Wejherowo, pomorskie

160 950 zł | Mieszkanie | 39,20 m2

- 20 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 160 950 zł
 • Miasto: Wejherowo
 • Powierzchnia: 39,20 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 4 106 zł
 • Ulica: Osiedle Kaszubskie 23
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 16 095 zł
 • Numer oferty: 99954X234092271
 • Termin wpłaty wadium: 2021-03-23 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 40/2021, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 14297.


Syndyk masy upadłości xx ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 38 zlokalizowanego w budynku przy
ul. Osiedle Kaszubskie 23 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 39,20 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X, oraz przynależnego pomieszczenie piwnicy nr 38, o pow. 2,63 m2 .
1. Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 38 zlokalizowanego w budynku przy ul. Osiedle Kaszubskie 23 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 39,20 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X. Do przedmiotowego lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy nr 38 o pow. 2,63 m2.
2. Operat szacunkowy nieruchomości, udostępniony jest do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.
3. Cena wywoławcza wynosi 160.950,00 (sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych.
4. Oferty należy składać do dnia 23 marca 2021 r. bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy (ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk) listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).

Wymagane wadium w wysokości 16.095,00 zł (szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), płatne jest przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości Beaty Pawlity w upadłości likwidacyjnej 38 1020 5558 0000 8302 3345 3838 (Bank Inteligo). Dzień wpłaty wadium winien być tożsamy z dniem złożenia oferty.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2021 r., godz. 1300, sala B.68a w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10.
6. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy VI GUp 49/19 oraz w Kancelarii Syndyka - tel. 692 158 783, e-mail: [email protected]

Historyczne ceny

Image things

Wejherowo, pomorskie

143 550 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,30 m2 | 2 piętro

 • cena: 143 550 zł
 • 4 586 za m2
Image things

Wejherowo, pomorskie

160 950 zł | Mieszkanie | 39,20 m2 | 2 piętro

 • cena: 160 950 zł
 • 4 106 za m2