Jak uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?
Głosów: 142 (śr. 4.4)

Wypis i wyrys z rejestru gruntów jest dokumentem zawierającym informacje o nieruchomości oraz o właścicielu tej nieruchomości.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

W przypadku nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – wypis oprócz danych właściciela, zawiera również informację o innych podmiotach władających tymi nieruchomościami na zasadzie samoistnego posiadacza.

Kiedy potrzebny jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej są niezbędne w następujących przypadkach:

 1. Nabywanie i zbywanie nieruchomości (kupno/sprzedaż).
 2. Zakładanie księgi wieczystej.
 3. Sporządzanie operatu szacunkowego nieruchomości.

Jaki organ wydaje wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Zgodnie z art. 24 ustawy 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wypis i wyrys z rejestru gruntów wydawany jest na wniosek zainteresowanej osoby, przez Starostę Starostwa Powiatowego, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.

Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane właścicieli nieruchomości, a w przypadku:

 1. nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, znajdują się te nieruchomości,
 2. gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane,

na żądanie:

 1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis,
 2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis.

Przeczytaj: Wypis z ewidencji gruntów i budynków – czym jest i co zawiera?

Gdzie złożyć wniosek wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej?

Każdy, kto jest właścicielem nieruchomości, jak również osoba niebędąca właścicielem nieruchomości, może uzyskać wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej na dwa sposoby.

Złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, na terenie którego znajduje się nieruchomość

Jednym ze sposobów jest udanie się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, i złożenie stosownego wniosku.

Formularz wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków można pobrać ze strony Obywatel.gov.pl – POBIERZ. Formularz można uzyskać również bezpośrednio w Starostwie.

W przypadku, gdy nie znamy numeru działki, o której wypis i wyrys chcemy wystąpić, możemy zwrócić się z prośbą do pracownika wydziału o udzielenie takiej informacji odnośnie interesującej nas działki. Jeżeli jesteśmy właścicielem nieruchomości, nie powinno być żadnego problemu z pozyskaniem numeru nieruchomości, jak i pozyskaniem samego wyrysu i wypisu. W przypadku, gdy nie jesteśmy właścicielami nieruchomości, a dokumenty są nam niezbędne, zmuszeni będziemy uzasadnić potrzebę ich pozyskania.

Przystępując do zasadniczej czynności pozyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów musimy w Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej złożyć uzupełniony wniosek o ich wydanie.

We wniosku, jeżeli nie jesteśmy właścicielem nieruchomości (art. 20 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne) oprócz danych osobowych, numeru nieruchomości, o którą wnosimy, musimy uzasadnić potrzebę pozyskania przedmiotowego dokumentu.

Zanim jednak dokument zostanie nam wydany musimy w kasie urzędu dokonać stosownej opłaty. Po jej uiszczeniu możemy odebrać swój dokument u pracownika Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Złożenie wniosku przez Internet poprzez platformę ePUAP

Innym sposobem pozyskania wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej jest pozyskanie dokumentów przez Internet, a dokładnie przez platformę ePUAP.

W tym celu konieczne jest posiadanie profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego, które pozwalają potwierdzić tożsamość osoby składającej wniosek.

Aby złożyć wniosek, należy wejść na stronę usługi “Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków” – LINK, i wykonać następujące czynności:

 1. Klikamy w “Załatw sprawę”.
 2. System przeniesie nas na stronę profilu zaufanego. Tutaj logujemy się na swoje konto.
 3. Po zalogowaniu, system przeniesie nas z powrotem na platformę ePUAP.
 4. Następnie musimy zaadresować wniosek do Starostwa Powiatowego albo Urzędu Miasta, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości.
 5. Wypełniamy wniosek.
 6. Po wypełnieniu wniosku klikamy Dalej, a następnie Podpisz.
 7. Wysyłamy wniosek. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Po tym dostaniemy urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 8. Po wysłaniu, czekamy na informację od urzędu, ile mamy zapłacić.
 9. Dokonujemy zapłaty za wypis i wyrys.
 10. Gotowy dokument zostanie nam przesłany na podany adres w terminie nie dłuższym niż tydzień.

Przeczytaj: Wyrys z ewidencji gruntów i budynków – czym jest i co zawiera?

Opłata za wydanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i budynków

Koszty jednostkowe pozyskania dokumentów kształtują się następująco:

 • 40 zł – wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego,
 • 50 zł – wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego,
 • 24 zł – wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego,
 • 30 zł – wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego,
 • 140 zł – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego,
 • 150 zł – wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego,
 • 105 zł – wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego,
 • 110 zł – wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego,
 • 25 zł – wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego.

Forma zapłaty

Za sporządzenie dokumentów wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej możemy zapłacić:

 • przelewem na konto, które poda urząd,
 • w kasie urzędu.

Przeczytaj również: Ewidencja gruntów i budynków – co to jest?

Podstawa prawna:

 1. Ustaw z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004r. nr 37, poz. 333).

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Pexels.com

Zostaw komentarz