Wypis z ewidencji gruntów i budynków – czym jest i co zawiera?
Głosów: 7 (śr. 4.6)

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych, dotyczące: m.in. ewidencji gruntów i budynków.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Wypis z ewidencji gruntów i budynków – co to jest?

W wyniku przetwarzania danych zawartych w systemie możliwe jest generowanie zestawień gruntów i budynków zwanych rejestrem gruntów, jak również generowanie szczegółowych danych konkretnych nieruchomości, zwanych wypisem z rejestru gruntów.

Dokument ten jest podstawowym dokumentem wymaganym przy zakładaniu księgi wieczystej, transakcjach nabywania i zbywania nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującym prawem organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, jakim jest starosta powiatowy bądź prezydent miasta na prawach powiatu, sporządza i wydaje na wniosek, wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków.

Przeczytaj: Ewidencja gruntów i budynków – co to jest?

Kto może złożyć wniosek o pozyskanie wypisu z rejestru gruntów?

Osoby, które mogą starać się o wydanie wypisu z rejestru gruntów to:

 1. Właściciele nieruchomości.
 2. Osoby posiadające prawo zarządzania nieruchomością, dzierżawcy.
 3. Osoby posiadające interes prawny do nieruchomości.

Opłaty za udostępnienie wypisu z rejestru gruntów

Za udostępnienie dokumentu – wypisu z rejestru gruntów, starosta, prezydent miasta na prawach powiatu, pobiera opłatę w wysokości:

 • 40 zł – za wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego,
 • 50 zł – za wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego,
 • 24 zł – za wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego,
 • 30 zł – za wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego.

Opłatę za przekazanie dokumentu należy uiścić na konto starostwa lub w kasie urzędu, jeszcze przed jego wydaniem. Należy pamiętać, że podana cena dotyczy jednej nieruchomości położonej w jednym obrębie ewidencyjnym.

Wypis z ewidencji gruntów i budynków – jakie informacje zawiera?

Wypis z rejestru gruntów to dokument, którego treść można podzielić na kilka działów.

1. Pierwszy dział dotyczy nazwy urzędu, który udostępnił wypis z rejestru gruntów. Zawiera on wpisy:

 • Nazwę organu udostępniającego wypis z rejestru gruntów, np. Starosta Wolsztyński, ul. 5 stycznia 5, 64-200 Wolsztyn.
 • Kolejny numer dokumentu udostępnionego przez starostę czy prezydenta miasta na prawach powiatu.

2. Dział drugi określa położenie działki ewidencyjnej w trójstopniowym podziale kraju. Zawiera on wpisy:

 • Województwo: np. Wielkopolskie 30.
 • Powiat: np. Wolsztyński 3029(03_5 obszar wiejski).
 • Jednostka ewidencyjna TERYT (http://eteryt.stat.gov.pl/), np. 30290 3_5 (Wolsztyn-obszar wiejski).
 • Obręb ewidencyjny: 0021, Wilcze.
 • Miejscowość: Wilcze.

3. Numer jednostki rejestrowej gruntów, do której przyporządkowana została działka ewidencyjna, stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki rejestrowej.

4. Dane właściciela/władającego:

 • Udział w prawie własności.
 • Nazwisko i imię właściciela oraz numer PESEL.
 • Dane adresowe właściciela/właścicieli.

5. Dane działki ewidencyjnej zawierające wpis:

 • arkusz mapy ewidencyjnej,
 • numer działki ewidencyjnej,
 • położenie gruntów,
 • opis użytku,
 • symbol klaso użytku (RVI),
 • powierzchnia użytku i powierzchnia działki,
 • numer księgi wieczystej lub oznaczenie dokumentu w przypadku braku księgi wieczystej.

6. Wartość gruntu, jeżeli została ustalona oraz data ustalenia tej wartości.

7. Oznaczenie dokumentów określających inne prawa do działki niż własność i prawo użytkowania wieczystego.

8. Numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury.

9. Identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka ewidencyjna.

Wypis z rejestru gruntów niezbędny do założenia księgi wieczystej winien być przez starostę opatrzony klauzulą:

”Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej”.

Przeczytaj: Wyrys z ewidencji gruntów i budynków – czym jest i co zawiera?

Jak uzyskać wypis z rejestru gruntów?

Aby pozyskać dokument, jakim jest wypis z rejestru gruntów, musimy przede wszystkim upewnić się, w którym starostwie prowadzona jest ewidencja w zakresie interesującej nas nieruchomości. Będzie to zawsze starostwo właściwe dla miejsca położenia interesującej nas nieruchomości.

Jeżeli jesteśmy mieszkańcem miejscowości, w której znajduje się urząd prowadzący kataster nieruchomości, możemy sprawę załatwić na jeden z dwóch sposobów.

Pierwszym sposobem na pozyskanie interesujących nas dokumentów będzie udanie się do urzędu i złożenie wniosku o wydanie dokumentu – wypisu z rejestru gruntów. Drugim sposobem jest złożenie wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów drogą elektroniczną – z wykorzystaniem e-maila.

Aby złożyć wniosek drogą e-mailową, należy otworzyć stronę internetową starostwa i pozyskać adres e-mailowy wydziału wydającego wypisy i wyrysy z rejestru gruntów.

Można też skontaktować się telefonicznie z pracownikiem wydziału ewidencji gruntów i budynków i poprosić o podanie adresu e-mailowego wydziału. Przy okazji, można poprosić pracownika starostwa o przesłanie na naszą pocztę e-mailową wniosku o wydanie wypisu z rejestru gruntów i budynków.

Należy podkreślić, że wzory wniosków o wydanie wypisu z rejestru gruntów zostały ujednolicone dla całego kraju.

Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).

Po wypełnieniu wniosku, tą samą drogą e-mailową, przesyłamy nasz wniosek do adresata, czyli wydziału Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków.

Jednym z punktów wniosku jest podanie informacji, czy wniosek odbierzemy samodzielnie w wydziale Państwowej Ewidencji Gruntów i Budynków, czy też chcielibyśmy aby wniosek został nam przesłany pocztą tradycyjną.

Zasady udostępniania danych i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego regulują przepisy rozdziału 7 ustawy oraz rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183).

Przeczytaj także: Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – jak uzyskać?

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Fotolia

Zostaw komentarz