Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Regulamin serwisu

 • 1. Definicje

  Konto – dotyczący Użytkownika wpis w bazie danych Serwisu, z którego wynika możliwość dostępu do pełnego zakresu Usług.

  Opłata – płatność za wybrany Pakiet należna Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia za wybraną Usługę.

  Organizator Ogłoszenia – ma znaczenie przypisane w punkcie 2.3 Regulaminu.

  Pakiet – wybrany przez Użytkownika zestaw funkcjonalności z wyszczególnioną ceną, czasem trwania lub liczbą dostępnych odsłon ogłoszeń.

  Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

  Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.listaprzetargow.pl.

  Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę poprzez Serwis, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2019 poz. 123, 730).

  Usługodawca – Lista Przetargów Ostrach spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000977945, NIP 7011093718, REGON 522365737.

  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.

 • 2. Zasady funkcjonowania serwisu

  2.1 Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

  2.2 Serwis umożliwia Użytkownikom przeglądanie ogłoszeń publikowanych przez podmioty trzecie dotyczące sprzedaży nieruchomości, w tym przez:

  a. organy administracji publicznej takie jak urząd gminy, urząd miasta, starostwo powiatowe, urząd wojewódzki i marszałkowski;

  b. przedsiębiorców takich jak spółki skarbu państwa, spółki z udziałem skarbu państwa, spółki akcyjne oraz z o.o.;

  c. spółdzielnie mieszkaniowe;

  d. syndyków (doradców restrukturyzacyjnych);

  e. komorników sądowych;

  za pomocą stworzonego przez Usługodawcę Serwisu oraz zintegrowanych z nim narzędzi i udostępnionych funkcjonalności.

  2.3 Usługodawca nie działa jako pośrednik, akwizytor lub dystrybutor ogłoszeń umieszczonych na Serwisie. Usługodawca dokonuje jedynie przedruku ogłoszeń sformułowanych przez podmioty trzecie, które zarządzają ogłoszeniem i organizują sprzedaż nieruchomości, których dotyczy ogłoszenie („Organizatorzy Ogłoszenia”). Zawartość Serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ze strony Usługodawcy oferty zawarcia transakcji ani zaproszenia do rokowań.

  2.4 Podmiotem odpowiedzialnym za treść ogłoszeń są Organizatorzy Ogłoszeń. Wszelkie zapytania dotyczące treści ogłoszeń należy kierować do Organizatorów Ogłoszeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń jak również za działania lub zaniechania Organizatorów Ogłoszeń, w tym za:

  a. usunięcie lub zmianę ogłoszenia przed zapowiadanym w ogłoszeniu terminem sprzedaży nieruchomości;

  b. błędne oznaczenie nieruchomości na mapie i wynikające z tego następstwa, w tym nieprawidłowe przyporządkowanie zdjęć nieruchomości do ogłoszenia.

  2.5 Usługi udostępniane przez Usługodawcę są płatne. Szczegóły oferty na stronie.

  2.6 Rozliczenia opłat za Usługi są przeprowadzane za pośrednictwem systemu płatności Tpay.com należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A.

  2.7 Użytkownik korzystając z Usług i Serwisu zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa, zwyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

  2.8 Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania informacji pozyskanych w ramach Serwisu wyłącznie dla własnych potrzeb. Każde nieautoryzowane ujawnienie tych informacji osobom trzecim, dystrybucja, transmisja, publikowanie bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw Usługodawcy. W przypadku ujawnienia przypadku naruszenia praw Usługodawcy przez Użytkownika, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialność, w tym finansowej i prawnej.

  2.9 Masowe (automatyczne) przeglądanie oraz kopiowanie zawartości Serwisu, w tym przy pomocy zautomatyzowanych algorytmów (tzw. robotów), w szczególności w celu dalszego komercyjnego wykorzystywania ogłoszeń umieszczonych na Serwisie, jest zabronione. W przypadku naruszenia zakazu opisanego w zdaniu poprzedzającym, w szczególności w przypadku nieuprawnionego (tj. bez zgody Usługodawcy) wykorzystania skopiowanych ogłoszeń z Serwisu na innych serwisach, portalach itp., Usługodawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 1000 zł, za każde ogłoszenie skopiowane i umieszczone na takim portalu, serwisie itp. Podmiot wykorzystujący ogłoszenie w sposób opisany powyżej, który zostanie obciążony karą umowną, jest zobowiązany do jej zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania noty księgowej wystawionej przez Usługodawcę, na rachunek bankowy wskazany w nocie. Usługodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

  2.10 Ujawnianie haseł bądź inne formy udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim jest zabronione.

  2.11 Zdjęcia nieruchomości prezentowane w ogłoszeniach pochodzą z następujących źródeł:

  a. oryginalne zdjęcia zamieszczone przez Organizatora Ogłoszenia; lub

  b. w przypadku braku oryginalnych zdjęć - zdjęcia bazujące na serwisie Mapy Google (https://www.google.pl/maps).

  2.12 Usługodawca umożliwia otrzymanie faktury VAT za wykupiony Pakiet, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas dokonywania zakupu.

 • 3. Wymagania techniczne

  3.1 Do korzystania z Serwisu oraz udostępnianych Usług niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższej).

  3.2 Usługodawca nie odpowiada za problemy związane korzystaniem z Serwisu i Usług wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich, w szczególności z powodu przerw technicznych w działaniu infrastruktury teleinformatycznej lub stron internetowych Organizatorów Ogłoszenia.

 • 4. Rejestracja i dane osobowe

  Informacje na temat procesu tworzenia Konta przez Użytkownika jak również przetwarzania jego danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 • 5. Prawa i obowiązki usługodawcy

  5.1 Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.

  5.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zawieszenia świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne, związane z modyfikacjami Serwisu oraz z uwagi na inne okoliczności, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać świadczenie Usług.

  5.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.

  5.4 Usługodawca ma prawo do wysyłania wiadomości email z treściami marketingowymi osób trzecich do zarejestrowanych Użytkowników, którzy zaznaczyli odpowiednie zgody w formularzu rejestracyjnym.

 • 6. Prawa i obowiązki użytkownika

  Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu. Naruszenie zasad Regulaminu może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Usług lub usunięciem Konta zarejestrowanego Użytkownika.

 • 7. Zawieranie i rozwiązanie umowy oraz zmiana regulaminu

  7.1 Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika.

  7.2 Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą:

  a. likwidacji Konta przez Użytkownika. Likwidację Konta Użytkownik może przeprowadzić poprzez samodzielne usunięcie konta na stronie https://www.listaprzetargow.pl/twoje-konto lub wysłanie wiadomości e-mail z informacją o chęci zamknięcia Konta, a tym samym rozwiązania umowy o Usługi, na adres [email protected] Rozwiązanie staje się skuteczne z chwilą usunięcia Konta przez Usługodawcę, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości przez Usługodawcę;

  b. zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika;

  c. zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę.

  7.3 Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany będą wchodzić w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu i Usług będzie równoznaczne z zaakceptowaniem zmian Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku braku zgody na zmiany Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług.

 • 8. Postępowanie reklamacyjne

  8.1 Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług.

  8.2 Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

  8.3 Reklamacje należy zgłaszać na adres [email protected] opisując zaistniały problem.

  8.4 Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.

 • 9. Postanowienia końcowe

  9.1 Korzystanie z Usług:

  a. nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami;

  b. nie wiąże się ze wprowadzaniem przez Usługodawcę oprogramowania do systemu teleinformatycznego Użytkownika;

  c. może wiązać się z wprowadzaniem plików cookies do systemów teleinformatycznych Użytkowników (szerzej w Polityce Prywatności Serwisu).

  9.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Serwisie.