Głogów, dolnośląskie

108 750 zł | Mieszkanie | 44,20 m2 | 2 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik

Kancelaria Komornicza nr VII w Głogowie


Kancelaria Komornicza, Morcinka 8, Głogów, 67-200 Głogów

tel. 76 833 22 22 / fax. 76 831 32 84

Sygnatura: KM 882/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik Kancelaria Komornicza nr VII w Głogowie  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2021 o godz. 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Armii Krajowej 7/26, 67-200 Głogów, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Suma oszacowania wynosi 145 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 500,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millennium Bank 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie

Bartosz IdzikHistoryczne ceny

Image things

Głogów, dolnośląskie

550 000 zł | Lokal Użytkowy | 120,29 m2

  • cena: 550 000 zł
  • 4 572 za m2
Image things

Głogów, dolnośląskie

1 200 000 zł | Działka | 2.4437 ha.

  • cena: 1 200 000 zł
Image things

Głogów, dolnośląskie

1 000 000 zł | Działka | 0.7741 ha.

  • cena: 1 000 000 zł