Kupując mieszkanie od spółki Skarbu Państwa trzeba pamiętać o prawie pierwokupu
Głosów: 74 (śr. 4.4)

7 września 2018 roku weszły w życie przepisy tzw. specustawy mieszkaniowej. Mimo że zasadniczo ustawa reguluje inne kwestie, ma duży wpływ na niektóre przetargi.

Generalnie ustawa z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości przewidujące szybką ścieżkę pozyskiwania gruntów rolnych pod osiedla mieszkaniowe. Wydaje się zatem, że przepisy te z przetargami niewiele mają wspólnego. Diabeł tkwi jednak w szczegółach.

Ustawodawca zawarł bowiem w art. 30a – 30c wspomnianej ustawy zapis, że Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność lub przedmiot użytkowania wieczystego państwowej osoby prawnej. W praktyce oznacza to, że w przypadku przetargu na sprzedaż nieruchomości należącej do spółki Skarbu Państwa (np. PKP) kupujący będzie musiał przed notariuszem zawrzeć umowę warunkową, a następnie czekać na decyzję prezesa KZN czy ten zamierza skorzystać z prawa pierwokupu.

Na skorzystanie z prawa pierwokupu prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości ma miesiąc od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. O treści umowy informuje go notariusz w ciągu trzech dni od momentu jej zawarcia. Jeśli prezes KZN w ciągu miesiąca nie złoży oświadczenia o chęci skorzystania z prawa pierwokupu, strony mogą zawrzeć umowę przenoszącą własność nieruchomości.

Prezes KZN może jednak złożyć przed notariuszem oświadczenie o chęci skorzystania z prawa pierwokupu. Wówczas nieruchomość przechodzi na własność Skarbu Państwa po cenie ustalonej w umowie sprzedaży (czyli w przypadku przetargu po cenie wylicytowanej w jego trakcie).

Ważne jest także to, że prawo pierwokupu ma zastosowanie również w stosunku do tych transakcji, w których doszło do zawarcia umów zobowiązujących przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 7 września 2018 r. Jeśli zatem przetarg odbył się przed 7 września, ale przed tą datą nie zawarto umowy notarialnej, strony przed notariuszem będą musiały w pierwszej kolejności zawrzeć umowę warunkową i czekać na decyzję prezesa KZN.

Specustawa mieszkaniowa wydłuża zatem czas zawierania transakcji w przypadku nieruchomości nabywanych od spółek Skarbu Państwa. Zwiększa też ryzyko dla kupującego, gdyż nie ma on pewności czy stanie się właścicielem wylicytowanej w przetargu nieruchomości.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Pixabay.com

Zostaw komentarz