Polkowice, dolnośląskie

173 250 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 77,10 m2 | 4 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lubinie

Bartłomiej Kosiński

Kancelaria Komornicza, Skalników 46, Polkowice, 59-100 Polkowice

tel. 768434752 / fax. 768434752

Sygnatura: KM 5/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Bartłomiej Kosiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2021 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój X, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: x, położonego przy Skalników 49/10,Polkowice, 59-100 59-100, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 231 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy we Wschowie 35866900012014014540770001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Bartłomiej Kosiński


Historyczne ceny

Image things

Polkowice, dolnośląskie

984 267 zł | Obiekt | 523,57 m2

  • cena: 984 267 zł
  • 1 880 za m2
Image things

Polkowice, dolnośląskie

86 550 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 32,70 m2 | 8 piętro

  • cena: 86 550 zł
  • 2 647 za m2
Image things

Polkowice, dolnośląskie

4 600 000 zł | Działka | 5.6463 ha.

  • cena: 4 600 000 zł