Zanim dojdzie do licytacji nieruchomości
Głosów: 64 (śr. 4.8)

Licytacja nieruchomości to jedno z ostatnich działań komornika. Aby do niej doszło, komornik musi dokonać szeregu czynności ściśle określonych przepisami prawa.

Zasady licytacji komorniczej z nieruchomości szczegółowo reguluje kodeks postępowania cywilnego.

Zajęcie nieruchomości

Aby nieruchomość trafiła na licytację komorniczą, w pierwszej kolejności musi zostać zajęta. Dzieje się tak wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Dokonując zajęcia nieruchomości, komornik bezzwłocznie wzywa dłużnika, aby ten uregulował dług w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.

Nieruchomość jest uważana za zajętą z chwilą doręczenia dłużnikowi wezwania przez komornika. Jeżeli nie jest możliwe doręczenie wezwania dłużnikowi, nieruchomość uważa się za zajętą z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku komornika do zbioru dokumentów.

Oszacowanie nieruchomości

Brak spłaty zadłużenia przed upływem terminu wyznaczonego przez komornika skutkuje rozpoczęciem opisu i oszacowania nieruchomości. Oszacowania wartości nieruchomości dokonuje – na wniosek komornika – specjalista posiadający odpowiednie uprawnienia. Wycena nie jest wymagana, jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wartość nieruchomości była już szacowana.

Z opisu i oszacowania nieruchomości komornik tworzy protokół. Wyszczególnia w nim przede wszystkim:

 • oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów;
 • budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem;
 • stwierdzone prawa i obciążenia;
 • umowy ubezpieczenia;
 • osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;
 • sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika;
 • oszacowanie z podaniem jego podstaw;
 • zgłoszone prawa do nieruchomości;
 • inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości.

Ogłoszenie o licytacji

Termin licytacji wyznaczany jest nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania. Obwieszczenie o licytacji powinno zostać ogłoszone nie później niż 2 tygodnie przed licytacją. Obwieszczenie jest wywieszane lub publikowane:

 • w budynku sądowym i w lokalu organu gminy,
 • w dzienniku poczytnym w danej miejscowości,
 • na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Informacje o planowanych licytacjach na mieszkania można znaleźć także w naszej bazie, dostępnej na stronie internetowej Listaprzetargow.pl.

W obwieszczeniu podawane są przede wszystkim termin i miejsce licytacji oraz dokładny opis nieruchomości. Znajduje się tam ponadto informacja o wysokości rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, a także o tym, że w ciągu dwóch tygodni przed licytacją można będzie oglądać nieruchomość i przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcie: Unsplash.com

Zostaw komentarz