Mieszkanie komunalne – czym jest i komu przysługuje
Głosów: 1 (śr. 5)

Czym jest mieszkanie komunalne i kto nim zarządza?

Mieszkanie komunalne, to mieszkanie należące do zasobu mieszkalnego gminy. Mieszkaniami komunalnymi zarządza gmina.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty gminy. Najbardziej istotną potrzebą każdego mieszkańca gminy jest posiadanie mieszkania.

Z uwagi na zróżnicowany stan majątkowy wspólnoty gminy, nie każdy z członków wspólnoty może posiadać mieszkanie własnościowe bądź dom jednorodzinny. W społeczności gminy istnieją rodziny, których z różnych powodów nie stać na nabycie własnego mieszkania.

W związku z powyższym, gmina wychodząc naprzeciw takim osobom, stara się zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców budując bazę mieszkań komunalnych poprzez tanie budownictwo mieszkaniowe bądź pozyskanie mieszkań zbędnych należących dotychczas do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej czy też przejęcie mienia na podstawie odrębnych przepisów.

Dla lokali komunalnych zakłada się i prowadzi księgi wieczyste:

„Podstawą wpisu w księdze wieczystej prawa własności gmin jest prawomocna decyzja wojewody stwierdzająca nabycie mienia z mocy prawa albo o przekazaniu mienia – w zakresie unormowanym ustawą”. (St. Rudnicki – Ustawa o księgach wieczystych i hipotece)

Charakterystyka mieszkań komunalnych

Z zasobu komunalnego wyodrębniane są m.in. tzw. mieszkania komunalne. Mieszkania komunalne są przydzielane na wniosek osobom spełniającym warunki i kryteria określone przez gminę. Tego typu działalność stanowi swego rodzaju pomoc społeczną gminy swoim mieszkańcom.

Mieszkania komunalne charakteryzują się znacznie niższym standardem wykonania i zastosowaniem materiałów budowlanych gorszej jakości. Atutem mieszkań komunalnych jest to, że są one już wykończone, wystarczy jedynie nabyć meble i można spokojnie zamieszkać.

Bolączką lokali komunalnych może być ich oddalenie od centrum miasta, przez co czas potrzebny na dojazd do pracy, przedszkola, szkoły czy ośrodka zdrowia znacznie się wydłuża.

Przeczytaj: Mieszkanie socjalne – czym jest i komu przysługuje

Kryteria i warunki wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu komunalnego

Aby pozyskać i zamieszkać w mieszkaniu komunalnym należy spełnić określone przez gminę warunki i kryteria. Pozwala na to zapis Ustawy z dnia 8 marca 1990 r., Art. 40, który mówi, że gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego w jej obszarze.

Ponadto, w tej samej ustawie określony został katalog praw miejscowych należący do kompetencji gminy. W katalogu tym, ustawodawca wskazuje, że w skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzą mieszkania komunalne i mieszkania socjalne.

Kryteria i warunki przydziału mieszkań komunalnych uchwala Rada Gminy. Uchwała Rady Gminy w sprawie przydziału mieszkań komunalnych jest przekazywana do publicznej wiadomości w sposób przyjęty dla danej gminy. Zasadą jest, że Uchwała Rady Gminy w sprawie przydziału mieszkań komunalnych, powinna w sposób jasny i precyzyjny określać warunki i kryteria, jakie będą stosowane przy przydzielaniu mieszkań komunalnych.

Jakie warunki musi spełnić osoba starająca się o mieszkanie komunalne?

Do grona osób, którym może zostać przydzielone mieszkanie komunalne, mogą być zaliczone te osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  1. Średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego osoby starającej się o mieszkanie komunalne klasuje się na poziomie niskim.
  2. Miejscem zamieszkania osób starających się o przydział mieszkania komunalnego, jak również miejscem pracy tej osoby, jest obszar gminy, w której składa on wniosek o przydział mieszkania komunalnego.
  3. Osoby starające się o przydział mieszkania komunalnego nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, tzn. nie posiadają odrębnej własności mieszkania ani domu jednorodzinnego w tej samej bądź pobliskiej miejscowości.
  4. Ubiegający się o najem lokalu komunalnego przedłożą w urzędzie gminy (miejskim) oświadczenie o swoim stanie majątkowym.

Dodatkowo, przy przyznawaniu lokalu komunalnego gmina może określić inne warunki, chociażby takie jak: złożenie oświadczenia o wyremontowaniu bądź modernizacji przyznanego lokalu komunalnego na własny koszt. Często tego typu oświadczenie jest obwarowane zapisem, że osoba ubiegająca się o przydzielenie lokalu komunalnego nie będzie starała się o zrekompensowanie poniesionych na remont nakładów, w czynszu.

Jak ubiegać się o mieszkanie komunalne?

Pierwszym krokiem na ścieżce starań o przydzielenie mieszkania komunalnego jest złożenie w urzędzie gminy stosownego podania wraz z wymaganymi załącznikami określającymi sytuację finansowo – gospodarczą wnioskodawcy.

Po pozytywnej weryfikacji podania przeprowadzonej przez pracowników określonego wydziału gminy, wnioskodawca zostaje wpisany na listę oczekujących na mieszkanie komunalne.

Oczekiwanie na przydział mieszkania komunalnego zależy od liczby osób oczekujących oraz od ilości mieszkań komunalnych posiadanych przez gminę. W niektórych miastach, okres oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego sięga kilku lat.

Z chwilą, gdy gmina będzie w posiadaniu odpowiedniej puli mieszkań komunalnych, przedstawi wnioskodawcy do wyboru trzy mieszkania. W przypadku, gdy któreś z okazanych mieszkań przypadnie do gustu wnioskodawcy, zostaje z nim podpisana umowa najmu na ten lokal.

Szczegółowe informacje w sprawie przydziału mieszkań komunalnych, ewentualne skreślenia z listy oczekujących, czy zasady weryfikacji osób oczekujących na mieszkanie komunalne są publikowane w Uchwale Rady Gminy.

Czynsz za najem mieszkania komunalnego

Obowiązkiem posiadacza mieszkania komunalnego jest uiszczanie czynszu. Czynsz za mieszkanie komunalne ustalany jest przez Radę Gminy. Rada Gminy jest bowiem organem stanowiącym i kontrolnym i jako taka jest upoważniona do ustalania zasad i kryteriów gospodarowania mieniem komunalnym.

Prawa i obowiązki posiadaczy mieszkania komunalnego

Posiadanie mieszkania komunalnego jest obwarowane pewnymi prawami i obowiązkami. Osoba zamieszkująca mieszkanie komunalne nie może zostać pozbawiona takiego mieszkania. Status mieszkania komunalnego ma szczególne znaczenie w przypadku np. sprzedaży kamienicy, w której znajduje się lokal komunalny.

Najemca lokalu komunalnego nie może pozostać „bez dachu nad głową”. W każdej takiej sytuacji na gminie ciąży obowiązek przydzielenia takiej osobie mieszkania zastępczego.

Mieszkania komunalne mogą być przedmiotem sprzedaży. Zdarza się, że gmina dysponująca dużym zasobem mieszkaniowym postanawia je sprzedać. W pierwszej kolejności, gmina składa propozycje sprzedaży osobie – najemcy lokalu komunalnego.

Zasady wykupu mieszkań komunalnych reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Sprzedaż mieszkań komunalnych może nastąpić tylko w przypadku, gdy nie są one obciążone roszczeniami byłych właścicieli.

Przeczytaj: Co wpływa na wartość rynkową nieruchomości?

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
  2. Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
  3. St. Rudnicki – Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Unsplash.com.

Zostaw komentarz