Międzyrzecz, lubuskie

90 750 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 52,20 m2 | 4 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu

Radosław Brzeźniak

Kancelaria Komornicza, Piastowska 32, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz

tel. 0957423067 / fax. 0957411843

Sygnatura: Km 826/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-03-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu z siedzibą przy Wojska Polskiego 1, 66-300 Międzyrzecz, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy ul.Pamiątkowa 19A/9, 66-300 Międzyrzecz , dla której Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Sulęcinie 46 1020 2036 0000 0202 0040 5415.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 12:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu mieszczącym się pod adresem: Wojska Polskiego 1, Międzyrzecz, 66-300 Międzyrzecz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Radosław Brzeźniak


Image things

Międzyrzecz, lubuskie

42 000 zł | Mieszkanie | 31,54 m2

  • cena: 42 000 zł
  • 1 332 za m2
Image things

Międzyrzecz, lubuskie

289 000 zł | Obiekt | 1 262,00 m2

  • cena: 289 000 zł
  • 229 za m2
Image things

Międzyrzecz, lubuskie

75 000 zł | Mieszkanie | 66,45 m2

  • cena: 75 000 zł
  • 1 129 za m2