Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości
Głosów: 15 (śr. 4.7)

Rejestr cen i wartości nieruchomości stanowi zbiór informacji o cenach nieruchomości zaczerpniętych z aktów notarialnych.

Obowiązek prowadzenia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków to starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) prowadzi Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości (§ 74. 1.), określonych w aktach notarialnych, oraz wartości nieruchomości, określonych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach.

Obowiązek prowadzenia przez starostę Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości wynika wprost z zapisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Art. 4, którego treść brzmi:

”1a. Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:…. 7) rejestru cen i wartości nieruchomości.”

W dalszej części wymienionej ustawy czytamy, że to do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: prowadzenie i udostępnianie baz danych zawierających m.in. rejestry cen i wartości nieruchomości (Art. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne).

Starosta po otrzymaniu od notariusza aktu notarialnego ma obowiązek w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego dokumentu wniesienia danych zawartych w tym akcie do Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

Taki tok postępowania, wynikający również z zapisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, zapewnia ciągłą aktualizację Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

Przeczytaj: Cena transakcyjna nieruchomości a wartość nieruchomości

Jakie informacje zawiera Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości?

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości prowadzony jest przez starostę w systemie elektronicznym.

Podstawowe informacje podlegające rejestracji w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości, zawarte w operatach szacunkowych i aktach notarialnych to:

 1. adres położenia nieruchomości,
 2. numery działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości,
 3. rodzaj nieruchomości, z wyróżnieniem:
 • niezabudowanych nieruchomości rolnych,
 • zabudowanych nieruchomości rolnych,
 • niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę inną niż zagrodowa,
 • nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
 • nieruchomości zabudowanych budynkami pełniącymi inne funkcje niż zagrodowa i mieszkaniowa,
 • nieruchomości budynkowej,
 • nieruchomości lokalowej,

4. pole powierzchni nieruchomości gruntowej,
5. data zawarcia aktu notarialnego lub określenia wartości,
6. inne dostępne dane o nieruchomościach i ich częściach składowych.

W jaki sposób udostępniane są dane z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości?

Starosta udziela informacji objętych Rejestrem Cen i Wartości Nieruchomości na zasadach określonych w Art. 24, Ust. 3, Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. w formie:

 1. wyrysów z rejestrów, kartotek i wykazów operatu,
 2. wyrysów z mapy ewidencyjnej,
 3. kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,
 4. plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
 5. usług, o których mowa w Art. 9 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze przestrzennej, w tym: do gromadzenia, utrzymywania w aktualności oraz udostępniania danych przestrzennych.

Dane zawarte w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości zostały uznane za informację publiczną. Stanowi o tym wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2011 r. (I OSK 1444/10) orzekający, że

„Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 i ust. 4 wymienionej ustawy informacje zawarte w operatach ewidencyjnych zakładanych dla gruntów i budynków są w zasadzie jawne i każdy – z zastrzeżeniem ust. 5 tegoż artykułu – może żądać ich udostępnienia. Szczególnej ochronie podlegają natomiast wynikające z ewidencji gruntów dane osobowe podmiotów, będących właścicielami lub innych osób posiadających prawa do tych nieruchomości (art. 24 ust. 5 w zw. z art. 20 ust. 2 pkt. 1 i art. 51 p.g.i.k). Dane te są udostępniane na zasadach określonych przepisami art. 24 ust. 5 wym. wyżej ustawy określonym tam podmiotom. Są to właściciele i inne osoby władające gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy informacja (pkt. 1 art. 24 ust. 5), organy administracji publicznej i inne podmioty realizujące zadania publiczne związane z nieruchomościami, których dotyczy informacja (pkt. 2) oraz inne podmioty niż wymienione w pkt. 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie (pkt. 3 art. 24 ust. 5 p.g.i.K.)”.

Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości udostępniany jest na wniosek osoby zainteresowanej.

Wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Występując z wnioskiem do starostwa o materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy dołączyć do niego formularz P4 stanowiący uszczegółowienie wniosku o udostępnienie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

Aby skutecznie wypełnić wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wnioskodawca musi m.in. podać swoje dane osobowe, określić cel udostępnienia danych z rejestru oraz podać formę przekazania materiałów.

Wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego możemy złożyć w formie analogowej poprzez wypełnienie wniosku bezpośrednio w starostwie, bądź w formie elektronicznej wykorzystując w tym celu e_platformę danego biura. Wykorzystując w tym celu formularz zawarty na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/druki-i-wzory.

Opłata za udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Załącznik nr 3 wraz z formularzem P4 stanowiącym uszczegółowienie wniosku o udostępnienie Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości, wymaga uiszczenia stosownej opłaty.

Opłatę za udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości należy uiścić na konto starostwa bądź wpłacić w kasie starostwa przed udostępnieniem wnioskowanego dokumentu.

Zgodnie z Art. 40d, Ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

„Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu”.

Opłaty za udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości ujęto w Tabeli nr 12 Ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne:

Rejestr cen i wartości nieruchomości

Lp.

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1. Zbiór danych rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci elektronicznej

nieruchomość będąca przedmiotem transakcji albo wyceny

6,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,5 – dla Ljr większej niż 10 ale nie większej niż 100;

3) 0,1 – dla Ljr większej niż 100.

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

2. Wyciąg z rejestru cen i wartości nieruchomości w postaci dokumentu drukowanego

8,0 zł

Przy ustalaniu wysokości opłat stosuje się współczynniki korygujące K w wysokości 0,5 – w przypadku udostępniania danych Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości.

Współczynniki korygujące:

 • LR – ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu,
 • PD – w przypadku, gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa,
 • AJ – w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału.

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres wynosi:

 • 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg,
 • 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg,
 • 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.

Przeczytaj również: Na czym polega wycena nieruchomości?

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych.
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
 9. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2011 r. (I OSK 1444/10).

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Foto: Pixabay.com

Zostaw komentarz