Ewidencja nieruchomości gminnych
Głosów: 2 (śr. 5)

Nieruchomości stanowiące przedmiot Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nieoddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa stanowią tzw. zasób nieruchomości.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego (należy przez to rozumieć gminę, powiat lub województwo) określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Na czym polega gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości?

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Gospodarowanie zasobem nieruchomości, tj. nieruchomości budynkowych, gruntowych czy lokalowych polega w szczególności na wykonywaniu takich czynności jak:

 1. ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
 2. zapewnienie wyceny tych nieruchomości,
 3. sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz przedkładanie ich wojewodzie – celem akceptacji, co najmniej na dwa miesiące przed zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniego planu,
 4. zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 5. wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności,
 6. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 7. zbywanie oraz nabywanie, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
  7a) wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
 8. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, w tym w szczególności: o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
 9. składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej,
 10. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
 11. przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych,
 12. dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
 13. wyposażanie nieruchomości, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Przeczytaj: Czym jest kataster nieruchomości?

Jakie nieruchomości obejmuje ewidencjonowanie?

Ewidencjonowanie obejmuje zasób nieruchomości będących własnością gminy oraz nieruchomości stanowiących własność gminy będących w użytkowaniu wieczystym.

Prowadzenie przez gminę ewidencji nieruchomości będącej jej własnością, jak również ewidencji nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym, ma ogromne znaczenie. Dane o nieruchomościach, będące w rejestrach gminy, powinny być zgodne z danymi zawartymi w geodezyjnych ewidencjach gruntów i budynków prowadzonych przez starostów.

Z uwagi na rolę, jaką pełnią dane ewidencyjne nieruchomości (dane te wykorzystywane są m.in. w systemie sprawdzającym naliczanie podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości), nie może dochodzić do sytuacji, w których dane ewidencyjne zawarte w rejestrach gminnych są różne od danych zawartych w katastrze nieruchomości prowadzonym przez starostę.

Ewidencjonowanie nieruchomości polega na wskazaniu w katastrze nieruchomości prowadzonym dla zasobu terytorialnego następujących informacji:

1. Oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Wójt gminy wykonując zadania związane z ewidencjonowaniem nieruchomości stanowiących zasób samorządu terytorialnego powinien w szczególności zadbać o oznaczenia nieruchomości poprzez podanie w rejestrze numeru księgi wieczystej nieruchomości oraz podanie numeru nieruchomości z zachowaniem nazwy jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, w których granicach jest położona miejscowość oraz jej identyfikatora – TERYT.

Wskazane oznaczenia powinny odpowiadać oznaczeniom nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

2. W przypadku braku księgi wieczystej, wójt, burmistrz, prezydent miasta powinien wskazać dokumenty świadczące o własności nieruchomości.

W świetle obowiązujących przepisów prawa, wójt, burmistrz, prezydent miasta powinien zadbać o założenie księgi wieczystej dla wszystkich nieruchomości, które takiej księgi nie posiadają.

3. Podanie powierzchni nieruchomości.

Istotnym elementem ewidencjonowania nieruchomości jest jej powierzchnia. Oczekuje się, że dane ujęte w rejestrach gminy, wskazujące powierzchnię nieruchomości są zgodne z rejestrami prowadzonymi przez państwową ewidencje gruntów i budynków jak również z danymi zawartymi w księgach wieczystych.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W zakres ewidencjonowania wchodzi również wskazanie dla nieruchomości przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

5. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego.

Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste powinny zostać opatrzone opisem wskazującym na datę ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

6. Wójt, burmistrz czy prezydent miasta (podobnie jak starosta) ma obowiązek podania w prowadzonych rejestrach informacji o zgłoszonych roszczeniach (np. roszczenie reprywatyzacyjne) do nieruchomości oraz informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Przeczytaj: Ewidencja gruntów i budynków – co to jest?

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości

Rzetelne prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości samorządu terytorialnego pozwala na sporządzenie planu wykorzystania zasobu, który zawiera w szczególności:

 1. zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
 2. prognozę:
  a) dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,
  b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu,
  c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
  d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości;
 3. program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

Jak wspomnieliśmy, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób gminy należy do obowiązków wójta, prezydenta miasta czy starosty.

Pełne rozeznanie organów odpowiedzialnych za gospodarkę nieruchomościami w zakresie liczby i powierzchni nieruchomości pozwala na prowadzenie gospodarki w sposób zgodny z zasadą prawidłowej gospodarki, ujętą w art. 12 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, której treść brzmi:

”Organy, o których mowa w art. 11, działające za Skarb Państwa i jednostkę samorządu terytorialnego, są zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki”.

Plany wykorzystania zasobu nieruchomości gmina opracowuje się na okres 3 lat.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Pixabay.com

Zostaw komentarz