Lipki, opolskie

98 067 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brzegu

Marcin Mrozek

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 4, Brzeg, 49-300 Brzeg

tel. 774162714 / fax. 774162714

Sygnatura: Km 763/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Marcin Mrozek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2021 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 61, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxx , położonej przy ,Lipki, 49-318 Skarbimierz , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Oznaczenie nieruchomości – księga wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X obejmuje nieruchomość gruntową, położoną w Lipkach, w gminie Skarbimierz, w powiecie brzeskim, województwie opolskim, stanowiącą gospodarstwo rolne z zabudowaniami, o łącznej powierzchni gruntów 0,4455 ha, składającą się z trzech działek ewidencyjnych z arkusza mapy 2 obrębu 0102 Lipki, o następujących numerach i użytkach gruntowych:
584/1– tereny mieszkaniowe B–0,0716 ha i grunty orne RIIIa –0,0339 ha, łącznego obszaru 0,1055 ha;
584/2– grunty orne RIIIa obszaru 0,1200 ha;
585– grunty orne RIIIa obszaru 0,2200 ha.
Na działce nr 584/1, pod adresem: Lipki 7, znajduje się budynek, nie ujęty w zapisach księgi wieczystej, zapisany w kartotece budynków pod numerem ewidencyjnym 186_BUD – budynek mieszkalny, powierzchnia zabudowy 97 m2, 3/0-kondygnacyjny, murowany, rok zakończenia budowy: 1930. Poza tym na działce znajdują się ruiny zabudowań gospodarczych, poza ewidencją

Suma oszacowania wynosi 147 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 066,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 710,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 10160014621835384240000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin Mrozek


Image things

Polska Nowa Wieś, opolskie

164 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 73,93 m2 | 1 piętro

  • cena: 164 000 zł
  • 2 218 za m2
Image things

Byczyna, opolskie

49 400 zł | Działka | 0.0925 ha.

  • cena: 49 400 zł
Image things

Kup, opolskie

53 540 zł | Działka | 0.0777 ha.

  • cena: 53 540 zł