Baborów , Opolskie

Obiekt | 85 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 85 000 zł
 • Miasto: Baborów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 85 000 zł
 • Ulica: Klonowa 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 250 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 57827X135430837
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-30 - Co to znaczy?

Opis

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 13, 66-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
na sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego gruntu, wraz z prawern własności posadowionych na nim budynków/urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 1304/3 i 1304/5, olącznej powierzchni 2.772,00 m2, stanowiące nieruchomość położoną w Baborowie przy ul. Klonowej 1, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X. Miejsce przetargu: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole.
Termin przetargu: 31.03.2020 godz. 10.00. III. Forma i tryb zbycia: przetarg pisemny nieograniczony. IV. Nazwa i siedziba zbywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45
071 Opole. V. Przedmiotem przetargu jest: - prawo użytkowania wieczystego gruntu, wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków/budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 1304/3. i 1304/5, o łącznej powierzchni 2.772,00 m2, stanowiące nieruchomość położoną w Baborowie przy ul. Klonowej 1, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW XXXX/XXXXXXXX/X, wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków/budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.
Szczegółowy opis i charakterystyka nieruchomości wraz z informacja o stanie środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości została przedstawiona w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, która jest integralna cześcia ogłoszenia.
Dokumentem stwierdzającym nabycie prawa wieczystego gruntu jest Decyzja Wojewody Opolskiego Nr G-IV-7442-222/91 z dnia 1991-01-21.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 85.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Informacja o opodatkowaniu transakcji: Dostawa działek nr 1304/3 oraz 1304/5 wraz z posadowionymi na nich budynkami/budowlami będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy VAT z możliwością rezygnacji ze zwolnienia na podstawie oświadczenia stron transakcji (gdy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym), przy zachowaniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy VAT.

Wadium w wysokości 4.250,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt zlotych 00/100) należy wpłacić na konto Banku PEKAO S.A. nr 50 1240 6292 1111 0010 7091 6462 w terminie do dnia 30.03.2020r Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze Specyfikacją Warunków Sprzedaży należy złożyć do dnia 31 marca 2020rr do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Baborowie, przy ul. Klonowej 1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1304/3 i 1304/5, o łącznej powierzchni 2.772 m2, w użytkowaniu wieczystym Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z oo wraz z prawem własności budynków/urządzeń/budowli - nie otwierać do dnia 31.03.2020r do godz. 10.00" w Sekretariacie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

67 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 40,23 m2 | 2 piętro

 • cena: 67 000 zł
 • 1 665 za m2
Image things

Włostowa , Opolskie

55 000 zł | 197,16 m2

 • cena: 55 000 zł
 • 279 za m2
Image things

Zdzieszowice , Opolskie

90 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 51,30 m2 | 1 piętro

 • cena: 90 000 zł
 • 1 754 za m2