Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej
Głosów: 4 (śr. 4)

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest niezbędne przy refinansowaniu kredytu hipotecznego. Warto o nie zadbać jednak też po prostu po jego spłacie.

Wpis hipoteczny informuje o tym, że właściciel danej nieruchomości zaciągnął kredyt lub pożyczkę i że w razie ewentualnych problemów ze spłatą zobowiązania wierzyciel ma prawo tę nieruchomość przejąć (lub żądać pieniędzy uzyskanych z jej sprzedaży). Wpis taki nie znika niestety automatycznie z księgi wieczystej, gdy należność zostanie uregulowana. Jego obecność potrafi zaś utrudniać zbycie mieszkania czy domu, jak również uzyskanie kolejnej zabezpieczonej na nim pożyczki, dlatego warto postarać się o wykreślenie hipoteki możliwie szybko. Na szczęście nie jest to trudne – o czym za chwilę się przekonasz, czytając poniższy artykuł.

Wszelkich zmian w księdze wieczystej dokonuje prowadzący ją sąd rejonowy, właściwy ze względu na miejsce położenia konkretnej nieruchomości. Wymaga to jednak złożenia wniosku – osobiście lub pocztą – i wniesienia stosownej opłaty. Co ciekawe, zarówno wniosek o wpisanie hipoteki do KW, jak i wniosek o jej wykreślenie składa się na tym samym formularzu KW-WPIS, którego wzór można pobrać tutaj.

Uwaga: wniosek o usunięcie wpisu hipotecznego teoretycznie może zostać złożony zarówno przez pożyczkodawcę, jak i przez właściciela nieruchomości, ale w praktyce to ten ostatni najczęściej musi zająć się całą sprawą, bo w jego interesie leży wszak jej załatwienie.

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Opłata za usunięcie wpisu natomiast jest o połowę niższa niż w przypadku jego dokonania i wynosi obecnie 100 zł. Kwotę tę można wpłacić gotówką w kasie sądu albo przelać na jego rachunek, w tytule przelewu podając numer KW oraz informację, że chodzi o wykreślenie hipoteki. Trzeci sposób to zakup elektronicznych znaków opłaty sądowej online na tej stronie. Wydrukowane znaki podobnie jak potwierdzenie nadania przelewu należy dołączyć do wniosku.

Uwaga: niekiedy jeden kredyt hipoteczny zabezpieczony jest na tej samej nieruchomości dwoma osobnymi wpisami (jeden dotyczy wtedy kapitału głównego, a drugi – odsetek). W takiej sytuacji opłatę trzeba wnieść w podwójnej wysokości!

Kwit mazalny, czyli zgoda na wykreślenie hipoteki

Drugim niezbędnym załącznikiem jest tzw. list albo kwit mazalny, czyli pismo, w którym wierzyciel potwierdza, że zobowiązanie dłużnika zostało uregulowane, a więc podstawa do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej faktycznie istnieje. Dokument taki powinien zawierać:

 • dane właściciela obciążonej nieruchomości,
 • dane tej nieruchomości – przede wszystkim adres i numer KW,
 • numer umowy kredytowej i datę jej podpisania – jeżeli dotyczy,
 • rodzaj hipoteki (np. umowna lub kaucyjna),
 • wspomniane potwierdzenie dokonania całkowitej spłaty zobowiązania,
 • zgodę na wykreślenie wpisu hipotecznego.

Forma kwitu mazalnego zależy od tego, kto go wystawia. Jeżeli jest to bank, wystarczy oświadczenie wydane przez daną instytucję finansową i podpisane przez jej pełnomocników. Do wniosku najczęściej dołączyć wówczas trzeba jednak także dokument stwierdzający prawo tych osób do reprezentowania banku. Jeśli natomiast hipoteka była ustanowiona na rzecz innego podmiotu, wówczas zgoda na jej usunięcie musi zostać opatrzona poświadczonym notarialnie podpisem.

Uwaga: niektóre banki wystawiają kwit mazalny za darmo, ale niektóre mogą pobierać z tego tytułu opłatę (według obowiązującej w każdym z nich tabeli prowizji i opłat).

Problemy z uzyskaniem zgody

Zgodnie z art. 100 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece wierzyciel ma obowiązek ułatwić wykreślenie wpisu hipotecznego z KW, jeżeli tylko stanowiące jego podstawę zobowiązanie rzeczywiście wygasło. Część banków idzie więc byłym kredytobiorcom na rękę i wystawia kwit mazalny niejako automatycznie, zwykle w ciągu 14 dni od uregulowania ostatniej raty. W innych trzeba o to zawnioskować, ale pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku też nie powinno w związku z powyższym stanowić problemu (zależnie od wewnętrznych procedur i bieżących czasów operacyjnych zajmuje to od kilku do kilkunastu dni).

Gdyby jednak wierzyciel z jakiegoś powodu nie chciał udzielić zgody na wykreślenie hipoteki – co częściej ma miejsce w przypadku wierzycieli prywatnych niż banków, podobnie jak utrudnienia w kontakcie z nimi – zgodę taką może zastąpić prawomocne orzeczenie sądu. Aby zostało wydane, trzeba wcześniej złożyć pozew o „uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym” i w toku postępowania udowodnić, że zabezpieczany nieruchomością dług został już spłacony.

Cykl artykułów "Jak wziąć kredyt hipoteczny?"

Ten artykuł jest częścią cyklu poświęconego zagadnieniom związanym z kredytem hipotecznym. Każdy z artykułów możesz czytać osobno, kompleksową wiedzę uzyskasz jednak po przeczytaniu wszystkich:

 1. Kredyt hipoteczny krok po kroku
 2. Dokumenty wymagane do wniosku o kredyt hipoteczny
 3. Zdolność kredytowa – czym jest i jak ją sprawdzić?
 4. Wkład własny do kredytu hipotecznego
 5. Oprocentowanie kredytu hipotecznego
 6. WIBOR – czym jest i jak wpływa na ratę kredytu?
 7. WIRON – czym jest i jak wpłynie na ratę kredytu hipotecznego?
 8. Marża kredytu hipotecznego
 9. Stopy procentowe a wysokość rat kredytu hipotecznego
 10. Prowizja bankowa za udzielenie kredytu hipotecznego
 11. Prowizja czy marża – co jest ważniejsze przy kredycie hipotecznym
 12. Raty równe czy malejące – co wybrać?
 13. Kalkulator rat kredytu hipotecznego
 14. Na ile lat wziąć kredyt hipoteczny
 15. Umowa kredytu hipotecznego – na co zwracać szczególną uwagę
 16. Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej
 17. Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej
 18. Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym
 19. Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego
 20. Przeniesienie kredytu hipotecznego na inną nieruchomość
 21. 7 najczęściej popełnianych błędów przy zaciąganiu kredytu hipotecznego
 22. 20 powodów odmowy kredytu hipotecznego… i jak ich uniknąć
 23. Refinansowanie kredytu hipotecznego – na czym polega i jak to zrobić
 24. Przewalutowanie kredytu hipotecznego
 25. Wakacje kredytowe – jak zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego
 26. Promesa kredytowa – co oznacza i jak ją uzyskać?
 27. Kredyt na remont mieszkania lub domu
 28. Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania z licytacji komorniczej

Jak wypełnić wniosek o wykreślenie hipoteki – krok po kroku

Kiedy dysponujesz już dokumentem, na podstawie którego twój wniosek o wykreślenie hipoteki z KW będzie mógł w ogóle zostać rozpatrzony, pora przystąpić do przygotowania samego wniosku. Koniecznie w dwóch egzemplarzach: jedna kopia zostanie w sądzie, a druga będzie stanowiła dla tego faktu potwierdzenie.

Wspomniany formularz KW-WPIS można wypełnić na komputerze (a potem wydrukować i podpisać) bądź odręcznie (drukowanymi literami, czytelnie, bez nanoszenia poprawek). Wypełnia się przy tym wyłącznie białe pola, i to w dodatku nie wszystkie. Wymagane w tym przypadku rubryki to kolejno:

STRONA 1 FORMULARZA
Oznaczenie sądu i wydziału, do którego składany jest wniosek
1 Sąd Rejonowy – właściwy dla danej nieruchomości (np. WARSZAWA-MOKOTÓW W WARSZAWIE)
2 Wydział Ksiąg Wieczystych – opisany liczbą rzymską (np. XIII)
Numer księgi wieczystej, której dotyczy wniosek
3 Np. WA5M/00123456/7 (zwróć szczególną uwagę, aby się nie pomylić!)

 

STRONA 2 FORMULARZA
Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki – pole obok tego tekstu trzeba zaznaczyć krzyżykiem.
7 Treść żądania – trzeba ją sformułować samodzielnie, np. w ten sposób: WNOSZĘ O WYKREŚLENIE Z DZIAŁU IV KSIĘGI WIECZYSTEJ O NUMERZE WA5M/00123456/7 HIPOTEKI [tu należy podać jej rodzaj] NA KWOTĘ/DO KWOTY 1 000 000 MLN ZŁ (SŁOWNIE: JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH) USTANOWIONEJ NA RZECZ [tutaj należy podać nazwę i siedzibę banku lub dane wierzyciela]. PODSTAWĄ DO WYKREŚLENIA JEST SPŁACENIE DŁUGU ZABEZPIECZONEGO HIPOTEKĄ I TYM SAMYM JEJ WYGAŚNIĘCIE.

 

STRONA 3 FORMULARZA
Dane wnioskodawcy – sformułowanie „uczestnika postępowania” należy skreślić.
rubryki 9-17 W tych polach wpisuje się imiona, nazwisko, numer PESEL i imiona rodziców, a w przypadku gdy wniosek składa firma – jej nazwę oraz numery REGON i KRS (nieadekwatne do sytuacji wnioskodawcy pola należy skreślić).
rubryki 18-24 Tutaj wpisuje się miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo adres siedziby firmy, jeśli to jej przedstawiciel składa wniosek.
25 Jeśli wnioskodawca ma pełnomocnika bądź przedstawiciela ustawowego, należy to w tym miejscu zaznaczyć.
rubryki 26-32 Adres doręczeń – należy go podać, jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub adres siedziby firmy. W innym przypadku całą tę sekcję można skreślić.

 

Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, w następnych rubrykach analogicznie podaje się dane kolejnego wnioskodawcy. W przeciwnym razie podaje się w nich dane wierzyciela (np. banku), określonego we wniosku jako uczestnik postępowania (słowo „wnioskodawcy” w sformułowaniu „Dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” należy wówczas skreślić).

STRONA 4 FORMULARZA
Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku
rubryki 81-83 Standardowo wymienionych tu załączników się nie składa, dlatego przypisane im rubryki w kolumnie „Liczba załączników” należy skreślić albo podać w nich cyfrę 0.
84 Wskazanie kwitu mazalnego, np.: OŚWIADCZENIE BANKU X Z DNIA 01.07.2020 ZAWIERAJĄCE ZGODĘ NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI, WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWAMI
85 DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY SĄDOWEJ OD WNIOSKU O WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ – o ile nie wniesiono tej opłaty w kasie sądu, bo wtedy na pierwszej stronie formularza umieszcza się po prostu znaki opłaty sądowej.Na samym końcu należy podać imię i nazwisko osoby składającej wniosek oraz datę jego złożenia, a także opatrzyć ten dokument własnoręcznym podpisem.

 

Uwaga: jeśli wnioskodawców jest więcej, wszyscy oni muszą podpisać się na formularzu!

Jak długo trwa usunięcie wpisu hipotecznego z KW

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej może zostać rozpatrzony w przeciągu kilku dni – ale też nawet kilku miesięcy. Wszystko zależy od obłożenia danego sądu wieczystoksięgowego. Na jego stronie internetowej powinna znajdować się informacja o czasie realizacji bieżących zadań, pozwalająca w przybliżeniu oszacować termin rozpatrzenia konkretnej sprawy.

Pod adresem https://ekw.ms.gov.pl z kolei można sprawdzać, czy usunięcie wpisu hipotecznego z działu IV KW już nastąpiło. Zawiadomienie o tym fakcie nadejdzie też jednak do każdej ze stron postępowania – tj. zarówno do właściciela nieruchomości, jak i do wierzyciela – listem poleconym na adres wskazany we wniosku.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcie: Pixabay.com

Zostaw komentarz