Świnoujście, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 176 175 zł | 60,20 m2

- 70 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Pderewskiego 6, 72-600 Świnoujście, pokój 100, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy Barlickiego 10/22, 72-602 Świnoujście, dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze Sz1W/00030691/4.

Suma oszacowania wynosi 234 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 490,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 49 12403914 1111 0010 5196 8787.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Świnoujście , Zachodniopomorskie

189 256 zł | 3 pokoje | 71,90 m2

  • cena: 189 256 zł
  • 2 632 za m2
Image things

Świnoujście , Zachodniopomorskie

206 475 zł | 2 pokoje | 55,45 m2

  • cena: 206 475 zł
  • 3 724 za m2
Image things

Świnoujście , Zachodniopomorskie

138 314 zł | 2 pokoje | 51,70 m2

  • cena: 138 314 zł
  • 2 675 za m2