Mieszkanie socjalne – czym jest i komu przysługuje
Głosów: 2 (śr. 5)

Co to jest mieszkanie socjalne?

Mieszkanie socjalne to mieszkanie przeznaczone przez gminę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osobom najbiedniejszym. Mieszkanie socjalne należy do mieszkaniowego zasobu gminy.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Zasady gospodarowania mieniem mieszkaniowym gminy reguluje Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z ww. ustawą przez określenie „lokal socjalny” należy rozumieć:

lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

Mieszkanie socjalne charakteryzuje się znacznie niższym standardem aniżeli mieszkanie komunalne. Niejednokrotnie mieszkanie socjalne to lokal nieposiadający ogrzewania czy też węzła sanitarnego.

Czynsz za mieszkanie socjalne

Mieszkanie socjalne charakteryzuje się bardzo niską stawką czynszu.

Wysokość stawki czynszu za mieszkanie socjalne stanowi 50% czynszu najtańszego mieszkania w danej gminie. To m.in. wysokość stawki czynszu stanowi podstawowy element różnicujący mieszkanie socjalne od mieszkania komunalnego.

Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać lokal socjalny oraz kryteria przyznawania takich lokali reguluje uchwała Rady Gminy.

Komu przysługuje mieszkanie socjalne?

Mieszkanie socjalne przysługuje osobom:

  • które utraciły mieszkanie na skutek niepłacenia czynszu, konsekwencją czego był sądowy wyrok eksmisyjny, pod warunkiem, że osoby te są zdolne do zapłacenia minimalnego czynszu za użytkowanie mieszkania socjalnego,
  • które posiadają bardzo niski dochód i zamieszkują budynki przeznaczone do rozbiórki, a nadzór budowlany wydał nakaz opróżnienia takich obiektów.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego określa, jakim osobom nie wolno odmówić przyznania mieszkania socjalnego. Wśród tych osób znalazły się: kobiety ciężarne, dzieci, osoby obłożnie chore, bezrobotni, emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej.

Przeczytaj: Mieszkanie komunalne – czym jest i komu przysługuje

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać mieszkanie socjalne?

Mieszkaniami – lokalami socjalnymi, podobnie jak i mieszkaniami komunalnymi, zarządza gmina.

Aby otrzymać mieszkanie socjalne należy spełnić warunki i kryteria określone w uchwale Rady Gminy. Mieszkania socjalne są najczęściej przyznawane osobom, które nie posiadają własnego lokalu mieszkalnego, a dodatkowo ich miesięczny dochód na członka rodziny jest niższy aniżeli podany w uchwale Rady Gminy, jako tzw. dochód progowy.

W przypadku przyznawania mieszkań socjalnych kryteria dochodowe są określone na poziomie niższym aniżeli w przypadku mieszkań komunalnych.

Kiedy najemca lokalu socjalnego może je stracić?

Najemca lokalu socjalnego może stracić przyznane mieszkanie socjalne, jeżeli nabędzie na własność mieszkanie, jak również w sytuacji, gdy udowodni mu się notoryczne niszczenie mienia komunalnego lub zakłócanie porządku publicznego.

Na rynku nieruchomości komunalnych brakuje mieszkań socjalnych. Co prawda wyroki sądu o eksmisjach i przyznaniu mieszkań socjalnych są realizowane na bieżąco, to jednak potrzeby w zakresie mieszkań socjalnych wynikających z innych sytuacji życiowych są znacznie większe.

Gminy starają się zminimalizować okres oczekiwania na przydział mieszkania socjalnego poprzez adaptację różnych obiektów do celów mieszkalnych, a i tak średnie oczekiwanie na przydział mieszkania socjalnego to czas od roku do nawet trzech lat.

Przeczytaj: Co wpływa na wartość rynkową nieruchomości?

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
  2. Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o finansowaniu wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Unsplash.com.

Zostaw komentarz