Ewidencja gruntów i budynków – co to jest?
Głosów: 3 (śr. 5)

Przez ewidencję gruntów i budynków należy rozumieć usystematyzowany i permanentnie aktualizowany zbiór danych o nieruchomościach, ich właścicielach i władających, jak również o wartości tych nieruchomości.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Podstawa prawna

Podstawowe przepisy regulujące zasady ewidencji gruntów i budynków zawarto w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 1034).

W Polsce ewidencją gruntów i budynków zajmuje się Państwowa Ewidencja Gruntów i Budynków.

Jakie dane obejmuje ewidencja gruntów i budynków?

Ewidencja gruntów i budynków obejmuje zwłaszcza:

 1. dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali,
 2. dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa.

W przypadku gruntów o nieustalonym właścicielu w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania.

W Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków wykazuje się również dane dotyczące:

 • użytkowników wieczystych gruntów,
 • jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami, państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
 • organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,
 • użytkowników gruntów państwowych i samorządowych,
  dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji,
 • informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę do sporządzenia opisu,
 • datę i zegarowy czas wpisania danych do bazy danych,
 • datę ostatniej weryfikacji danych,
 • wielkości udziałów osób, jednostek organizacyjnych oraz organów w przysługujących im i ujawnianych w ewidencji prawach i uprawnieniach do nieruchomości, a także daty określające nabycie oraz utratę tych praw i uprawnień.

Przeczytaj: Wypis z ewidencji gruntów i budynków – czym jest i co zawiera?

Na jakiej podstawie ujawniane są w ewidencji prawa do gruntów, budynków i lokali?

Prawa osób i jednostek organizacyjnych do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie:

 1. wpisów dokonanych w księgach wieczystych,
 2. prawomocnych orzeczeń sądowych,
 3. umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali,
 4. ostatecznych decyzji administracyjnych,
 5. dyspozycji zawartych w aktach normatywnych,
 6. umów dzierżawy.

Raporty PEG obrazujące dane ewidencyjne

Państwowa Ewidencja Gruntów za pomocą systemu teleinformatycznego tworzy podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:

 • rejestr gruntów,
 • rejestr budynków,
 • rejestr lokali,
 • kartotekę budynków,
 • kartotekę lokali,
 • mapę ewidencyjną.

Informacje zawarte w rejestrze gruntów

Jednym z podstawowych rejestrów sporządzanych przez PEG jest rejestr gruntów. Rejestr ten posiada informacje określające:

 1. właścicieli gruntów oraz ich udziały w prawie własności,
 2. władających na zasadach samoistnego posiadania gruntami o nieustalonym właścicielu,
 3. użytkowników wieczystych, użytkowników, zarządców oraz trwałych zarządców gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały odpowiednio w użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu, zarządzie lub trwałym zarządzie,
 4. organy, które gospodarują zasobem nieruchomości Skarbu Państwa albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości, oraz ich udziały w tym gospodarowaniu,
 5. nazwy spółek wspólnot gruntowych, składy zarządów tych spółek oraz osoby uprawnione do korzystania ze wspólnot gruntowych i przysługujące im udziały w tych wspólnotach,
 6. dzierżawców gruntów oraz ich udziały w dzierżawie.

Informacje zawarte w rejestrze budynków

Innym raportem sporządzanym na podstawie rejestru danych ewidencyjnych jest rejestr budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, zestawionych według przynależności tych budynków do poszczególnych jednostek rejestrowych budynków.

Rejestr budynków zawiera m.in.:

 1. informacje określające: właścicieli budynków oraz ich udziały w prawie własności, trwałych zarządców budynków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie,
 2. oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów związanych z poszczególnymi budynkami.

Informacje zawarte w rejestrze lokali

Rejestr lokali jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych, dotyczących lokali stanowiących odrębne nieruchomości, zgrupowanych według ich przynależności do poszczególnych jednostek rejestrowych lokali.

Rejestr lokali zawiera m.in.:

 1. dane określające właścicieli lokali oraz ich udziały w prawie własności, trwałych zarządców lokali Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie,
 2. udziały właścicieli lokali w nieruchomościach wspólnych związanych z lokalami,
 3. identyfikatory działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład nieruchomości wspólnych związanych z lokalami,
 4. identyfikatory budynków, których części wspólne wchodzą w skład nieruchomości wspólnych związanych z lokalami.

Pozostałe raporty tworzone na podstawie danych ewidencyjnych

Innymi raportami tworzonymi na podstawie bazy danych ewidencyjnych są:

 1. zestawienie gruntów,
 2. wykaz gruntów,
 3. wykaz budynków,
 4. wykaz lokali,
 5. wykaz działek ewidencyjnych,
 6. wykazy: a) podmiotów ewidencyjnych, b) osób, jednostek organizacyjnych i organów, c) dzierżawców gruntów.

Zestawienie gruntów jest spisem danych o ogólnej powierzchni i wartości gruntów wchodzących w skład poszczególnych jednostek rejestrowych z podziałem na użytki gruntowe i klasy bonitacyjne.

Zestawienie gruntów sporządza się dla obrębu lub jednostki ewidencyjnej.

Zastosowanie danych z ewidencji gruntów i budynków

Dane zawarte w Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków stanowią podstawę w szczególności do:

 • planowania przestrzennego,
 • planowania gospodarczego,
 • określania wysokości podatków,
 • określania wysokości świadczeń.

Przeczytaj: Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – jak uzyskać?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy

Jednym z podstawowych planów zagospodarowania przestrzennego jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy jako podstawowy akt prawa miejscowego w swej budowie zawiera część graficzną i część opisową. Część graficzna to mapy 1: 1000.

W celu opracowania planu miejscowego gmina pozyskuje mapy w Państwowej Ewidencji Gruntów.

Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków, dane ewidencji gruntów są permanentnie aktualizowane. W przypadku zachodzących zmian danych ewidencyjnych, starosta ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie (§ 44 rozporządzenia):

 1. organy podatkowe – w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 2. wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego – w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych,
 3. właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej – w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków.

Zawiadomienia starosty zawiera w szczególności:

 1. oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany,
 2. oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany,
 3. zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie,
 4. wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomienie,
 5. podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.

Do zawiadomienia adresowanego do wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego dołącza się odpowiedni wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków lub kartoteki lokali, jeżeli zmiana dotyczy danych opisowych działek ewidencyjnych, budynków lub lokali, a także wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli zmiana dotyczy również danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych lub konturów budynków.

Starosta na wniosek lub za zgodą podmiotów, przekazuje zawiadomienie o zmianach danych ewidencyjnych w formie elektronicznej.

Dane ewidencyjne, które utraciły swoją aktualność, podlegają archiwizacji.

Starosta, w celu uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i administracyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych, ma obowiązek przeprowadzania modernizacji bazy danych ewidencyjnych.

Częścią składową projektu modernizacji ewidencji gruntów jest mapa przeglądowa w skali: 1:10 000 lub 1:25 000.

Projekt modernizacji podlega uzgodnieniu.

Przeczytaj także: Zmiana danych w ewidencji gruntów i budynków

Niniejsze opracowanie sporządzono w oparciu i z wykorzystaniem:

 1. Ustawa dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.).
 2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 1034).

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Fotolia

Zostaw komentarz