Piława Górna, dolnośląskie

26 667 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,40 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie

Wojciech Szlichta

Kancelaria Komornicza, Świdnicka 38 bud. 2A/2, Dzierżoniów, 58-200 Dzierżoniów

tel. 74 831 96 00 / fax. 74 832 39 62

Sygnatura: Km 1504/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Wojciech Szlichta na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2021 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie z siedzibą przy Świdnicka 51, 58-200 Dzierżoniów, pokój 203, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx , położonej przy Piastowska 14/7, 58-240 Piława Górna , dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni, komórki. Pomieszczenie przynależne komórka w piwnicy 3,10 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 46,40 m2. Prawo związane z własnością nieruchomości właściciel lokalu, dla którego urządzono księgę wieczystą, ma udział w 9,85 % we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych księgą wieczystą KW nr 28918

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS DZIERŻONIÓW 40 9527 0007 0000 1919 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wojciech Szlichta


Image things

Piława Górna, dolnośląskie

40 000 zł | Działka | 0.1287 ha.

  • cena: 40 000 zł
Image things

Piława Górna, dolnośląskie

179 000 zł | Lokal Użytkowy | 1 038,64 m2

  • cena: 179 000 zł
  • 172 za m2
Image things

Piława Górna, dolnośląskie

40 000 zł | Działka | 0.1287 ha.

  • cena: 40 000 zł