Ostróda, Warmińsko-Mazurskie

Lokal użytkowy | 433 800 zł | 97,44 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-03-2019r., o godz. 08:30, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej: ul. Czarnieckiego 19/15, 14-100 Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00027506/5
-lokal usługowy o pow. użytk. 97,44 m2, położony w Ostródzie ( w centralnej części miasta ), przy ul.Czarnieckiego 19/15, na parterze budynku, w otoczeniu parku i skweru miejskiego. Lokal składa się: z sali komsumpcyjnej z barem, małej sali konsumpcyjnej , wc dla gości, kuchni, wiatrołapu, pomieszczeń magazynowych, wc dla personelu. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. miejskie, alarm, klimatyzacja, rekuperacja. Stan techniczno-użytkowy lokalu wysoki. Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal usługowy jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, oddanym do użytku w 1997 roku. W budynku na parterze znajdują się lokale handlowe i usługowe. Grunt, na którym posadowiony jest budynek wraz z lokalem usługowym stanowi działkę ewidencyjną nr 31/14 o powierzchni 939 m2. Działka stanowi stanowi starannie urządzony i zagospodarowany teren. W sąsiedztwie znajdują się obiekty użyteczności publicznej, szkoły, banki, przystanki komunikacji miejskiej oraz ogólnodostępne parkingi samochodowe. Lokal usługowy jest przedmiotem najmu.
Suma oszacowania wynosi 578 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 433 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 57 840,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 05 marca 2019r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 05 marca 2019r. na konto komonika:
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

241 275 zł | 3 pokoje | 78,70 m2 | 2 piętro

  • cena: 241 275 zł
  • 3 066 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

118 275 zł | 3 pokoje | 103,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 118 275 zł
  • 1 148 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

1 598 040 zł | 5 505,56 m2

  • cena: 1 598 040 zł
  • 290 za m2