Wyrys z ewidencji gruntów i budynków – czym jest i co zawiera?
Głosów: 9 (śr. 4.1)

Wyrys z ewidencji gruntów jest kopią mapy ewidencyjnej.

Mapa ewidencyjna jest standardowym opracowaniem kartograficznym, sporządzonym na podstawie zbiorów danych zawartych w bazach danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej.

Dokument zwany potocznie wyrysem z ewidencji gruntów wydawany jest przez Starostę pod nazwą „Wyrys z mapy ewidencyjnej”.

Wyrys z mapy ewidencyjnej sporządzany jest najczęściej w skali 1:1000.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Charakterystyczne cechy dokumentu

W prawym górnym rogu dokumentu – wyrysu z mapy ewidencyjnej, umieszczony jest adres ewidencyjny, nazwa województwa, nazwa powiatu, nazwa jednostki ewidencyjnej (gminy) oraz obrębu ewidencyjnego, w którym położona jest dana nieruchomość.

W lewym górnym rogu dokumentu umieszczona jest pieczęć organu wydającego wyrys z mapy ewidencyjnej oraz znak sprawy, pod którym zarejestrowano czynność sporządzenia i wydania dokumentu.

W części centralnej dokumentu umieszczona jest mapa obszaru, którą zawiera następujące elementy:

 • granice działek,
 • położenie działki względem innych działek,
 • opisy i kontury użytków gruntowych, w tym ekologicznych,
 • opisy i kontury klas gleboznawczych,
 • usytuowanie budynków,
 • stabilizowane (trwałe) punkty graniczne,
 • numery ewidencyjne działek,
 • numery porządkowe budynków,
 • numery ewidencyjne budynków,
 • numery punktów załamania linii granicznych,
 • nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych.

W części graficznej wyrysu z ewidencji gruntów umieszczony jest znak w postaci strzałki wskazującej kierunek północny.

Wyrys z mapy ewidencyjnej opatrzony jest adnotacją o treści:

”Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej”.

Po lewej stronie adnotacji, widnieje okrągła pieczęć z godłem Państwa Polskiego.

Treść dokumentu opatrzona jest datą i podpisem osoby sporządzającej dokument – wyrys z mapy ewidencyjnej oraz podpisem organu wydającego niniejszy dokument, tj. Starosty bądź osoby przez niego upoważnionej do udostępniania dokumentów z zakresu ewidencji i kartografii.

Przeczytaj: Wypis z ewidencji gruntów i budynków – czym jest i co zawiera?

Jak i gdzie uzyskać wyrys z mapy ewidencyjnej?

Wyrys i wypis z ewidencji gruntów jest dokumentem potrzebnym m.in. do:

 • założenia księgi wieczystej,
 • zawarcia transakcji zbycia bądź nabycia nieruchomości.

Wyrys z mapy ewidencyjnej możemy pozyskać w Starostwie Powiatowym, po złożeniu wniosku i wniesieniu stosownej opłaty w wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Opłaty za pozyskanie dokumentu – wyrysu z mapy ewidencyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629 ze zm.) za czynności sporządzenia wyrysu z mapy ewidencyjnej opłatę pobiera się przed sporządzeniem i wydaniem wypisów oraz wyrysów z ewidencji gruntów.

Wysokość stawki podstawowej za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego ujęto w tab. 11 załącznika do ustawy dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego podlega opłacie w wysokości 105 zł, natomiast wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego podlega opłacie w wysokości 110 zł.

Opłata za wysłanie materiałów z zasobu geodezyjnego pod wskazany adres wynosi:

 • 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg,
 • 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg,
 • 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Każdy złożony wniosek, po zarejestrowaniu, oczekuje na wpłatę należnej opłaty. Przy czym osoba zamawiająca dokument – wyrys z mapy ewidencyjnej, otrzymuje dokument obliczenia opłaty, a na końcu wniosek jest realizowany.

Wydanie dokumentu – wyrysu z mapy ewidencyjnej jest uzależnione od wniesienia opłaty.

Stawki opłat za udostępnianie materiałów zasobu, określone w załączniku do ustawy, podlegają corocznej waloryzacji w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te są waloryzowane, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 40.1. ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne). W przypadku, gdy wskaźnik ma wartość ujemną, opłata nie ulega zmianie.

Ogłoszenie o wysokości zwaloryzowanych stawek możemy znaleźć w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” najpóźniej w terminie do 31 października każdego roku.

W przypadku płatności przelewem:

Przelewu można dokonać dopiero po otrzymaniu faksem lub mailem kosztorysu z podanym numerem konta PODGiK (Powiatowy Ośrodek dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dokument ten podlega dodatkowej opłacie w wysokości 17 zł.

Przeczytaj także: Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – jak uzyskać?

Termin ważności dokumentu wyrysu z mapy ewidencyjnej

W praktyce, wyrys z mapy ewidencyjnej jest ważny 3 miesiące.

Okres ważności wyrysu z mapy ewidencyjnej zależny jest od tego, czy w okresie od wydania dokumentu wystąpiły zmiany ewidencyjne. Jeżeli tak, to dokument należy traktować jako nieważny.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.).

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Fotolia

Zostaw komentarz