informacji zawartych w kartotece budynków ujęty został w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Jakie informacje zawiera wypis z kartoteki budynków?

Wypis z kartoteki budynków jest dokumentem zawierającym opisowe informacje o budynkach położonych w granicach jednego obrębu ewidencyjnego na działkach ewidencyjnych, wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów (jednej nieruchomości gruntowej).

Wypis z kartoteki budynków nie zawiera danych o podmiotach, które władają tymi budynkami.

Wypis z kartoteki budynków jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Wypis z kartoteki budynków oraz wypis z kartoteki lokali zawiera w szczególności:

 1. identyfikator pierwszego budynku,
 2. datę ostatniej weryfikacji danych,
 3. identyfikator jednostki rejestrowej,
 4. numer działki, na której aktualnie wzniesiony jest budynek,
 5. adres budynku,
 6. numer i datę wpisu do rejestru zabytków,
 7. rodzaj i funkcję budynku,
 8. wartość budynku, o ile jest znana,
 9. rok zakończenia budowy lub ostatniej modernizacji,
 10. powierzchnię zabudowy,
 11. liczbę kondygnacji nadziemnych,
 12. kod charakterystyki konstrukcyjno – budowlanej,
 13. główną konstrukcję nośną (ściany, słupy, ramy),
 14. stropy i ścianki działowe,
 15. konstrukcję i pokrycie dachu,
 16. kod charakterystyki wyposażenia technicznego – instalacji:
  • wodociągowej,
  • kanalizacyjnej,
  • centralnego ogrzewania,
  • ciepłej wody,
  • gazu sieciowego,
  • elektrycznej,
  • dźwigowej;
 17. liczbę lokali mieszkalnych,
 18. numer pierwszego lokalu stanowiącego odrębną własność,
 19. powierzchnię użytkową,
 20. oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów,
 21. numer drugiego lokalu stanowiącego odrębną własność,
 22. powierzchnię użytkową,
 23. oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów,
 24. numer pierwszego garażu stanowiącego odrębną własność.

Oprócz w/w danych, wypis z kartoteki budynków powinien zawierać:

 1. nazwę organu wydającego wypis,
 2. oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,
 3. tytuł dokumentu – odpowiednio: „Wypis z kartoteki budynków”, „Wypis z kartoteki lokali”,
 4. nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer lub tylko numer obrębu,
 5. odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, z którą związana jest pozycja kartoteki budynków lub kartoteki lokali,
 6. numer pozycji kartoteki budynków lub kartoteki lokali,
 7. informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych,
 8. nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis,
 9. datę sporządzenia dokumentu,
 10. pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku, gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej,
 11. podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, oprócz danych ujętych w punktach od 1 do 24, są w szczególności:

 1. oznaczenie księgi wieczystej lub innych dokumentów określających własność budynku,
 2. oznaczenie dokumentów określających inne prawa do budynku niż własność,
 3. identyfikator jednostki rejestrowej budynków, do której przyporządkowany został budynek.

Informację o wyposażeniu budynku w wewnątrzbudynkową infrastrukturę techniczną przystosowaną do szybkich łączy ujawnia się w ewidencji:

 1. z urzędu – jeżeli taka informacja jest zawarta w doręczonych organowi dokumentach,
 2. na wniosek właściciela budynku, trwałego zarządcy lub zarządcy nieruchomości – jeżeli do wniosku dołączone zostanie oświadczenie operatora telekomunikacyjnego potwierdzające takie wyposażenie.

Jak i gdzie można pozyskać wypis z rejestru budynków bądź wypis z kartoteki budynków?

Pozyskanie wypisu z rejestru budynków czy wypisu z kartoteki budynków, wymaga złożenia w starostwie, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, stosownego wniosku.

Wniosek mogą złożyć:

 • właściciel budynku,
 • władający budynkiem,
 • osoba posiadająca interes prawny w tym działaniu.

W sytuacji, gdy starający się o dokumenty typu: wypis z rejestru budynków czy wypis z kartoteki budynków jest mieszkańcem miejscowości, która leży poza siedzibą starostwa, w obszarze którego położony jest budynek, niezbędne dokumenty można pozyskać drogą elektroniczną z wykorzystaniem e-maila.

Korzystając z takiej formy załatwienia sprawy, można odnaleźć stronę internetową starostwa właściwego dla miejsca położenia budynku i pobrać z tej strony „Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków”.

Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze budynków określa Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).

Wypełniając wniosek należy skrupulatnie wypełnić wszystkie jego pola, pamiętając o zakreśleniu właściwego kwadratu w polu oznaczonym numerem 9, tj. „Wypis z kartoteki budynków” lub „Wypis z rejestru budynków” w zależności od tego, o jaki wypis wnioskujemy.

Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków, przesyłamy do starostwa właściwego dla miejsca położenia nieruchomości (budynku), Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków.

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntów i Budynków dotyczący „Wypisu z kartoteki budynków” lub „Wypisu z rejestru budynków” można przesłać na adres e-mailowy starostwa, drogą elektroniczną.

Starostwo niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udostępnienie wypisu z rejestru gruntów i budynków sprawdza, czy wniosek może być zrealizowany oraz ustala wysokość należnej opłaty. Starostwo przed wydaniem/przesłaniem dokumentu: „Wypisu z rejestru budynków” czy „Wypisu z kartoteki budynków” poinformuje wnioskodawcę o konieczności wniesienia na konto starostwa stosownej opłaty.

Starostwo, po odnotowaniu na swoim koncie należnej wpłaty, prześle wnioskodawcy stosowny dokument na jego adres e-mailowy bądź adres poczty tradycyjnej (zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy ujętą we wniosku).

W przypadku, gdy we wniosku o pozyskanie dokumentu, wnioskodawca zobowiązał się, do osobistego odbioru wnioskowanego dokumentu, stosowną opłatę powinien uiścić w kasie starostwa, przed odbiorem dokumentu.

Przeczytaj: Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – jak uzyskać?

Koszty dokumentów udostępnianych przez Państwowy Zasób Geodezyjno-Kartograficzny

Wysokość stawek podstawowych przy ustalaniu opłat z tytułu udostępniania materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ujęto w Załączniku do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na dzień dzisiejszy za:

 • Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego uiścimy opłatę w wysokości 30,00 zł.
 • Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego uiścimy opłatę w wysokości 20,00 zł.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Pixabay.com.

Zostaw komentarz