Kategoria

Wycena nieruchomości

Kategoria

Kto zajmuje się wyceną nieruchomości gruntowych?

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wyceną nieruchomości zajmują się rzeczoznawcy majątkowi. Osoby wykonujące zawód rzeczoznawcy posiadają uprawnienia nadane im przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. Działalność w zakresie wyceny nieruchomości bez posiadania szczególnych uprawnień jest karalna.

Definicja nieruchomości rolnych

Definicję nieruchomości rolnej określa Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w Art. 46. Zgodnie z treścią wymienionej ustawy:

„Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej”.

Kiedy nieruchomość jest zabytkiem?

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Art. 3 pkt. 1:

„zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, będąca świadectwem minionej epoki lub zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na ich wartość historyczną, artystyczną lub naukową.”