Narzędzia GIS w ocenie potencjału inwestycyjnego gruntów
Głosów: 1 (śr. 5)

Dane przestrzenne w postaci cyfrowej dostępne są w tworzonych przez gminy, powiaty i województwa Systemach Informacji Przestrzennej (z ang. Geographic Information Systems – GIS). Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób korzystać z narzędzi dostępnych w ramach tych systemów, oraz jakie informacje o terenie możesz uzyskać.

Czym są dane przestrzenne dostępne w ramach GIS?

Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powstanie systemów, które umożliwiają analizowanie ogromnej liczby danych. Taka analiza sposobami tradycyjnymi byłaby z oczywistych powodów niemożliwa. Systemy informacji przestrzennej zbierają, przechowują i przetwarzają dane geograficzne, które stanowią bardzo specyficzny rodzaj danych. Łączą one w sobie dwa typy informacji – o położeniu obiektów w przestrzeni t.j. względem współrzędnych geograficznych, oraz przypisane im dane opisowe.

Żyjemy w czasach, które charakteryzuje wręcz nadmiar informacji. Jednym z podstawowych wyzwań, jakim musimy sprostać, jest właściwe korzystanie z tych informacji, czyli ich ocena, selekcja i praktyczne zastosowanie. Dotyczy to większości aspektów naszego funkcjonowania, ale jest szczególnie ważne dla sprawnego działania zarówno jednostek administracji publicznej, jak i firm komercyjnych, czy prywatnych inwestorów. Systemy geoinformatyczne powstały w celu gromadzenia i udostępniania aktualnych danych przestrzennych.

Google Maps czy portal administracji publicznej?

Każdy z nas pewnie zna i korzysta z narzędzia, jakim są Mapy Googla, czy inne tego rodzaju ogólnodostępne komercyjne aplikacje. Mają one dobrą grafikę, szybko się ładują, są intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Nie posiadają jednak dostępu do szerokiego zakresu danych istotnych z punktu widzenia inwestora – które dostępne są na portalach prowadzonych przez organy administracji publicznej.

Systemy prowadzone przez gminy, powiaty, czy województwa są w szerokim zakresie otwarte dla użytkowników zewnętrznych, zainteresowanych pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach, potencjalnych obszarach inwestycyjnych, zaawansowaniu i stanie infrastruktury technicznej, czy stanie środowiska naturalnego. Oparte są o warstwy georeferencyjne, budowane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną na wszystkich jej szczeblach, w ramach krajowego systemu informacji o terenie i aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Gdzie szukać danych o terenie?

Trudno w tym momencie wymienić wszystkie obszary, które posiadają dobrze prowadzone portale GIS-owe. Z pewnością mają je większe miasta, takie jak Warszawa, Łódź, Poznań, Gdańsk, czy mniejsze miasta jak Zabrze, Kielce, Rzeszów, Gliwice i wiele innych. Świetnie zbudowany jest też portal województwa mazowieckiego.

Jeśli znajdziesz na portalu ListaPrzetargow.pl nieruchomość, w którą chcesz zainwestować, ale wolałbyś najpierw przekonać się, czy posiada dostęp do infrastruktury, dowiedzieć się, jakie są zapisy planów miejscowych, czy poznać inne informacje o terenie – warto wejść na stronę urzędu gminy, czy starostwa powiatowego, gdzie położona jest ta nieruchomość i sprawdzić, czy jest tam link do Geoportalu. W skali całego kraju jednym z najlepszych portali jest Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Jakie informacje można uzyskać z Geoportalu?

Podstawowe dane to oczywiście dokładne położenie i wymiary działek, budynków, dróg, sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów, jakie znajdują się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Wiele geoportali, dzięki opracowaniu kompleksowej cyfrowej bazy danych dokumentów geodezyjnych i planistycznych umożliwia łatwe przeglądanie tych danych oraz generowanie załączników graficznych do wniosków i uwag. Moduły automatyzujące procedury uzyskiwania wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ze Studium usprawniają wydawanie dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym.

Również dane geodezyjne, w tym materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków, dostępne są w wielu gminach i powiatach za pośrednictwem platform cyfrowych. Część danych udostępniana jest nieodpłatnie, zaś te, które wymagają uiszczenia opłaty, dostępne są po zalogowaniu się poprzez profil zaufany e-puap. Eliminuje to konieczność wizyty w urzędzie za każdym razem, gdy projektantom bądź inwestorom potrzebne są podstawowe dokumenty planistyczne i geodezyjne.

Jakie dane wchodzą w zakres informacji przestrzennej i komu one służą?

Użytkownikami systemów informacji przestrzennej mogą być osoby reprezentujące różne branże takie jak: geodeci, urbaniści, biura statystyczne, zakłady użyteczności publicznej, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, a także deweloperzy i inwestorzy. Każda z branż wykorzystuje dane w różnych celach, a co za tym idzie, korzysta z nieco innego ich zakresu.

Do najważniejszych źródeł, z których korzystają systemy GIS-owe, zwłaszcza w zakresie informacji o nieruchomościach i terenach inwestycyjnych należą:

  • materiały geodezyjne i kartograficzne;
  • materiały z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • Ewidencja Gruntów i Budynków / Kataster nieruchomości;
  • Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu;
  • formy ochrony przyrody i inne dane środowiskowe;
  • księgi wieczyste;
  • materiały dotyczące nieruchomości drogowych;
  • prognozy wpływów eksploatacji górniczej i ekspertyzy górniczo-budowlane;
  • bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości.

Za pomocą systemów informacji o terenie można wyszukiwać nieruchomości do nabycia, pustostany, inwestycje komunalne itp. Wyszukiwania można dokonywać według różnych kryteriów – położenia nieruchomości, ceny, rodzaju nieruchomości, stanu własności i wielu innych. Dane mogą zostać udostępnione w postaci e-mapy, bądź jako zestawienia tabelaryczne.

Przeczytaj: Działki inwestycyjne – wszystko, co warto wiedzieć na ten temat

Idea Smart City i jej znaczenie dla rozwoju miasta i wzrostu jego potencjału inwestycyjnego

Z systemami geoinformacyjnymi ściśle związana jest idea Smart City czyli Miasta Inteligentnego. Termin ten może się kojarzyć przede wszystkim z ekologią i tak zwanym zrównoważonym rozwojem. To cel przyszłości, do którego – jak twierdzą wizjonerzy – powinniśmy dążyć w planowaniu przestrzennym i planowaniu funkcjonowania miejsc, w jakich żyjemy. W końcu przecież polepszanie jakości i dostępności usług miejskich i wzrost jakości życia mieszkańców przekłada się też na wzrost wskaźników lokalnej gospodarki.

Miasta Inteligentne, których jest już w Polsce niemało, stawiają na poprawę infrastruktury w pojęciu tradycyjnym, czyli komunikacji, oczyszczania, zieleni, edukacji, opieki zdrowotnej, ale także na dostęp do informacji. Dla prawidłowego funkcjonowania miasta, obejmującego wszystkie powyższe zagadnienia, niezbędne jest inteligentne planowanie przestrzenne, a z tym związana jest jakość zbieranych informacji oraz możliwości ich przetwarzania i wyciągania wniosków.

Dlaczego warto inwestować w Miastach Inteligentnych?

Miasta, które zaliczają się do grupy Smart City – dotyczy to nie tylko miast jako takich, ale także gmin miejskich i wiejskich oraz powiatów – dobrze wiedzą, w jaki sposób wykorzystywać nowe technologie do pozyskiwania i analizy danych. Są to przede wszystkim dane o potrzebach mieszkańców, o zasobach i uwarunkowaniach środowiskowych, ale też o strukturze przestrzennej, wykorzystaniu terenu i możliwościach inwestycyjnych miasta.

Narzędzia służące do analizy tych danych, pozwalają zarządom miast, gmin i powiatów na podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących gospodarki przestrzennej. Nie do pominięcia są też nowoczesne technologie komunikacyjne, umożliwiające zwiększenie partycypacji społecznej w zgłaszaniu potrzeb, opiniowaniu przedsięwzięć i w ogólnym zaangażowaniu mieszkańców w sprawy miasta. Umiejętnie skonstruowane, nadzorowane i wykorzystane narzędzia inteligentnego zarządzania mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności zarządzania i wzrostu konkurencji, jednocześnie odpowiadając na potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń.

Przeszukaj bazę 3201 okazji na zakup działki na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcie: Pexels.com

Zostaw komentarz