Świadectwo energetyczne dla mieszkań na sprzedaż i wynajem
Głosów: 2 (śr. 5)

Gdy przygotowujemy mieszkanie na sprzedaż, możemy spotkać się z żądaniem przedłożenia świadectwa energetycznego. Od maja 2023 r. zmieniają się przepisy dotyczące tego dokumentu. O czym on informuje, jak go uzyskać, oraz czym skutkować będzie jego brak, mówimy w naszym artykule.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem określającym zapotrzebowanie na energię, która jest niezbędna, aby zaspokoić potrzeby związane z jego użytkowaniem. Dotyczy to ogrzewania, chłodzenia (klimatyzacji), wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także – w przypadku budynków niemieszkalnych – oświetlenia. Bazując na zawartych w tym dokumencie informacjach właściciel, zarządca lub najemca budynku jest w stanie określić roczne zapotrzebowanie na energię, co przekłada się na planowane koszty utrzymania nieruchomości.

Wprowadzenie świadectw energetycznych, oraz obowiązku ich przedstawienia przy sprzedaży nieruchomości, czy jej wynajmie, związane było z promowaniem budownictwa energooszczędnego. Świadomość społeczna w zakresie efektywności energetycznej, czyli ograniczania zużycia zasobów naturalnych do produkcji energii, ma niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Ale istotnym aspektem jest także konkretna oszczędność finansowa, wynikająca z poprawy efektywności energetycznej budynków. Obniżenie kosztów ogrzewania to najpowszechniejsza korzyść.

Co mówią przepisy? Jakie zmiany w przepisach wchodzą w kwietniu 2023 r.?

Świadectwo energetyczne - nowe przepisy od kwietnia 2023 r.

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku, albo jego części, w określonych sytuacjach, wynika z przepisów prawa europejskiego. W polskim prawodawstwie zasady dotyczące świadectw energetycznych ujęte zostały w Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. W dotychczasowych przepisach obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczył przede wszystkim budynków i mieszkań (części budynków) wybudowanych po 2009 roku i zbywanych na podstawie umowy sprzedaży, bądź sprzedaży własnościowego prawa do lokalu, oraz budynków i mieszkań wynajmowanych.

Od 28 kwietnia 2023 roku wchodzą w życie nowe zasady, zgodnie z którymi obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczyć będzie wszystkich budynków, także tych, które powstały przed 2009 rokiem, czyli przed wprowadzeniem pierwszych przepisów dotyczących oceny efektywności energetycznej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że budynki powstałe przed 2009 rokiem mają zostać objęte długoterminową strategią renowacji budynków, z perspektywą 2050 r.

Zmiany wprowadzone w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków, wprowadziły też zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Od 28 kwietnia wchodzą w życie zapisy dotyczące zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, do których inwestor jest zawsze obowiązany dołączyć kopię świadectwa energetycznego. Świadectwo to, jak również protokoły z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, muszą też być dołączone do książki obiektu budowlanego i przechowywane przez cały czas jego użytkowania. Ten obowiązek dotyczyć ma także budynków i mieszkań w budynkach powstałych przed 2009 rokiem. Posiadanie go ma pozwolić na zdefiniowanie działań niezbędnych dla podniesienia efektywności energetycznej budynku.

Kto i kiedy powinien posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne dla mieszkań na sprzedaż i wynajem

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub jego części – jaką stanowi na przykład wydzielony lokal mieszkalny, lub lokal o innej funkcji – było dotychczas (do 28 kwietnia 2023 r.) przekazywane jego nabywcy, w momencie zawierania umowy sprzedaży. Również sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wiązała się z koniecznością przekazania takiego świadectwa. Oznacza to, że dotychczasowy właściciel, chcąc sprzedać mieszkanie, lub dom, musiał ten dokument dostarczyć do notariusza, przed którym zawierana była umowa.

Obowiązek sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej nie dotyczył i nie będzie dotyczył budynków podlegających ochronie jako obiekty zabytkowe, używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej, oraz innych wymienionych w art. 3 ust. 4 ww. ustawy o charakterystyce energetycznej.

Od 28 kwietnia 2023 r. obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy wszystkich właścicieli budynków oraz części budynków, czyli na przykład mieszkań. Co istotne, świadectwo energetyczne ma zostać przedstawione nie tylko przy zawieraniu umowy kupna-sprzedaży, ale także przy umowie najmu. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest przez 10 lat, co oznacza, że po upływie tego czasu należy zlecić wystawienie nowego świadectwa.

Dodatkowo w budynkach, w których organy wymiaru sprawiedliwości, prokuratury oraz organy administracji publicznej dokonują obsługi interesantów, oraz powierzchnia użytkowa tych budynków przekracza 250 m2; jak również w budynkach gdzie świadczone są usługi dla ludności, a ich powierzchnia użytkowa przekracza 500 m2 – świadectwo charakterystyki energetycznej musi być umieszczone w widocznym miejscu.

W jaki sposób uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Aby uzyskać świadectwo energetyczne, osoba, która ma obowiązek je posiadać, musi zlecić jego wykonanie uprawnionej osobie, przy czym uprawniona osoba nie może sporządzić świadectwa dla budynku, którego jest właścicielem, zarządcą, bądź przysługuje jej spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawdo do lokalu. Osoba uprawniona to taka, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie była skazana prawomocnym wyrokiem, a także ukończyła wyższe studia inżynierskie pierwszego lub drugiego stopnia, albo inne studia wyższe oraz studia podyplomowe uwzględniające zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnych i tym podobne.

Taka osoba musi też posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz być wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw, prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Sporządzone świadectwa winny być przesłane do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Koszt uzyskania świadectwa energetycznego zależy od kilku czynników, w tym od lokalizacji budynku, czy lokalu dla jakiego jest opracowywane. Ceny w większych miastach mogą się różnić od tych w mniejszych miejscowościach. Innymi czynnikami wpływającymi na cenę są też wielkość budynku i jego funkcja, konstrukcja przegród zewnętrznych i wewnętrznych oraz stopień skomplikowania bryły budynku, zastosowane instalacje, a także dostępność dokumentacji technicznej budynku.

Orientacyjnie, w przypadku lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych należy się liczyć z kwotą od ok. 400 zł, zaś w przypadku większych obiektów, takich jak budynki wielorodzinne, czy usługowe, ceny mogą się zaczynać od 1000 zł. Ustawa przewiduje karę grzywny dla właścicieli obiektów, które nie będą posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej. Nie została określona maksymalna kwota takiej grzywny.

Przeszukaj bazę 1504 okazji na zakup mieszkania na ListaPrzetargow.pl »

Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com

Zostaw komentarz