Warszawa , Ochota

Mieszkanie | 262 650 zł | 3 pokoje | 45,70 m2 | 1 piętro

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
Dariusz Dynowski
Kancelaria Komornicza Numer III


Filtrowa 67/97, 02-055 Warszawa
tel. 22-825-25-22  e-mail: [email protected]
Km 4856/18 i inne


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO nr KW WA1M/00357394/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Dariusz Dynowski, Kancelaria Komornicza 02-055 Warszawa, Filtrowa 67/97 tel. 22 825 25 22 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
        17 września 2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy Marszałkowskiej 82 w sali nr 229, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego numer 65 położonego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 45,
należącego  do dłużnika:    wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "RAKOWIEC" (Adres spółdzielni: 02-118 Warszawa, Pruszkowska 4d) dla którego  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00357394/9.  

           Suma oszacowania wynosi 350 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania                             i wynosi    262 650,00zł.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowiące lokal mieszkalny numer 65 o pow. użytkowej 45,70 m2 znajdujący się w budynku położonym na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Żwirki i Wigury 45.  Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc i położony jest na pierwszym piętrze /II kondygnacja/. Lokal wpisany jest  w  rejestrze  lokali własnościowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "RAKOWIEC" (Adres spółdzielni: 02-118 Warszawa, Pruszkowska 4d) i dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WA1M/00357394/9. Pozostający w zasobach WSM "Rakowiec" budynek przy ul. Żwirki i Wigury 45 w Warszawie w którym znajduje się lokal numer 65 położony jest na gruncie objętym księgą wieczystą nr WA1M/00458945/5 w której powyższa Spółdzielnia wpisana jest jako współużytkownik wieczysty gruntu i właściciel położonych na tym gruncie budynków.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,                  to jest:    35 020,00zł na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA IV O. w Warszawie 48 12401053 1111 0010 2574 3563
        /najpóźniej do dnia 16 września 2019r./

        Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
        W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.: 16:00 do godz. 17:00  oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy przy Marszałkowska 82 BOI sygn. akt: I Co 203/19  protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy                                

Historyczne ceny

Image things

Warszawa , Ochota

498 000 zł | 3 pokoje | 95,90 m2 | 4 piętro

  • cena: 498 000 zł
  • 5 193 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Południe

3 275 325 zł | 313,80 m2

  • cena: 3 275 325 zł
  • 10 438 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Północ

21 603 zł | 1,00 m2

  • cena: 21 603 zł
  • 21 603 za m2