Międzybrodzie Bialskie, Śląskie

Obiekt | 1 200 000 zł | 520,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 52, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników:i, położonej przy Ekologiczna 8, 34-312 Międzybrodzie Bialskie, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00124378/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana murowanym budynkiem gastronomicznym, wolnostojącym, na rzucie litery L, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem, z dachem dwuspadowym krytym dachówką cementową, budowanym od 2010r. do 2012r. Nieruchomość położona w Międzybrodziu Bialskim przy ul. Ekologicznej 8, w gminie Czernichów, objęta KW BB1Z/00124378/3 składa się z trzech działek ewidencyjnych: - 1095 o powierzchni 0.3500ha, - 1096 o powierzchni 0.0100ha - 1098 o powierzchni 0.0200ha Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 0.3800ha Projekt architektoniczno-budowlany przewiduje obiekt o charakterze usługowym - lokal gastronomiczny realizowany w I etapie, docelowo planowane jest uzupełnienie o funkcję hotelową na poddaszu w II etapie, po wykonaniu odrębnego projektu. Na dzień oględzin został zrealizowany etap I tj. lokal gastronomiczny zlokalizowany na parterze z zapleczem magazynowym kuchni na części kondygnacji piwnicznej – w skrzydle południowym budynku: powierzchnia zabudowy (Pz) 384,0m2 powierzchnia użytkową (Pu) – 520,5m2 w tym: podpiwniczenie o Pu 158,16m2 parter o Pu 362,34m2 kubatura – 3842,0m3 Sala konsumpcyjna lokalu gastronomicznego została przewidziana na 100-120 miejsc konsumpcyjnych z zapleczem kuchennym w części południowej parteru powiązanej własną klatką schodową z pomieszczeniem magazynowym i zapleczem socjalno-szatniowym dla personelu w części podpiwniczenia. Główna klatka schodowa usytuowana w narożniku zachodnim budynku łączy komunikację z wejściem głównym na parter z pomieszczeń sanitarnych dla klientów w części piwnicznej i docelowo z pokojami noclegowymi na poddaszu. Budynek posiada instalację: energii elektrycznej, wodną, kanalizacyjną, wentylacyjną, klimatyzacyjną, alarmową, ogrzewany centralnym ogrzewaniem z piecem na gaz, dodatkowym źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe z płazem wodnym. Nieruchomość ogrodzona częściowo płotem ze sztachet, zagospodarowana, wjazd i parking utwardzone tłuczniem, wokół budynku z trzech stron pasy wyłożone kostką betonową, teren w części porośnięty trawą z nasadzeniem krzewów ozdobnych, dostęp do drogi publicznej/ul. Ekologicznej o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych. Sąsiedztwo i lokalizacja nieruchomości atrakcyjna, w pobliżu jeziora, w centrum miejscowości z dobrym dostępem do komunikacji, usług i handlu oraz innych obiektów użyteczności publicznej.

Suma oszacowania wynosi 1 800 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 200 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 180 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 29 1240 4881 1111 0010 2755 7537 .

Do kwoty uzyskanej w toku licytacji zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Gliwice , Śląskie

1 149 600 zł | 376,76 m2

  • cena: 1 149 600 zł
  • 3 051 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

25 000 zł | 691,27 m2

  • cena: 25 000 zł
  • 36 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

1 zł | 4 433,10 m2

  • cena: 1 zł
  • 0 za m2