Mapa ewidencyjna – co zawiera, do czego służy
Głosów: 10 (śr. 4.9)

Mapa ewidencyjna – wprowadzenie

Rezultatem pomiarów geodezyjnych jest mapa geodezyjna. Podstawowym rodzajem map jest mapa zasadnicza. Mapa zasadnicza jest własnością państwa.

Mapa zasadnicza zawiera podstawowe i niezbędne informacje o usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, budynków, gruntów, sieci uzbrojenia terenu, całej infrastrukturze technicznej, przebiegu ogrodzeń itp.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Uzupełnieniem mapy zasadniczej jest mapa ewidencyjna, zwana również mapą katastralną. Zarówno mapa zasadnicza, jak i mapa ewidencyjna powstają w urzędach. Na ich podstawie geodeta sporządza m.in. mapę dla celów projektowych.

Ustrój mapy ewidencyjnej – katastralnej, reguluje art. 23 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034).

Przeczytaj: Ewidencja gruntów i budynków – co to jest?

Mapa ewidencyjna jako mapa numeryczna

Do czasu pojawienia się komputerów, mapy ewidencyjne istniały tylko w formie analogowej. Wykonywane były ręcznie przy zastosowaniu różnych technik. Upowszechnienie stosowania komputerów i rozwój systemów informatycznych przyczynił się do powstania mapy numerycznej.

Obecnie mapa ewidencyjna (katastralna) jest mapą numeryczną.

Mapę numeryczną można określić jako mapę w formie cyfrowej. Oznacza to, że mapa w takiej postaci jest ściśle związana z technologiami informatycznymi. Do obsługi mapy numerycznej potrzebny jest komputer oraz odpowiednie oprogramowanie.

Edycję mapy numerycznej stanowią mapy obrębowe (wioska w danej gminie, dzielnica miasta) podzielone na arkusze.

Przeczytaj: Kataster nieruchomości – co to jest?

Jakie dane zawiera mapa ewidencyjna?

Mapa ewidencyjna działek i budynków przedstawia granice nieruchomości, numery nieruchomości rodzaje i klasę gruntu, dane adresowe budynków, położenie działek i budynków w przestrzeni.

Mapa ewidencyjna zawiera następujące elementy:

 • granice jednostek terytorialnego podziału państwa,
 • granice jednostek ewidencyjnych (gmin),
 • granice obrębów,
 • granice działek,
 • opis i kontury użytków gruntowych, w tym ekologicznych,
 • opis i kontury klas gleboznawczych,
 • usytuowanie budynków,
 • stabilizowane (trwałe) punkty graniczne,
 • numery ewidencyjne działek,
 • numery porządkowe budynków,
 • numery ewidencyjne budynków,
 • numery punktów załamania linii granicznych,
 • nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych,
 • informacje porządkowe przewidziane odrębnymi przepisami.

Mapa ewidencyjna, w zależności od stopnia zurbanizowania terenu i struktury władania gruntów, sporządzana jest w skali: 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000.

Do czego służy mapa ewidencyjna?

Mapę ewidencyjna wykorzystuje się przy tworzeniu map:

 • podziałowej, sporządzanej przy wydzielaniu z większej nieruchomości mniejszych działek, jej wykonanie zleca się przy dzieleniu działki na mniejsze,
 • do celów prawnych, mapa ta służy m.in. do założenia księgi wieczystej,
 • do celów projektowych, mapa ta tworzona jest po uaktualnieniu przez geodetę mapy zasadniczej. Jeżeli nie ma mapy zasadniczej geodeta musi mierzyć cały teren i od początku tworzyć mapę zasadniczą.

Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego.

Jak i gdzie pozyskać mapę ewidencyjną?

Mapę ewidencyjną można pozyskać po złożeniu stosownego wniosku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się przy Starostwie Powiatowym.

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Za kopię mapy ewidencyjnej z wypisem (pierwsza działka), zapłacimy 120 zł, za każdą następną działkę w tym samym obrębie zapłacimy 12 zł.

Maksymalny czas realizacji wniosku to ok. 10 dni.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034).

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Fotolia

Zostaw komentarz