Wałbrzych, dolnośląskie

112 275 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 114,00 m2

- 71 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Monika Janus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy ul. Stanisława Moniuszki 29/1, 58-300 Wałbrzych , dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokalu mieszkalny składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc, kotłowni i dwóch przedpokoi o powierzchni użytkowej 114,00 m2. Do lokalu przynależy komórka na półpiętrze o pow.1,30 m2. Budynek znajduje się w wykazie zabytków. Z lokalem związany jest udział 978/10 000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 149 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA SA 37 1090 2271 0000 0005 8411 2951.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Historyczne ceny

Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

147 560 zł | Działka | 0.124 ha.

  • cena: 147 560 zł
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

30 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,55 m2 | 1 piętro

  • cena: 30 000 zł
  • 951 za m2
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

300 000 zł | Działka | 0.3337 ha.

  • cena: 300 000 zł