Wałbrzych, dolnośląskie

60 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 50,86 m2 | 3 piętro

- 65 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Grażyna Nowakowska

Kancelaria Komornicza, B.Chrobrego 3, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 842-24-00 / fax. 74 842-68-28

Sygnatura: Km 51/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2021 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11a, 58-300 Wałbrzych, pokój 204, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy Moniuszki 66 II/318, 58-300 Wałbrzych , dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej wynoszącej 50,86 m2 , położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym V kondygnacyjnym na III piętrze. Lokal składa się z 3 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Lokal bez pomieszczań przynależnych. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 145/10000.
Budynek położony na działkach nr 510/6 i 510/7 o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 10775 m2. Wykonany w technologii prefabrykowanej, fundamenty żelbetowe, stropy betowe kanałowe. Budynek z wyremontowaną elewacją. Budynek wyposażony w instalacje : elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną i telefoniczną. Ogrzewanie – z kotłowni lokalnej.

Suma oszacowania wynosi 81 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK I O/WAŁBRZYCH 56 1090 2271 0000 0005 8400 0768.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Grażyna Nowakowska


Historyczne ceny

Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

147 560 zł | Działka | 0.124 ha.

  • cena: 147 560 zł
Image things

Wałbrzych, dolnośląskie

300 000 zł | Działka | 0.3337 ha.

  • cena: 300 000 zł
Image things

Wałbrzych, Nowe Miasto

114 450 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 66,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 114 450 zł
  • 1 734 za m2