Międzyrzecz, Nowa Huta

124 077 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 56,70 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu
Krzysztof Czarnuch
Kancelaria Komornicza nr III w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz ul. Przemysłowa 1
tel. 573094759 , 573094730
email : [email protected]
Nr konta : 49 1240 3578 1111 0010 1739 7673

Sygn. akt KM 806/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Krzysztof Czarnuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 26 marca 2021 r. o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu mającego siedzibę  przy ul. Wojska Polskiego 1 w Międzyrzeczu w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej własnością dłużnika: xx

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny stanowiący spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położony w Międzyrzeczu na os. Centrum 14e/6, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, o powierzchni użytkowej wynoszącej 56,29 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X.  Nieruchomość została oszacowana na kwotę 165.436,00zł, cena wywołania jest równa 3/4 ceny oszacowania i wynosi 124.077,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 16.543,60zł. Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika sądowego w Banku Polska Kasa Opieki SA I O. w Międzyrzeczu 49 1240 3578 1111 0010 1739 7673  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 25 marca 2021 r.  

Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego znajduje się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu.

W dniu 24 marca 2021 roku będzie można oglądać nieruchomość w godzinach od 10.00 do godz. 10.30. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  


  Komornik Sądowy
 Krzysztof Czarnuch

Image things

Międzyrzecz, lubuskie

75 000 zł | Mieszkanie | 66,45 m2

  • cena: 75 000 zł
  • 1 129 za m2
Image things

Międzyrzecz, lubuskie

94 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 73,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 94 500 zł
  • 1 287 za m2
Image things

Międzyrzecz, lubuskie

66 000 zł | Mieszkanie | 45,85 m2

  • cena: 66 000 zł
  • 1 439 za m2