Zławieś Wielka, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 621 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Adam Zaremba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-02-2019 o godz. 13:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu X Wydział Cywilny, ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 315, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ---- ,Czarnowo 40B, 87-134 Zławieś Wielka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Toruniu prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00122746/2.

Suma oszacowania wynosi 829 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 621 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu 62 113010170021100027900004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adam Zaremba

Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

144 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 144 000 zł
  • 144 000 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

163 000 zł | 81,09 m2

  • cena: 163 000 zł
  • 2 010 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

109 000 zł | 2 pokoje | 39,02 m2 | 3 piętro

  • cena: 109 000 zł
  • 2 793 za m2