Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Regulamin serwisu

 • SPIS TREŚCI

  1. DEFINICJE

  2. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

  3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  4. KWESTIE TECHNICZNE

  5. OGŁOSZENIA

  6. DOZWOLONE WYKORZYSTANIE

  7. UMOWA

  8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

  9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  10. REKLAMACJE

  11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

  12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. DEFINICJE

  1.1 Kodeks cywilny - Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1025).

  1.2 Konto - indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Spółkę po dokonaniu rejestracji, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

  1.3 Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1.4 Spółka - Lista Przetargów Ostrach spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000977945, NIP 7011093718, REGON 522365737.

  1.5 Mailing - Usługa elektroniczna świadczona przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, polegająca na rozsyłaniu informacji o opublikowanych danego dnia Ogłoszeniach.

  1.6 Newsletter - Usługa elektroniczna świadczona przez Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, polegająca na rozsyłaniu informacji, w tym o Usługach oraz promocjach i specjalnych ofertach.

  1.7 Ogłoszenie - ma znaczenie przypisane w pkt. 3.1 Regulaminu.

  1.8 Polityka Prywatności - dokument zawierający informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz regulacje odnoszące się do wykorzystywania przez Serwis plików typu cookies.

  1.9 Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  1.10 Regulamin - niniejszy regulamin.

  1.11 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1.12 Serwis - portal internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem https://www.listaprzetargow.pl.

  1.13 Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Spółką a Użytkownikiem.

  1.14 Usługa Dostępu - ma znaczenie przypisane w pkt. 3.2(d) Regulaminu.

  1.15 Usługa elektroniczna (lub Usługa) - usługa w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną świadczona przez Spółkę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu (Newsletter, Mailing, Usługa Dostępu, usługa utrzymywania Konta) stanowiąca usługę cyfrową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

  1.16 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 123).

  1.17 Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 134).

  1.18 Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, w tym Konsument lub Przedsiębiorca.

 • 2. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

  2.1 Regulamin. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu, a także stanowi regulamin świadczenia Usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2.2 Akceptacja Regulaminu. Przystąpienie do korzystania z Usług elektronicznych jest tożsame z zaakceptowaniem Regulaminu.

  2.3 Uprawniony przedstawiciel Przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, działająca w imieniu Przedsiębiorcy, zawierająca Umowę Sprzedaży, akceptując Regulamin, potwierdza, że jest uprawniona do występowania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy.

 • 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  3.1 Serwis. Poprzez Serwis Spółka świadczy usługi elektroniczne w zakresie dostępu do informacji o ogłoszeniach publikowanych przez osoby trzecie dotyczących sprzedaży nieruchomości („Ogłoszenia”), w szczególności przez:

  (a) organy administracji publicznej takie jak urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, urząd wojewódzki i marszałkowski,

  (b) przedsiębiorców takich jak spółki skarbu państwa, spółki z udziałem skarbu państwa, spółki akcyjne oraz z o.o.,

  (c) spółdzielnie mieszkaniowe,

  (d) syndyków (doradców restrukturyzacyjnych),

  (e) komorników sądowych

  za pomocą stworzonego przez Spółkę Serwisu oraz zintegrowanych z nim narzędzi i udostępnionych funkcjonalności.

  3.2 Rodzaje Usług. Spółka świadczy następujące Usługi:

  (a) założenie i utrzymywanie Konta w Serwisie,

  (b) Mailing,

  (c) Newsletter,

  (d) dostęp do pełnej treści Ogłoszeń publikowanych na Serwisie oraz informacji z monitoringu rynku nieruchomości („Usługa Dostępu”).

  3.3 Odpłatność. Usługa Konta, Mailingu oraz Newslettera mają charakter nieodpłatny. Usługa Dostępu ma charakter odpłatny.

  3.4 Założenie Konta. Korzystanie z Usług wymaga założenia Konta. Ujawnianie haseł bądź inne formy udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim jest zabronione. Przy rejestracji Użytkownik powinien podać prawdziwe oraz aktualne dane. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania danych nieprawdziwych lub nieaktualnych. Użytkownik rejestrując Konto, oświadcza, że:

  (a) podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

  (b) ma ukończone 16 lat.

  3.5 Dane osobowe. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Spółkę zawarte są w Polityce Prywatności.

 • 4. KWESTIE TECHNICZNE

  4.1 Wymogi techniczne. Do korzystania z Serwisu oraz udostępnianych Usług niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.

  4.2 Dodatkowe informacje. Korzystanie z Serwisu i Usług:

  (a) nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami,

  (b) nie wiąże się z wprowadzaniem przez Spółkę oprogramowania do systemu teleinformatycznego Użytkownika,

  (c) może wiązać się z wprowadzaniem plików cookies do systemów teleinformatycznych Użytkowników (szerzej w Polityce Prywatności).

  4.3 Zastrzeżenie. Spółka nie odpowiada za brak dostępu lub pełnego dostępu do Serwisu wynikających z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich, w szczególności z powodu przerw technicznych w działaniu infrastruktury teleinformatycznej lub stron internetowych Organizatorów Ogłoszenia.

 • 5. OGŁOSZENIA

  5.1 Podmiot odpowiedzialny za treść Ogłoszeń. Spółka nie tworzy treści Ogłoszeń, ani nie działa jako pośrednik, akwizytor lub dystrybutor Ogłoszeń umieszczonych na Serwisie. Spółka dokonuje wyłącznie przedruku Ogłoszeń sformułowanych przez podmioty trzecie, które zarządzają źródłowym ogłoszeniem i organizują sprzedaż nieruchomości, których dotyczy ogłoszenie („Organizatorzy Ogłoszenia”), i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść Ogłoszeń.

  5.2 Charakter Ogłoszeń. Zawartość Serwisu i umieszczone na nim Ogłoszenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty zawarcia transakcji ani zaproszenia do rokowań.

  5.3 Dodatkowe informacje dot. Ogłoszeń. Wszelkie zapytania dotyczące treści ogłoszeń należy kierować do Organizatorów Ogłoszeń. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, jak również za działania lub zaniechania Organizatorów Ogłoszeń, w tym za:

  (a) usunięcie lub zmianę Ogłoszenia przed zapowiadanym w ogłoszeniu terminem sprzedaży nieruchomości,

  (b) błędne oznaczenie nieruchomości na mapie i wynikające z tego następstwa, w tym nieprawidłowe przyporządkowanie zdjęć nieruchomości do Ogłoszenia.

  5.4 Zdjęcia nieruchomości. Zdjęcia nieruchomości prezentowane w Ogłoszeniach pochodzą z następujących źródeł:

  (a) oryginalne zdjęcia zamieszczone przez Organizatora Ogłoszenia, lub

  (b) w przypadku braku oryginalnych zdjęć – zdjęcia bazujące na serwisie Mapy Google (https://www.google.pl/maps).

 • 6. DOZWOLONE WYKORZYSTANIE

  6.1 Dozwolony cel. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania informacji pozyskanych w ramach Serwisu wyłącznie dla własnych potrzeb. Każde nieautoryzowane ujawnienie tych informacji osobom trzecim, dystrybucja, transmisja, publikowanie bądź prezentowanie w całości lub części treści pozyskanych z Serwisu stanowi naruszenie praw Spółki. W przypadku ujawnienia przypadku naruszenia praw Spółki przez Użytkownika, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialność, w tym finansowej i prawnej.

  6.2 Zakaz kopiowania. Masowe (automatyczne) przeglądanie oraz kopiowanie zawartości Serwisu, w tym przy pomocy zautomatyzowanych algorytmów (tzw. robotów), w szczególności w celu dalszego komercyjnego wykorzystywania Ogłoszeń umieszczonych na Serwisie, jest zabronione.

  W przypadku naruszenia zakazu opisanego w zdaniu poprzedzającym, w szczególności w przypadku nieuprawnionego (tj. bez zgody Spółki) wykorzystania skopiowanych Ogłoszeń z Serwisu na innych serwisach, portalach itp., Spółka jest uprawniona do naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł za każde ogłoszenie skopiowane i umieszczone na takim portalu, serwisie itp.

  Podmiot wykorzystujący ogłoszenie w sposób opisany powyżej, który zostanie obciążony karą umowną, jest zobowiązany do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania noty księgowej wystawionej przez Spółkę, na rachunek bankowy wskazany w nocie. Spółce przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

 • 7. UMOWA

  7.1 Zawarcie umowy. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w chwili:

  (a) w odniesieniu do Usługi prowadzenie Konta – z chwilą założenia Konta,

  (b) w odniesieniu do Usługi Mailingu – z chwilą założenia Konta;

  (c) w odniesieniu do Usługi Newslettera – z chwilą przekazania Spółce oświadczenia Użytkownika o woli otrzymywania Newslettera,

  (d) w odniesieniu do Usługi Dostępu – z chwilą dokonania płatności za Usługę Dostępu.

  7.2 Płatności. Ceny oraz sposób dokonywania płatności za Usługi Dostępu są podawane na bieżąco w Serwisie. Wysokość cen Usług Dostępu uzależniona jest od okresu trwania Usługi Dostępu.

  7.3 Zamówienie Produktów w modelu subskrypcyjnym. Użytkownik wybierając zakup Usług Dostępu w modelu subskrypcji, wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności ceny Usługi Dostępu przez okres subskrypcji zgodnie z ustawioną częstotliwością. W przypadku gdy subskrypcja jest wybrana na czas nieoznaczony, Użytkownik – aby zrezygnować z subskrypcji – może wypowiedzieć Umowę zgodnie z pkt. 7.7 Regulaminu.

  7.4 Czas świadczenia Usług elektronicznych. Usługi elektroniczne świadczone są Użytkownikowi:

  (a) w odniesieniu do Usługi prowadzenie Konta, Usługi Mailingu oraz Newslettera – przez czas nieoznaczony,

  (b) w odniesieniu do Usługi Dostępu – przez okres, na który została wykupiona Usługa Dostępu.

  7.5 Obowiązki Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Usług elektronicznych w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i Regulaminem. Umieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

  7.6 Zakończenie świadczenie Usług. Spółka jest uprawniona do zakończenia świadczenia Usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu oraz w przypadku zakończenia działalności. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na Usługi elektroniczne następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia na adres e-mail podany podczas rejestracji.

  7.7 Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z usług (rozwiązać umowę o Usługi elektroniczne) w każdym czasie, przy czym w odniesieniu do Usług płatnych rozwiązanie Umowy będzie skuteczne z chwilą zakończenie wybranego okresu rozliczeniowego. Rozwiązanie (wypowiedzenie) Umowy może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected], jak również może nastąpić poprzez skorzystanie:

  (a) z możliwości usunięcia konta w panelu Użytkownika – w odniesieniu do usługi Konta, przy czym usunięcie Konta jest równoznaczne z rezygnacją z pozostałych Usług,

  (b) z odpowiedniego linku umieszczonego na spodzie wiadomości z Newslettera lub Mailingu – w odniesieniu do Usługi Newslettera lub Mailingu.

 • 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

  8.1 Konsument. Użytkownik będący Konsumentem, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni licząc od zawarcia Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

  8.2 Forma oświadczenia o odstąpieniu. Konsument może odstąpić od Umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą na adres Spółki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  8.3 Skutek. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

  8.4 Sposób zwrotu płatności. W przypadku skutecznego skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy zapłacona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatniczego, który został wykorzystany na zapłatę towaru, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  9.1 Własność. Wszelkie utwory zamieszczane w Serwisie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli nie stwierdzono inaczej.

  9.2 Ograniczone prawo korzystania. Utwory te są chronione prawem autorskim i mogą być używane jedynie do osobistego użytku. Publiczne wykorzystywanie utworów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielanie, zmienianie itp. jest zabronione.

  9.3 Znaki towarowe i logotyp. Użycie logo i nazwy Spółki bez uzyskania uprzedniej zgody Spółki jest zabronione.

 • 10. REKLAMACJE

  10.1 Reklamacje. Wszelkie reklamacje Użytkownik może kierować na adres [email protected] w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Spółki.

  10.2 Treść reklamacji. Rekomenduje się, aby reklamacja zawierała co najmniej:

  (a) dane kontaktowe Użytkownika,

  (b) opis problemu lub wad, oraz

  (c) żądanie w przedmiocie sposobu załatwienia reklamacji.

  10.3 Termin. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dnia od daty otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji przez zgłaszającego reklamację termin może ulec wydłużeniu o czas oczekiwania na dostarczenie brakujących informacji Spółce.

  10.4 Dodatkowe środki. W przypadku braku odpowiedzi Spółki na reklamację Użytkownik ma prawo skorzystać z innych sposobów dochodzenia swoich praw, takich jak skierowanie sprawy do sądu lub skorzystanie z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, np. poprzez mediatora lub rzecznika praw konsumenta.

 • 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

  11.1 Pozasądowe rozwiązywanie sporów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Użytkowników będących Konsumentami, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  11.2 Możliwe do wykorzystania przez Konsumenta pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń to m.in.:

  (a) wystąpienie przez Konsumenta do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Spółką,

  (b) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

  (c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

  (d) skorzystanie z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe, takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich,

  (e) dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  12.1 Ograniczenie odpowiedzialności. Odpowiedzialność odszkodowawcza Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Użytkownika. Odpowiedzialność Spółki za utracone korzyści zostaje wyłączona.

  12.2 Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stroną jest Przedsiębiorca, jest sąd powszechny dla siedziby Spółki, a w sprawach, których stroną jest Konsument – sąd właściwy według przepisów ogólnych.

  12.3 Zmiana Regulaminu. Spółka dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności lub świadczenia usług drogą elektroniczną objętych Regulaminem. Spółka opublikuje jednolity tekst zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu, ze wskazaniem daty obowiązywania.

  12.4 Zmiana Regulaminu w odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług elektronicznych. O zmianach w Regulaminie Spółka poinformuje Użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Użytkownicy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

  12.5 Data wejście w życie. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2023 roku.

 • PLIKI DO POBRANIA

  Wzór odstąpienia od umowy