Dokumenty wymagane do wniosku o kredyt hipoteczny
Głosów: 3 (śr. 5)

Składając wniosek o kredyt hipoteczny, trzeba do niego dołączyć mnóstwo dokumentów. Niektóre szybko tracą ważność, zaplanuj więc dobrze kolejność ich zdobycia.

Wybór konkretnego banku, w którym złożysz wniosek o kredyt hipoteczny, nie należy do łatwych. Po nim następuje jednak jeszcze trudniejszy, a właściwie bardziej żmudny i długotrwały etap starania się o pożyczkę, czyli skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Cały proces przebiegnie znacznie sprawniej, gdy się do niego dobrze przygotujesz – pomoże ci w tym zaś niniejszy artykuł.

Niech cię nie zrazi długość tekstu! Uwzględnia on kilka różnych wariantów ubiegania się o kredyt hipoteczny, w twoim więc konkretnym przypadku potrzebna będzie tylko część opisanych niżej dokumentów. Które dokładnie? To już zależy od danego banku. Większość instytucji na szczęście ma bardzo podobne wymagania, jeśli chodzi o załączniki do wniosku kredytowego.

Część przyjmuje postać udostępnianych przez kredytodawcę formularzy do wypełnienia. Pozostałe można złożyć w formie kopii, których zgodność z oryginałami – przedstawionymi do wglądu podczas składania wniosku – poświadczy przedstawiciel banku. Ten sam, przygotowany de facto raz zestaw dokumentów (z uwzględnieniem ewentualnych drobnych różnic) możesz więc przedłożyć we wszystkich instytucjach, w których chcesz ubiegać się o pożyczkę. Pamiętaj tylko, żeby nie było ich zbyt wiele – zob. „7 najczęściej popełnianych błędów przy zaciąganiu kredytu hipotecznego”.

Bank potrzebuje tych wszystkich papierów po to, aby ocenić ryzyko pożyczenia ci tak dużej sumy pieniędzy. Z jednej strony musi uzyskać względną pewność, że w dłuższej perspektywie stać cię będzie na spłacanie kolejnych rat zobowiązania. Z drugiej zaś – że gdyby jednak miało okazać się inaczej, odzyska pożyczone środki, przejmując i sprzedając nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie kredytu. Dokumenty wymagane przy wniosku o jego przyznanie dotyczą więc zasadniczo:

 • twojej sytuacji osobistej i prawnej,
 • twojej sytuacji finansowej,
 • nieruchomości, której zakup, budowa lub remont mają być sfinansowane pożyczką hipoteczną.

Dokumenty dotyczące sytuacji osobistej i prawnej

Do zawarcia umowy kredytowej – podobnie jak każdej innej – potrzebny będzie dokument potwierdzający twoją tożsamość, a więc np. dowód osobisty. Na wszelki wypadek warto przygotować dodatkowo również prawo jazdy lub paszport. Ten ostatni jest natomiast niezbędny, jeśli nie masz polskiego obywatelstwa. Wówczas bank może wymagać też dokumentów takich jak:

 • karta stałego pobytu,
 • zezwolenie na pracę,
 • raport z zagranicznego biura informacji kredytowej.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym trzeba dostarczyć wraz z przysięgłymi tłumaczeniami na język polski.

Polecamy: Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców

Dowód tożsamości to przy okazji źródło ważnej dla wielu kredytodawców informacji na temat twojego wieku. Innymi dokumentami pozwalającymi zorientować się w twojej sytuacji życiowej mogą być ponadto:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa – jeśli masz zamiar skorzystać z programu rządowego; odpis kosztuje 22 zł, można go zaś uzyskać za pośrednictwem platformy ePUAP lub w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (w tym, w którym akt się znajduje, trwa to po prostu krócej);
 • akt notarialny stwierdzający rozdzielność majątkową – jeśli jesteś w związku małżeńskim z zawartą intercyzą;
 • prawomocne orzeczenie o rozwodzie lub separacji (o ile dotyczy);
 • prawomocny dokument określający wysokość zasądzonych ewentualnie alimentów – zarówno tych, które musisz płacić, jak i tych, które otrzymujesz.

Otrzymywane przez ciebie alimenty mogą bowiem stanowić dodatkowy, istotny z punktu widzenia banku dochód.

Wniosek o kredyt hipoteczny - dokumenty dotyczące sytuacji finansowej

Dokumenty dotyczące sytuacji finansowej

Im wyższe dochody zaś wykażesz, tym lepiej oceniona zostanie twoja zdolność kredytowa, co przekłada się choćby na większą wartość udzielanej pożyczki czy na korzystniejsze warunki jej spłaty. Rodzaj dokumentów, które mogą być w tym kontekście wymagane przez kredytodawcę, zależy od tego, skąd i w jaki sposób pozyskujesz pieniądze:

Praca na etacie

 • umowa o pracę;
 • promesa dalszego zatrudnienia, ewentualnie pismo od pracodawcy stwierdzające brak przeciwwskazań do przedłużenia umowy – jeśli została ona zawarta na czas określony i wkrótce ma upłynąć jej ważność;
 • aneksy do umowy – jeśli np. w ciągu ostatniej półrocza przyznano ci podwyżkę;
 • poprzednie świadectwa pracy – jeśli na obecnej umowie pracujesz dopiero od 3-6 miesięcy (ile dokładnie, to zależy od banku), a kredytodawca wymaga określonego stażu pracy lub ciągłości zatrudnienia;
 • zaświadczenie o zarobkach – na druku przygotowanym przez bank;
 • pełny wyciąg z rachunku, na który wpływa wynagrodzenie, z ostatnich 3 lub 6 miesięcy – może być wygenerowany z bankowego systemu internetowego, powinien zaś zawierać wszystkie przelewy wskazane w zaświadczeniu o zarobkach, co ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy pensję tworzą jednocześnie dochody z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych; jeśli o kredyt ubiegasz się w tym samym banku, w którym prowadzisz ów rachunek, wyciąg może nie być potrzebny;
 • zaświadczenie o podstawie naliczania składek ZUS w ostatnich 3, 6 lub 12 miesiącach – pismo z ZUS lub ewentualnie druk RMUA, jeśli nie dostajesz wynagrodzenia na konto;
 • deklaracja PIT-37 za ubiegły rok (maksymalnie 2 lata), wraz z potwierdzeniem dotarcia do urzędu skarbowego, czyli np. pieczęcią US, potwierdzeniem nadania na poczcie lub UPO (Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru) w przypadku składania deklaracji przez internet.

Praca na umowie cywilnoprawnej (umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa świadczenia usług)

 • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z tytułu umów cywilnoprawnych (i ewentualnie o wysokości wykazanych kosztów) – na druku bankowym;
 • pełny wyciąg z rachunku, na który wpływa wynagrodzenie (z ostatniego roku);
 • umowy, rachunki do nich i inne dokumenty poświadczające zarobki w ostatnich 12 miesiącach;
 • deklaracja PIT-37 za ubiegły rok (maksymalnie 2 lata), wraz z potwierdzeniem dotarcia do urzędu skarbowego, czyli np. pieczęcią US, potwierdzeniem nadania na poczcie lub UPO (Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru) w przypadku składania deklaracji przez internet.

Działalność gospodarcza

 • dokumenty rejestracyjne – takie jak zaświadczenie o wpisie do CEIDG (można je pobrać ze strony internetowej CEIDG), zaświadczenie o nadaniu numeru REGON/NIP (może być zastąpione drukiem z CEIDG) czy umowa spółki, a także pełnomocnictwa do reprezentacji;
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami – w tym wypadku potrzebny jest akurat oryginał; zachowuje on ważność tylko przez miesiąc, w związku z czym często dołączany jest dopiero tuż przed podpisaniem umowy kredytowej, nie zaś na etapie składania wniosku;
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi – jw.;
 • oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu za bieżący rok – składane na druku bankowym;
 • wyciąg z rachunku firmowego – w przypadku spółek czasem też opinia bankowa o tym rachunku, potwierdzająca np. brak zajęć komorniczych w ostatnich 6 lub 12 miesiącach;
 • zezwolenie na prowadzenie działalności od właściwego organu administracji publicznej – o ile jest ono wymagane (np. w przypadku dystrybucji paliw czy ochrony osób i mienia);
 • deklaracja PIT-36 (jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych), PIT-36L (jeśli stosujesz podatek liniowy), PIT-28 (jeśli stosujesz ryczałt ewidencjonowany) albo PIT-16A (jeśli rozliczasz się na podstawie karty podatkowej) za maksymalnie 2 lata – wraz z potwierdzeniem dotarcia do urzędu skarbowego, czyli np. pieczęcią US, potwierdzeniem nadania na poczcie lub UPO (Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru) w przypadku składania deklaracji przez internet;
 • zaświadczenie z US o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 24 miesiące jeśli PIT-28 nie wystarczy;
 • kopia decyzji US o stawce karty podatkowej (wartości podatku) w danym roku – o ile dotyczy;
 • Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący i poprzedni rok obrachunkowy – o ile dotyczy; KPiR musi zawierać tabele amortyzacyjne i być opatrzona podpisem przedsiębiorcy lub osoby prowadzące księgowość, ewentualnie pieczęcią biura rachunkowego;
 • PIT/B, czyli załącznik do PIT-36/PIT-36L – jeśli stosujesz KPiR.

Inne źródła dochodów

 • świadczenie emerytalne bądź przedemerytalne – decyzja o przyznaniu świadczenia i decyzja o jego ostatniej waloryzacji, ostatni odcinek emerytury lub wyciąg z rachunku, na który jest przelewana;
 • renta strukturalna, rodzinna lub z tytułu częściowej bądź całkowitej utraty zdolności do pracy – decyzja o przyznaniu świadczenia i dokument określający czas, na jaki zostało przyznane (banki uznają tylko renty bezterminowe), a także potwierdzenie wypłacenia świadczenia za ostatni okres;
 • umowy, kontrakty marynarskie – kopie wskazanych przez bank stron książki żeglarskiej;
 • kontrakty sportowe, menedżerskie – umowa, zaświadczenie o dochodach;
 • wynajem nieruchomości – umowa (wraz z aneksami), oświadczenie o dochodach, deklaracja podatkowa za ostatni rok;
 • dywidendy – zaświadczenie o wysokości dywidend, uchwała o podziale i wypłacie zysków;
 • posiedzenia zarządu lub rad nadzorczych – umowa spółki (z aneksami i załącznikami), uchwała zgromadzenia wspólników, zaświadczenie o dochodach, deklaracja podatkowa za ostatni rok;
 • wykonywanie zawodu syndyka (bez prowadzenia działalności gospodarczej) – dokument stwierdzający wykonywanie tego zawodu, decyzja sądu o przyznaniu wynagrodzenia, deklaracja podatkowa z ostatnich 2 lat.

Zaciągnięte dotychczas zobowiązania

Aby mieć pełen obraz twojej sytuacji finansowej, bank może zażądać ponadto dokumentacji w sprawie spłacanych obecnie zobowiązań (o których dowie się z raportu BIK). Chodzi tutaj np. o:

 • zaświadczenia o obsłudze kredytów lub pożyczek,
 • obowiązujące umowy kredytowe/pożyczkowe,
 • zaświadczenie bankowe o aktualnym saldzie zadłużenia,
 • zaświadczenie o spłacie zobowiązania – jeżeli informacja o uregulowaniu należności nie wpłynęła jeszcze do BIK.

Wniosek o kredyt - dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Ostatnia grupa dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny to dokumenty na temat nieruchomości mającej stać się zabezpieczeniem pożyczki. Powinny one nie tylko dokładnie określić, o którą nieruchomość chodzi, ale też przedstawić jej wartość oraz stan techniczny i prawny. Bo np. kamienica położona w prestiżowej lokalizacji może być teoretycznie wiele warta, ale w praktyce okazać się trudna do „upłynnienia” przez bank, jeśli wymaga kosztownej modernizacji lub gdy zgłoszono wobec niej jakieś roszczenia.

Jednym z podstawowych dokumentów jest tutaj tzw. operat szacunkowy, czyli profesjonalna wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Bank może zlecić stworzenie operatu swojemu specjaliście, przyjąć wycenę przygotowaną przez niezależnego eksperta lub – co chyba najczęstsze – przez fachowca, którego wybierzesz… z listy rzeczoznawców akceptowanych przez bank. Ważność operatu wynosi 12 miesięcy. Jeśli w ciągu ostatniego roku sporządzono już dla danej nieruchomości podobny dokument (np. przed sprzedażą na licytacji komorniczej), a jej wartość raczej nie uległa zmianie (np. wskutek remontu), być może nie będzie trzeba tworzyć kolejnej wyceny.

Oprócz niej potrzebna jest jednak jeszcze cała masa innych dokumentów, których lista może przedstawiać się różnie, w zależności m.in. od tego, czy nieruchomość chcesz kupić, wyremontować, czy dopiero zbudować, a jeżeli to pierwsze – to czy na rynku pierwotnym, czy wtórnym:

Zakup działki budowlanej

 • umowa przedwstępna – określająca warunki mającego nastąpić nabycia nieruchomości;
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności zbywcy;
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego;
 • wypis z księgi wieczystej działki – zwykle można go pobrać z internetowej bazy KW dostępnej tutaj, niektóre banki wymagają jednak wyciągu z sądu wieczystoksięgowego; (dokument jest ważny przez 30 dni);
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów – do uzyskania we właściwym dla danej działki starostwie powiatowym (dokument jest ważny przez 3-12 miesięcy, zależnie od preferencji banku);
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – potwierdzający przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową (ważny 1-12 miesięcy);
 • decyzja o warunkach zabudowy – potwierdzająca możliwość rozpoczęcia budowy na danej działce (ważna 3-6 miesięcy);
 • pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac budowlanych – jeśli dany obszar objęty jest częściową lub całkowitą ochroną zabytków; dokument wymagany bardzo rzadko, ale czasem rzeczywiście potrzebny.

Budowa domu

 • dokument potwierdzający prawo własności do działki, na której ma być budowany dom;
 • wypis z księgi wieczystej działki – zwykle można go pobrać z internetowej bazy KW dostępnej tutaj, niektóre banki wymagają jednak wyciągu z sądu wieczystoksięgowego (dokument jest ważny przez 30 dni);
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów – do uzyskania we właściwym dla danej działki starostwie powiatowym (dokument jest ważny przez 3-6 miesięcy, zależnie od preferencji banku);
 • pozwolenie na budowę wydane przez odpowiedni urząd – decyzja opatrzona tzw. klauzulą ostateczności;
 • projekt techniczny mającego powstać budynku;
 • kosztorys i harmonogram prac – sporządzony zgodnie z wymaganiami banku (zachowuje ważność przez 30 dni);
 • umowy z wykonawcami – o ile nie prowadzisz prac samodzielnie;
 • dziennik budowy – kopia pierwszej strony oraz wszystkich stron, na których widnieją wpisy.

Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym

 • umowa rezerwacyjna/przedwstępna z deweloperem – wraz z załącznikami;
 • dokumenty dotyczące dewelopera – wypis z KRS, wydruk z CEIDG z numerem NIP i REGON, pełnomocnictwa osób reprezentujących dewelopera, jeśli ich dane nie widnieją w KRS (oświadczenie dewelopera na druku bankowym, ważne przez 30 dni);
 • potwierdzenie wniesienia wkładu własnego – oświadczenie dewelopera i dowód wpłaty (wyciąg lub potwierdzenie nadania przelewu);
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli w trakcie realizacji inwestycji wydawano pozwolenia zamienne, najlepiej dostarczyć je wszystkie), zaświadczenie o zakończeniu budowy, zgłoszenie zakończenia prac budowlanych lub zaświadczenie o samodzielności lokalu;
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania bez zastrzeżeń przez właściwy urząd;
 • wypis z księgi wieczystej nieruchomości, z której ma zostać wyodrębniony lokal mieszkalny – w przypadku zakupu mieszkania i braku KW dla niego (dokument jest ważny przez 30-90 dni, zależnie od preferencji banku);
 • wyjaśnienie ewentualnych wzmianek w księdze wieczystej – jeżeli działka budowlana jest zabezpieczeniem pożyczki zaciągniętej przez dewelopera (ważne 30 dni);
 • promesa zgody banku kredytującego inwestycję w sprawie wydzielenia bez obciążeń danej nieruchomości z nieruchomości obciążonej hipoteką – jw.;
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów (ważny 3-6 miesięcy);
 • potwierdzenie dostępu domu do drogi – w przypadku zakupu domu (np. wypis z KW dla działki stanowiącej drogę);
 • decyzje podziałowe działek – wraz z mapą podziałową i ewentualnymi załącznikami;
 • rzuty nieruchomości potwierdzające powierzchnię użytkową.

Zakup nieruchomości na rynku wtórnym

 • umowa przedwstępna ze zbywcą określająca warunki nabycia nieruchomości, które ma nastąpić;
 • dokument potwierdzający prawo własności zbywcy – np. akt notarialny sprzedaży-kupna, umowa darowizny czy potwierdzenie nabycia spadku (zależnie od sposobu pozyskania nieruchomości);
 • zaświadczenie o kredycie od obecnego właściciela – jeżeli nieruchomość stanowi już zabezpieczenie hipoteczne;
 • wypis z księgi wieczystej nieruchomości lub działki (jeśli dana nieruchomość nie ma założonej KW) – zwykle można go pobrać z internetowej bazy KW dostępnej tutaj, niektóre banki wymagają jednak wyciągu z sądu wieczystoksięgowego (dokument jest ważny przez 30 dni);
 • zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej zawierające informacje o braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej – jeśli kupowany lokal jej nie ma (dokument zachowuje ważność przez 30 dni);
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszowymi i eksploatacyjnymi – można je uzyskać np. w biurze administracji wspólnoty mieszkaniowej (pozostaje ważne przez 30 dni);
 • dokument informujący o metrażu nieruchomości – wraz z rozróżnieniem na izby i pomieszczenia przynależne (takie jak komórki lokatorskie czy miejsca postojowe) oraz ewentualnie informacją o kondygnacji; wszystko to może być częścią zaświadczenia ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, w przypadku domu jednorodzinnego akceptowane jest natomiast np. zawiadomienie o wysokości stawki podatkowej za nieruchomość;
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla działki, na której znajduje się budynek (ważny 3-6 miesięcy, zależnie od preferencji banku) – w przypadku domów jednorodzinnych i lokali bez założonej księgi wieczystej (wypis jest wymagany przez sąd do jej założenia);
 • zaświadczenie o zakończeniu budowy – jeśli zakupiony ma zostać dom jednorodzinny wybudowany w ciągu ostatnich kilku lat.

Remont/przebudowa/adaptacja/modernizacja nieruchomości

 • dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości;
 • wypis z księgi wieczystej – zwykle można go pobrać z internetowej bazy KW dostępnej tutaj, niektóre banki wymagają jednak wyciągu z sądu wieczystoksięgowego (dokument jest ważny przez 30 dni);
 • kosztorys mających nastąpić prac budowlanych – na druku bankowym;
 • umowy z wykonawcami – jeśli prace nie mają być prowadzone samodzielnie;
 • plan zagospodarowania działki, projekt budowlany – opcjonalnie;
 • pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych (ewentualnie również od konserwatora zabytków) lub zgłoszenie prac budowlanych – o ile wymagają tego przepisy.

Przeczytaj także: Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego

Słowo na koniec

Od twojej osobistej sytuacji i tego, na co chcesz przeznaczyć środki z kredytu hipotecznego, zależy nie tylko rodzaj dokumentów, które musisz zgromadzić, ale także czas ich kompletowania. Jeśli masz umowę o pracę i potrzebujesz pieniędzy na remont mieszkania, wszystko powinno zamknąć się w ciągu zaledwie tygodnia. Ale już gdy prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz wybudować dom – cały proces może ciągnąć się tygodniami.

Zdobycie dokumentów o krótkim terminie ważności warto więc zostawić sobie na koniec, a w momencie składania wniosku dysponować w miarę możliwości już wszystkimi potrzebnymi kwitami i zaświadczeniami, tak by część z nich nie zdążyła się w międzyczasie „przeterminować”. Oczywiście zawsze może się zdarzyć, że bank poprosi o dostarczenie jeszcze jakiegoś papierka. Odpowiednio planując działania, jesteś jednak w stanie istotnie ograniczyć takie ryzyko. Mamy nadzieję, że powyższe zestawienie okaże się dla ciebie pod tym względem przydatne.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Pixabay.com

Zostaw komentarz