Regulamin serwisu

 • Definicje

  Usługodawca – firma LP z siedzibą w Warszawie (00-808) przy ul. Platynowej 6/20, NIP 7962618273, REGON 380292790.

  Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.listaprzetargow.pl.

  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która przegląda Serwis.

  Rejestracja – proces utworzenia Konta.

  Konto – dotyczący Użytkownika wpis w bazie danych Serwisu, z którego wynika możliwość dostępu do określonych Usług.

  Opłata – płatność za wybrany Pakiet należna Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za usługę.

  Pakiet – wybrany przez Użytkownika zestaw funkcjonalności z wyszczególnioną ceną, czasem trwania lub liczbą dostępnych odsłon ogłoszeń.

 • Zasady funkcjonowania serwisu ListaPrzetargow.pl

  Serwis internetowy ListaPrzetargow.pl polega na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości przeglądania ogłoszeń publikowanych przez urzędy (urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, urząd wojewódzki i marszałkowski), spółki (spółki skarbu państwa, spółki z udziałem skarbu państwa, spółki akcyjne oraz z o.o.), spółdzielnie mieszkaniowe, syndyków (doradców restrukturyzacyjnych) oraz inne podmioty (Usługa).

  Korzystanie z serwisu ListaPrzetargow.pl przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie przez niego w całości niniejszego Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z Serwisu.

  Usługi udostępniane przez Usługodawcę są płatne. Szczegóły oferty na stronie.

  Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności Tpay.com należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A..

  Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z usług serwisu ListaPrzetargow.pl do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, zwyczajów, norm etyczno-moralnych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

  Usługodawca oferuje Użytkownikowi wyłącznie usługę przeglądania treści zawartych w serwisie ListaPrzetargow.pl.

  Usługodawca nie zezwala na masowe (automatyczne) przeglądanie zawartości strony (przy pomocy robota).

  Usługodawca nie działa jako pośrednik, akwizytor i dystrybutor określonych usług i towarów. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że zawartość serwisu ListaPrzetargow.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i poglądowy, a w szczególności nie stanowi ze strony Usługodawcy oferty ani zaproszenia do rokowań.

  Usługodawca nie odpowiada za zniknięcie ogłoszenia ze strony podmiotu organizującego przetarg/licytację przed terminem przetargu/licytacji.

  Użytkownik ma obowiązek wykorzystania informacji pozyskanych w ramach dostępu do Usługi wyłącznie we własnym zakresie. Każde ujawnienie tych informacji wobec osób trzecich, dystrybucja, transmisja, publikowanie bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw autorskich Usługodawcy. W przypadku ujawnienia i udokumentowania faktu naruszenia praw autorskich Usługodawcy, Użytkownik poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tego tytułu.

  Użytkownik, który zapoznał się z treścią zamieszczonych ogłoszeń, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, potrzebnych wyjaśnień lub uzupełnień, powinien kontaktować się z właściwym podmiotem organizującym przetarg.

  Zdjęcia nieruchomości prezentowane w ogłoszeniach pochodzą z następujących źródeł:

  - oryginalne zdjęcia zamieszczone przez podmiot organizujący przetarg,

  - w przypadku braku oryginalnych zdjęć, zdjęcia bazujące na serwisie Mapy Google (https://www.google.pl/maps).

  Usługodawca nie odpowiada za błędne oznaczenie nieruchomości na mapie i co za tym idzie błędne zdjęcie nieruchomości.

 • Wymagania techniczne

  Do korzystania z Serwisu oraz udostępnianych Usług niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej).

  Usługodawca nie odpowiada za problemy z korzystaniem z Serwisu i Usług wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich w szczególności z powodu przerw technicznych w działaniu stron podmiotów publikujących ogłoszenia.

 • Prawa i obowiązki Usługodawcy

  Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.

  Z uwagi na charakter świadczonych Usług przeglądania ogłoszeń będącej wyłącznie usługą pośredniczenia w przekazywaniu danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, których przeglądanie udostępnia.

  Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu oraz Usług nieprzerwanie, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej poniżej.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zawieszenia świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne, związane z modyfikacjami Serwisu oraz z uwagi na inne okoliczności, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać świadczenie Usług.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.

  Usługodawca ma prawo do wysyłania wiadomości email z treściami marketingowymi osób trzecich do zarejestrowanych Użytkowników, którzy zaznaczyli odpowiednie zgody w formularzu rejestracyjnym.

 • Prawa i obowiązki Użytkownika

  Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Usług lub usunięciem konta zarejestrowanego Użytkownika.

 • Zawieranie i rozwiązanie umowy oraz zmiana Regulaminu

  Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika.

  Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą:

  - zamknięcia konta przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail z oświadczeniem woli rozwiązania umowy o Usługi i żądaniem zamknięcia konta Użytkownika na adres [email protected] Rozwiązanie staje się skuteczne z chwilą usunięcia Konta przez Usługodawcę, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości,

  - zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu (Prawa i obowiązki Użytkownika),

  - zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu (Prawa i obowiązki Usługodawcy).

  Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu, w tym w szczególności warunków świadczenia Usług. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu i Usług będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian Regulaminu przez Użytkownika.

 • Postępowanie reklamacyjne

  Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

  Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

  Reklamacje należy zgłaszać na adres [email protected] opisując zaistniały problem.

 • Postanowienia końcowe

  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych serwisu ListaPrzetargow.pl.

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.