Jak sprawdzić wiarygodność rzeczoznawcy majątkowego?
Głosów: 2 (śr. 5)

W prawie polskim, czynności związane z wyceną nieruchomości zostały przydzielone osobie zwanej rzeczoznawcą majątkowym, mówi o tym zapis art. 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., którego treść brzmi:

„Jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi, o których mowa w przepisach rozdziału 1 działu V.”

Jednocześnie w art. 240, ust. 2 tej samej ustawy, czytamy, że wyłączne prawo do sporządzenia wyceny nieruchomości posiadają rzeczoznawcy majątkowi.

Oferty przetargów i licytacji z całej Polski – przejrzyj aktualne ogłoszenia na sprzedaż mieszkań

Wymagania wobec kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego

Warunki, jakie musi spełniać osoba, kandydat na rzeczoznawcę majątkowego określa art. 177 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. I tak, przyszły rzeczoznawca majątkowy powinien:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie być karany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe,
  • posiadać wyższe wykształcenie,
  • mieć ukończone studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
  • odbyć co najmniej 6-miesięczną praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości,
  • przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdać egzamin dający uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Osobie, która przeprowadza wycenę nieruchomości bez wymaganych uprawnień, grozi kara grzywny w wysokości 50 tys. zł.

Z usług rzeczoznawcy majątkowego może skorzystać każdy, kto zamierza sprzedać nieruchomość, a tutaj do rzetelnego określenia wartości nieruchomości potrzebna jest fachowa wiedza, zachowanie tajemnicy zawodowej oraz bezstronność.

Rzeczoznawca majątkowy, z którym chcielibyśmy zawrzeć umowę na wycenę nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego, powinien posiadać nie tylko cechy osoby rzetelnej i wiarygodnej, ale przede wszystkim posiadać uprawnienia zawodowe.

Przeczytaj: Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Sprawdzamy, czy rzeczoznawca majątkowy posiada uprawnienia

Znając nazwisko rzeczoznawcy majątkowego, możemy na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (LINK)  sprawdzić, czy osoba podająca się za rzeczoznawcę majątkowego, faktycznie nim jest.

Osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe podlegają wpisowi do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych i z dniem wpisu do tego rejestru mogą wykonywać swoją pracę jako rzeczoznawcy majątkowi.

Jeżeli szukana osoba znajduje się na liście rzeczoznawców majątkowych, to możemy być pewni, że spełnia ona warunki ujęte w art. 177 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Oczywiście z listy rzeczoznawców majątkowych możemy wybrać kilku specjalistów, spośród których wybierzemy tego, który wzbudzi nasze zaufanie.

Sprawdzamy, czy rzeczoznawca majątkowy posiada aktualne ubezpieczenie OC

Przed rozpoczęciem współpracy (podpisaniem umowy) z rzeczoznawcą majątkowym dobrze jest sprawdzić, czy rzeczoznawca majątkowy posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Sprawdzamy, czy rzeczoznawca majątkowy posiada stosowną pieczątkę

Rzeczoznawca majątkowy, którego nazwisko figuruje na liście rzeczoznawców majątkowych, powinien posiadać pieczątkę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z numerem tożsamym, który znajduje się w rejestrze rzeczoznawców majątkowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Sprawdzamy doświadczenie zawodowe

Sprawdzając wiarygodność rzeczoznawcy majątkowego dobrze jest zbadać jego doświadczenie zawodowe, tj. ile lat rzeczoznawca majątkowy pracuje w zawodzie, ile ocen zrealizował, jak również czy posiada referencje i jakie krążą o nim opinie.

Część odpowiedzi na te pytania uzyskamy analizując dane rzeczoznawcy majątkowego ujęte w Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych: LINK. Stąd m.in. dowiemy się, jak długo rzeczoznawca majątkowy pracuje w zawodzie. Mówi o tym data wprowadzenia rzeczoznawcy majątkowego na listę rzeczoznawców.

Sprawdzamy, czy rzeczoznawca majątkowy pracuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Aby jednak wybór rzeczoznawcy majątkowego był obciążony jak najmniejszym ryzykiem istotne jest, abyśmy mogli sprawdzić działalność rzeczoznawcy majątkowego nie tylko pod względem posiadanych uprawnień, ale również pod względem zachowania zasad bezstronności i zasady etyki zawodowej.

Określone cechy rzeczoznawcy majątkowego, takie jak bezstronność w wykonywaniu zawodu czy zachowanie tajemnicy zawodowej, jako cechy niewymiernej, weryfikuje rynek rzeczoznawców.

Rzeczoznawca majątkowy, który posiada pozytywną opinię w środowisku, może liczyć na znacznie większą popularność. Informacja o takim rzeczoznawcy przekazywana jest „z ust do ust”.

Współpraca na podstawie umowy

Z wybranym rzeczoznawcą majątkowym na wykonanie wyceny nieruchomości należy spisać umowę o dzieło. Podpisanie umowy o dzieło daje gwarancję wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego w czasie określonym w umowie.

W przypadku, gdy rzeczoznawca będzie się „ociągał” z podpisaniem umowy, może być to dla nas ostrzeżenie, że rzeczoznawca nie do końca posiada uczciwe zamiary.

Przeczytaj również: Co to jest operat szacunkowy nieruchomości?

A co z opiniami w Internecie?

Czasami warto zaciągnąć opinii o rzeczoznawcy z Internetu. Niestety, recenzje te mogą nie do końca wyrażać uczciwą opinię internauty. Bywa, że wynik pracy rzeczoznawcy majątkowego nie zadowolił zamawiającego, pomimo że rzeczoznawca majątkowy sporządził wycenę nieruchomości zgodnie z obowiązującymi standardami zawodowymi z zachowaniem zasad ujętych w przepisach prawnych. Niezadowolony z wyceny zamawiający, aby zaszkodzić rzeczoznawcy majątkowemu będzie rozpowszechniał o nim złe opinie.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
  2. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Pixabay.com

Zostaw komentarz