Polityka prywatności

 • 1. DEFINICJE

  1.1 Dane osobowe - mają znaczenie przypisane w RODO, tj. oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

  1.2 Administrator Danych - oznacza „administratora” w rozumieniu art. 4 p. 7) RODO tj. osobę, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

  1.3 Konto - indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Spółkę po dokonaniu rejestracji, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

  1.4 Spółka - Lista Przetargów Ostrach spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000977945, NIP 7011093718, REGON 522365737.

  1.5 Polityka Prywatności - niniejsza polityka prywatności.

  1.6 Regulamin - regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu.

  1.7 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1.8 Serwis - portal internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem https://www.listaprzetargow.pl.

  1.9 Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.

 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  2.1 Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz odnoszące się do wykorzystywania przez Serwis plików typu cookies.

  2.2 Administratorem Danych Użytkowników jest Spółka. Ze Spółką można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie pod adresem: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.

  2.3 Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

 • 3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  3.1 Spółka na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Spółka zapewnia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

  3.2 Spółka stosuje wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

  3.3 Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych, w tym w celu korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Spółkę, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia Konta.

 • 4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

  (a) prowadzenie Konta i dostarczanie innych usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy);

  (b) dostosowywania treści wyświetlanych w Serwisie do zindywidualizowanych preferencji i zachowań Użytkowników (podstawa prawna przetwarzania w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora danych);

  (c) marketing bezpośredni własnych usług i produktów (podstawa prawna przetwarzania w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora danych);

  (d) w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika – marketing bezpośredni usług i produktów osób trzecich (podstawa prawna przetwarzania w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda Użytkownika);

  (e) udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub wiadomość przesłaną poprzez chat online itp. (podstawa prawna przetwarzania w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora danych);

  (f) wykrywanie nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu (podstawa prawna przetwarzania w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora danych);

  (g) prowadzenie badań analitycznych polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk (podstawa prawna przetwarzania w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora danych);

  (h) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania w tym celu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes administratora danych).

 • 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez następujący okres:

  (a) dane dotyczące świadczenia usług elektronicznych – przez okres świadczenia danej usługi, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń albo wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  (b) dane przetwarzane na podstawie ewentualnej zgody Użytkownika przez okres na który została udzielona zgoda lub – w braku oznaczenia takiego okresu – do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;

  (c) dane przetwarzane w związku z udzielaniem odpowiedzi Użytkownikom na kontakt mailowy, telefoniczny lub wiadomość przesłaną poprzez chat online itp. – przez okres 3 miesięcy.

 • 6. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

  6.1 Zakres danych Użytkowników, które Spółka może zbierać, przetwarzać i przechowywać, jest następujący:

  (a) w zakresie zarejestrowanych Użytkowników – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane wprowadzone ewentualnie w ramach rejestracji konta Użytkownika takie jak np. preferencje regionalne. W przypadku korzystania z Usługi Dostępu (zdefiniowanej w Regulaminie) – dane o wybranym typie dostępu, płatnościach. Ponadto inne dane osobowe powstałe w trakcie korzystania z usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkownika;

  (b) w zakresie niezarejestrowanych Użytkowników korzystających w związku z kontaktem mailowym, telefonicznym lub poprzez chat online – adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu.

  6.2 W pozostałym zakresie Spółka przetwarza wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.

  6.3 Podczas korzystania z Serwisu Spółka zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 • 7. PLIKI COOKIES

  7.1 Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one w urządzeniu końcowym Użytkownika.

  7.2 Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  7.3 Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w następującym celu:

  (a) rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości stron;

  (b) monitorowania ruch na Serwisie i tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  (c) uwierzytelnienie i utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;

  (d) dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie, skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał, oraz w którym momencie przestał korzystać z Serwisu.

  7.4 Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  7.5 Serwis korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Serwisie stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google Ireland Limited (Google Analytics, Google Ads, Google Search Console) oraz Facebook Ireland Limited (Facebook Pixel). Ta strona internetowa wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Można to zmienić nie tylko poprzez wyżej wspomniane odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google. Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

 • 8. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

  8.1 Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą na rzecz Spółki usługi i w związku z tym mogą przetwarzać dane Użytkowników w imieniu Spółki (tzw. podmioty przetwarzające), jak na przykład dostawcy usług:

  (a) hostingowych,

  (b) informatycznych,

  (c) pocztowych, spedycyjnych i kurierskich,

  (d) płatności elektronicznych,

  (e) księgowych,

  (f) marketingowych.

  Podmioty te nie będą przetwarzały danych Użytkowników na swoje potrzeby lub wykorzystywały dla własnych celów.

  8.2 Podmioty świadczące usługi dla Spółki mogą przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony – jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 • 9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

  9.1 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  9.2 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

  9.3 W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  9.4 W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Spółki danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu Administratorowi Danych.

  9.5 Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  10.1 Spółka jest uprawniona do zmiany Polityki w każdym czasie. Zmiany Polityki wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Serwisie. W przypadku braku akceptacji zmienionej Polityki Prywatności Użytkownicy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.