Kataster nieruchomości – co to jest?
Głosów: 8 (śr. 4.9)

Poprzez określenie „kataster” podobnie jak „ewidencja gruntów i budynków” zgodnie z ustawą z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163) rozumie się:

„system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.”

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Kataster nieruchomości a ewidencja gruntów i budynków

Określenie ”kataster nieruchomości” jest utożsamiane z określeniem „ewidencja gruntów i budynków”.

Analizując akty prawne regulujące ewidencję gruntów i budynków, stwierdzamy, że określenie „kataster nieruchomości” przewija się m.in. w nieaktualnym już dekrecie z dnia 2 lutego 1955 r., w którym określenie „kataster” zastąpiono określeniem „ewidencja gruntów”.

W obecnie obowiązującej ustawie z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163) w całym jej tekście, mówi się o ewidencji gruntów i budynków, a w art. 2 pkt. 8 w nawiasie, używa się sformułowania „kataster nieruchomości”, co należy rozumieć, że określenia ewidencja gruntów jak i kataster nieruchomości należy traktować jako tożsame.

Również w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece w art. 27 czytamy m.in. „do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się wypis z operatu katastralnego, a gdy jest to niezbędne – także wyrys z mapy katastralnej…”.

Przeczytaj: Ewidencja gruntów i budynków a kataster nieruchomości

Kto zajmuje się prowadzeniem katastru nieruchomości?

Kataster nieruchomości (ewidencję gruntów i budynków) prowadzi Państwowa Ewidencja Gruntów (PEG). Nadzór nad poprawnością czynności wykonywanych przez PEG, sprawuje Starosta.

Jakie informacje zawiera kataster nieruchomości?

Kataster (ewidencja gruntów) stanowi swoisty „bank” informacji o nieruchomościach, i tak w przypadku:

 • gruntów – wskazuje ich lokalizację, położenie wg adresu administracyjnego, numer działki, powierzchnię, rodzaje użytków oraz ich klas bonitacji, oznaczenie ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów w przypadku braku ksiąg wieczystych;
 • budynków – wskazuje na ich położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i ogólne dane techniczne;
 • lokali – wskazuje ich położenie, funkcje użytkowe oraz powierzchnię użytkową.

W ewidencji podaje się również dane właścicieli gruntów, budynków i lokali jak również numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości.

Informacja o obiekcie zawiera również dane o ochronie z listy ochrony zabytków oraz ochrony przyrody.

Jednostki stosowane w katastrze (ewidencji) gruntów

Dla celów ewidencji gruntów kraj podzielono na podstawowe jednostki powierzchniowe, którymi są:

 • jednostka ewidencyjna (obszar gminy),
 • obręb ewidencyjny (obszar wsi),
 • działka ewidencyjna.

Każda z wymienionych jednostek ewidencyjnych posiada swój niepowtarzalny kod, składający się z cyfr, których znaczenie możemy rozszyfrować posługując się informacjami zawartymi na stronie GUS.

Przykład zakodowanej jednostki ewidencyjnej: 302903_5.0021.163/1, gdzie:

 • 30 – woj. wielkopolskie,
 • 3029 – powiat wolsztyński,
 • 035 – gmina Wolsztyn – obszar wiejski.

Przeczytaj: Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – jak uzyskać?

Znaczenie katastru nieruchomości

Dane zawarte w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) stanowią podstawę:

 • planowania gospodarczego,
 • planowania przestrzennego,
 • wymiaru podatków i świadczeń,
 • oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,
 • statystyki publicznej,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • ewidencji gospodarstw rolnych.

O tym, jak ogromne znaczenie posiada ewidencja gruntów – kataster nieruchomości, świadczy również zapis ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., który w paragrafie 27.4 mówi:

„Organ prowadzący kataster nieruchomości zapewni nieodpłatnie, w celu sprawdzenia oznaczenia nieruchomości, bezpośredni dostęp do bazy danych katastru nieruchomości poprzez zintegrowany system informacji o nieruchomościach”.

W ewidencji gruntów i budynków wskazuje się również wartość katastralną nieruchomości.

Wartość katastralną nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami określają rzeczoznawcy majątkowi.

Wartość katastralna nieruchomości ma być podstawą naliczenia tzw. podatku katastralnego.

Przeczytaj: Co to jest podatek katastralny?

Podstawa prawna:

 1. Dekret z dnia 2 lutego 1955 r.
 2. Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027; ost. zm. Dz. U. z 2009 r. nr 42, poz. 334).
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 4. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Fotolia

Zostaw komentarz