5/5 - (1 vote)

Jednym z najłatwiejszych sposobów sprawdzenia cen nieruchomości na danym obszarze jest skorzystanie z Rejestru Cen Nieruchomości. Co to takiego, na ile taki rejestr jest wiarygodny i jak uzyskać z niego dane, powiemy w naszym artykule.

Czym jest Rejestr Cen Nieruchomości i kto go prowadzi?

Polskie prawodawstwo obliguje organy służby geodezyjnej i kartograficznej do udostępniania danych przestrzennych, dotyczących między innymi cen nieruchomości. Mówi o tym art. 4 ust. 1a pkt 7 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.0.1752 t.j. ze zm.). Zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej obejmują obszar całego kraju, za wyjątkiem morskich wód terytorialnych.

Krajowy system informacji o terenie, który jest częścią infrastruktury informacji przestrzennej, prowadzony jest i aktualizowany przez właściwe terenowo organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, to jest przez właściwych starostów powiatowych, przy pomocy geodety powiatowego i pracowników starostwa powiatowego. Oznacza to, że to starosta powiatowy odpowiedzialny jest, między innymi, za prowadzenie rejestru cen nieruchomości dla podlegającego mu obszaru.

Jakie dane zawiera Rejestr Cen Nieruchomości?

Rejestr Cen Nieruchomości - jakie dane zawiera?

Dane uwzględnione w rejestrze cen nieruchomości dotyczą przede wszystkim transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Pochodzą też z wycen nieruchomości przeprowadzanych przez rzeczoznawców majątkowych. Oznacza to, że można tu znaleźć zarówno ceny faktyczne, transakcyjne, jak i ceny szacunkowe wskazywane w operacie szacunkowym. Podstawą wpisu są przede wszystkim odpisy aktów notarialnych oraz operatów szacunkowych. Notariusze i rzeczoznawcy majątkowi przekazują te odpisy staroście, który w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentu dokonuje wpisu wynikających z nich danych do rejestru cen nieruchomości.

Poza informacją o cenach i kwotach należnych podatków, rejestr zawiera też dane o dokumencie, na podstawie którego dokonany został zapis w rejestrze – w tym oznaczenie aktu notarialnego i dane notariusza – oraz opisy nieruchomości, z podaniem wszelkich niezbędnych informacji, jak jej położenie, numer ewidencyjny, powierzchnia, funkcja czy przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wykaz nieruchomości obejmuje wszelkie ich rodzaje, to jest nieruchomości gruntowe niezabudowane oraz zabudowane, budynki i lokale. Wskazany jest też rodzaj prawa będącego przedmiotem transakcji.

Przeczytaj: Gdzie najbardziej opłaca się inwestować w mieszkania na wynajem w Polsce?

Kto może korzystać z danych pochodzących z Rejestru Cen Nieruchomości i w jakim celu?

Przepisy wspomnianej na wstępie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie ograniczają dostępu do danych zawartych w rejestrze cen nieruchomości, mogą z niego zatem korzystać wszyscy zainteresowani. Usługa jest jednak odpłatna i nie jest możliwe dowolne przeglądanie rejestru. Uzyskać można konkretne informacje opisane w składanym wniosku i w zależności od zakresu tych informacji ustalana jest opłata, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podmioty niebędące rzeczoznawcami majątkowymi mogą uzyskać dostęp do materiałów będących w posiadaniu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Te dane udostępniane są w postaci wyciągu z rejestru cen nieruchomości bądź zbioru danych z rejestru cen nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi, jeśli w związku ze sporządzaniem operatu szacunkowego wyceny nieruchomości potrzebują szerszego zakresu danych, mogą też uzyskać prawo wglądu do zbioru aktów notarialnych, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, stanowiących podstawę wpisu do rejestru cen nieruchomości.

Jak uzyskać dane z Rejestru Cen Nieruchomości?

Rejestr Cen Nieruchomości - jak uzyskać dane?

Aby uzyskać dostęp do danych z rejestru cen nieruchomości konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do organu prowadzącego rejestr. Zwykle jest to wydział związany z geodezją i kartografią we właściwym terenowo starostwie powiatowym. Obecnie możliwe jest złożenie wniosku w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej, za pomocą portalu internetowego starostwa. Materiały o jakie wnioskujemy także możemy otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej. Automatycznie, forma odpowiedzi jest taka sama, jak forma wniosku, jednak możemy we wniosku papierowym zażądać odpowiedzi elektronicznej, na naszą skrzynkę w platformie ePUAP lub za pomocą adresu do e-Doręczeń. Podobnie, we wniosku elektronicznym możemy zaznaczyć, że nie zgadzamy się na korespondencję elektroniczną – wtedy otrzymamy odpowiedź w formie tradycyjnej.

Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych właściwych jednostek organizacyjnych, jak również na ich biurach podawczych lub biurach obsługi interesantów – pod nazwą “formularz P” oraz jego załącznik “formularz P5”. Przy wypełnianiu wniosku trzeba podać cel pobrania materiałów – czy będą one wykorzystane dla potrzeb własnych, w celu wykonania wyceny, czy też dla dowolnych potrzeb, na przykład związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W formularzu należy wskazać parametry i kryteria dotyczące wnioskowanych danych. Może to być na przykład rodzaj nieruchomości oraz okres, w jakim zachodziły transakcje, albo identyfikacja obszaru, jakiego dotyczą zamawiane dane, poprzez wskazanie numeru obrębu i działek.

Opłatę wnosi się dopiero po dokonaniu wstępnej analizy wniosku przez organ, wraz z wyceną zamówienia. Na podstawie tabeli stanowiących załącznik do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Tabela 12 i Tabela 16 dotyczą danych z rejestru cen nieruchomości) określana jest stawka podstawowa, oraz współczynniki korygujące:

  • LR – dotyczący liczby jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu;
  • PD – jeśli przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa;
  • AJ – dotyczy materiałów zasobu zawierających informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału.

Stawkę oraz współczynniki podstawia się do odpowiednich wzorów i po ich przeliczeniu otrzymuje się konkretną kwotę, którą wnioskodawca winien uiścić na wskazane w dokumencie obliczenia opłaty konto. Po jej uiszczeniu wnioskodawca może odebrać zamówione materiały z licencją, która określa zakres uprawnień do wykorzystania tych materiałów. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi zwykle od dwóch tygodni do miesiąca.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Pexels.com, Unsplash.com.

Zostaw komentarz