Wzór wniosku o wypis i wyrys z ewidencji gruntów
Głosów: 7 (śr. 4.7)

Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej, zwane w skrócie „wypis i wyrys z rejestru gruntów”, to dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wielu czynności prawnych, m.in. takich jak:

 • założenie księgi wieczystej,
 • postępowanie sądowe w sprawie zasiedzenia,
 • ujawnienie budynku w księdze wieczystej,
 • sporządzenie aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, umowy darowizny).

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Jakie informacje zawiera wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów to dokumenty obejmujące informacje dotyczące:

 • gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład, której wchodzą grunty,
 • budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych,
 • lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej,
 • wpisania do rejestru zabytków,
 • wartości katastralnej nieruchomości,
 • umów dzierżawy, jeżeli od wykazania takich informacji w ewidencji gruntów i budynków uzależnione jest nabycie praw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także z przepisów o rozwoju obszarów wiejskich,
 • informacji, czy wyróżniony w ewidencji gruntów i budynków obszar gruntu, w całości lub w części, objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt. 1–9 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dane zawarte w wypisie z rejestru gruntów i wyrysie z mapy ewidencyjnej prowadzone są przez starostę za pomocą systemu teleinformatycznego, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie danych oraz ich aktualizację.

Przeczytaj: Ewidencja gruntów i budynków – co to jest?

Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne

Oznacza to, że każdy może żądać udostępnienia informacji zawartych w operacie ewidencyjnym za wyjątkiem dokumentów zawierających dane właścicieli nieruchomości oraz dane władających nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Skąd pobrać formularz (wzór wniosku)?

Wzór wniosku “O wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków” został określony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Wniosek „O wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków” można pobrać ze strony internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: POBIERZ.

Jakie pola zawiera wniosek?

Wniosek „O wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków” zawiera następujące pola:

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.

2. Adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

3. PESEL REGON – dane te są wymagane, jeżeli wnioskodawca jest właścicielem lub władającym nieruchomością, dla której odnosi się wniosek o wydanie wypisu o pełnej treści.

4. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę (informacja ta nie jest obowiązkowa).

5. Dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu / adres poczty elektronicznej (adres poczty elektronicznej nie jest obowiązkowy).

6. Miejscowość i data.

7. Adresat wniosku – nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, które w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (należy podać adres starostwa bądź urzędu miasta na prawach powiatu, w obszarze którego położona jest nieruchomość i dla której odnosi się wniosek).

8. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku (wypełnia pracownik starostwa).

9. Przedmiot wniosku (należy zaznaczyć pole kwadratu przy opisie dotyczącym wniosku, o który się ubiegamy):

a. Wypis z rejestru gruntów – to dokument zawierający opisowe informacje o działkach ewidencyjnych, położonych w granicach jednego obrębu ewidencyjnego i wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów (jednej nieruchomości gruntowej), a także o podmiotach, które tymi działkami władają. Jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

b. Wypis z rejestru budynków – jest dokumentem zawierającym opisowe informacje o budynkach stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności i położonych w granicach jednego obrębu ewidencyjnego na jednej nieruchomości gruntowej, a także o właścicielu (właścicielach) tych budynków.

c. Wypis z rejestru lokali – jest dokumentem zawierającym opisowe informacje o lokalu, stanowiącym odrębna nieruchomość, a także o właścicielu (właścicielach) tego lokalu. Jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

d. Wypis z kartoteki budynków – jest dokumentem zawierającym opisowe informacje o budynkach położonych w granicach jednego obrębu ewidencyjnego na działkach ewidencyjnych, wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów (jednej nieruchomości gruntowej). Nie zawiera danych o podmiotach, które władają tymi budynkami. Jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

e. Wypis z kartoteki lokali – jest dokumentem zawierającym opisowe informacje o samodzielnych lokalach znajdujących się w jednym budynku. Nie zawiera informacji o podmiotach, które władają tymi lokalami. Jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

f. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych – jest dokumentem zawierającym opisowe informacje o działkach ewidencyjnych położonych w granicach jednego obrębu ewidencyjnego i wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów (jednej nieruchomości gruntowej). Nie zawiera informacji o podmiotach, które władają tymi działkami, nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

g. Wyrys z mapy ewidencyjnej – jest dokumentem, którego treścią jest odpowiedni fragment mapy ewidencyjnej przedstawiający działki ewidencyjne, wchodzące w skład jednej jednostki rejestrowej (jednej nieruchomości gruntowe), w powiązaniu z działkami sąsiednimi, a także inne obiekty związane z tymi działkami, jeżeli są treścią tego fragmentu mapy ewidencyjnej, takie jak: budynki, kontury użytków gruntowych, kontury klasyfikacyjne. Jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej w powiązaniu z odpowiednim wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

h. Uproszczony wypis z rejestru gruntów – jest dokumentem zawierającym opisowe informacje o wybranych działkach ewidencyjnych, a także o podmiotach, które tymi działkami władają. Nie zawiera adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej. Nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

i. Wypis z wykazu działek ewidencyjnych – jest dokumentem zawierającym numery wybranych działek ewidencyjnych, w kolejności wzrastającej, położonych w granicach jednego obrębu ewidencyjnego, oraz numery jednostek rejestrowych gruntów, do których te działki zostały przyporządkowane. Nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

j. Wypis z wykazu podmiotów – jest dokumentem zawierającym dane określające w kolejności alfabetycznej wybrane osoby, jednostki organizacyjne lub organy, ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, jako podmioty władające gruntami, budynkami lub lokalami, oraz oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków, jednostek rejestrowych lokali oraz pozycji kartoteki budynków i kartoteki lokali, związanych z poszczególnymi osobami, jednostkami organizacyjnymi lub organami. Nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

10. Dane identyfikujące nieruchomość, której dotyczy wniosek:

 • powiat,
 • gmina,
 • obręb ewidencyjny lub adres nieruchomości,
 • nr jednostki rejestrowej lub numer działek ewidencyjnych lub numer księgi wieczystej.

W przypadku, gdy nie jest nam znany numer działki, a znamy jej położenie fizyczne, możemy odnaleźć adres administracyjny działki poprzez stronę internetową GEOPORTAL360.pl.

11. Uzasadnienie wniosku o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W przypadku, gdy nie jesteśmy właścicielem ani też władającym nieruchomością, powinniśmy wykazać się interesem prawnym w dostępie do danych objętych wnioskiem. Interes prawny powinien wynikać wprost z dokumentów, które powinniśmy do takiego wniosku dołączyć.

12. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony wnioskodawcy (informacja nieobowiązkowa): imię i nazwisko, e-mail, telefon.

13. Postać dokumentów będących przedmiotem wniosku i sposób ich przekazania – oznaczamy, w jakiej formie chcemy otrzymać dokumenty oraz w jaki sposób chcemy je odebrać:

a. Postać papierowa.
b. Postać elektroniczna

Sposób odbioru:

 • odbiór osobisty w siedzibie organu,
 • wysyłka na adres:
  – jak w nagłówku,
  – inny.
 • inny sposób odbioru.

14. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy.

15. Nazwisko i imię oraz podpis wnioskodawcy – podpis odręczny, podpis elektroniczny, podpis potwierdzony profilem zaufania ePUAP lub w przypadku składania wniosku za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach prawa wydanych na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1898 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, identyfikator umożliwiający weryfikację wnioskodawcy w tym systemie.

Wniosek o wypis i wyrys z rejestru gruntów należy uzasadnić podając m.in. cel, jakiemu ma służyć dokument, może to być:

 • postępowanie sądowe (np. o zasiedzenie nieruchomości),
 • założenie księgi wieczystej,
 • zawarcie aktu notarialnego (np. umowy darowizny),
 • itd.

Jak uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to jeden z dokumentów, który można pozyskać za pośrednictwem poczty, drogą mailową, jak również za pośrednictwem ePUAP.

Aby dowiedzieć się, jak wygląda proces składania wniosku przeczytaj artykuł: Jak uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Pixabay.com

Zostaw komentarz