Zmiana danych w ewidencji gruntów i budynków
Głosów: 2 (śr. 5)

Ewidencja gruntów i budynków to usystematyzowany i permanentnie aktualizowany zbiór danych o nieruchomościach, ich właścicielach i władających, jak również o wartości tych nieruchomości.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Podstawowe przepisy regulujące zasady ewidencji gruntów i budynków zawarto w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Warszawa, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 1034).

Przeczytaj: Ewidencja gruntów i budynków – co to jest?

Organy zajmujące się ewidencją gruntów i budynków

W Polsce ewidencją gruntów i budynków zajmuje się Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny (PZGiK), którego częścią terenową „obsługującą” każdego obywatela jest powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny prowadzony przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu przy pomocy geodetów powiatowych.

Z zasobów PZGiK czerpane są informacje dotyczące nieruchomości gruntowych, budynkowych i budowlanych, ich adresów administracyjnych, powierzchni, numerów ksiąg wieczystych oraz (w przyszłości) wartości tych nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. art. 21, prawo geodezyjne i kartograficzne, dane zawarte w ewidencji gruntów stanowią:

„podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, prowadzenia statystyki publicznej , gospodarki nieruchomościami”.

W związku z powyższym, dane zawarte w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym i zapisane w formie elektronicznej w postaci operatów ewidencyjnych winne być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Obowiązek zgłaszania zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Wiarygodność danych ewidencyjnych zapewnia ich bieżąca aktualizacja.

Właściciele/władający nieruchomościami mają obowiązek zgłaszania właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian (Art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne).

Obowiązek zgłaszania zmian nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Do najczęstszych zdarzeń w trakcie, których dochodzi do zmian ewidencyjnych możemy zaliczyć:

 1. Zbycie bądź nabycie nieruchomości (gruntowej, budynkowej, lokalowej).
 2. Nowy pomiar nieruchomości.
 3. Scalenie nieruchomości.
 4. Podział nieruchomości.
 5. Wydzielenie części nieruchomości.

Kto może złożyć wniosek o aktualizację danych ewidencyjnych?

Prawo do składania wniosków o aktualizację danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości lub zgłaszania zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w tym informacji o miejscu stałego pobytu (adres zameldowania) lub o siedzibie swojej jednostki posiadają:

 • właściciele nieruchomości,
 • władający w rozumieniu posiadania samoistnego,
 • władający na gruntach publicznych będący wieczystymi użytkownikami, użytkownikami gruntów państwowych i samorządowych, sprawujący zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
 • osoby reprezentujące osobę prawną, której zostało powierzone wykonywanie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa lub innych praw rzeczowych.

W przypadku nowego pomiaru nieruchomości uruchomionego na zlecenie jednej z osób posiadających prawo do składania wniosku o aktualizację danych ewidencyjnych, w wyniku pracy geodety, powstaje dokument zwany wykazem zmian danych ewidencyjnych.

Dokument ten po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest podstawą aktualizacji ewidencji gruntów i budynków. Aby zmiana mogła być wprowadzona do operatu ewidencyjnego, osoba składająca zlecenie wykonania prac geodezyjno kartograficznych winna niezwłocznie złożyć wniosek o zmianę powołując się na numer wykazu zmian danych ewidencyjnych.

Jeżeli wnioskowana zmiana dotyczy nieruchomości będącej we współwłasności lub współposiadaniu wniosek winien być złożony przez wszystkich współwłaścicieli/współwładających w rozumieniu posiadania samoistnego lub osoby ich reprezentujące.

Jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje dane ewidencyjne dotyczące również innych nieruchomości, nie znajdujących się we własności/władaniu wnioskodawców, właściciele/posiadacze tych nieruchomości również powinni złożyć wniosek – wówczas zmiana na podstawie opracowania geodezyjnego zostanie wprowadzona niezwłocznie w drodze czynności materialno-technicznej (art. 24 ust. 2b pkt. 1h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

W przypadku prac scaleniowych, których zleceniodawcą jest starosta, powstałe w wyniku scalenia zmiany są wprowadzane do operatu ewidencyjnego z urzędu.

Przeczytaj: Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych

Wniosek o zgłoszenie zmian danych ewidencyjnych składa się na druku: Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty stwierdzające powstałe zmiany, takie jak:

 • akty notarialne,
 • prawomocne orzeczenia sądu,
 • ostateczne decyzje administracyjne,
 • odpisy z ksiąg wieczystych (oryginały lub odpisy dokumentów),
 • odpisy dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji, dokumentacja geodezyjna i kartograficzną przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierająca wykazy zmian danych ewidencyjnych,
 • akty normatywne i dane wynikające z publicznych ewidencji i rejestrów.

Wprowadzenie zmian do Państwowej Ewidencji Gruntów na podstawie złożonego wniosku nie podlega opłacie skarbowej. Za wydanie decyzji w przypadku, gdy aktualizacja będzie wykonana na wniosek osoby fizycznej, opłata skarbowa wyniesie 10 zł.

Aktualizacja danych podmiotowych zawartych w ewidencji gruntów i budynków następuje niezwłocznie, w drodze czynności materialno-technicznych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę aktualizacji.

Opłatę skarbową można wnieść w kasie siedziby Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków (starostwo, dzielnica miasta).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 22.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454 ze zm).

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Fotolia

Zostaw komentarz