Szczytno, warmińsko-mazurskie

2 678 018 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Maciej Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2021 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno, pokój V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy ,Wałpusz, 12-100 Szczytno , dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona pod adresem: 12-100 Szczytno, obręb 0032 Zielonka (działka nr 204/26 położona w miejscowości Wałpusz w gminie Szczytno), dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X o powierzchni 4,1720 ha, zabudowanej budynkiem głównym, pięcioma budynkami letniskowymi oraz budynkiem po wypożyczalni sprzętu wodnego. Nieruchomość będąca własnością dłużnika: xxx sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Suma oszacowania wynosi 3 570 690,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 678 017,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 357 069,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 90 2030 0045 1110 0000 0213 6850.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie mieszczącym się pod adresem: ul. Sienkiewicza 8, Szczytno, 12-100 Szczytno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kruszewnia, warmińsko-mazurskie

166 867 zł | Obiekt | 316,80 m2

  • cena: 166 867 zł
  • 527 za m2
Image things

Bęsia, warmińsko-mazurskie

36 000 zł | Działka | 0.2221 ha.

  • cena: 36 000 zł
Image things

Brzeźno Łyńskie, warmińsko-mazurskie

77 250 zł | Działka | 4.6953 ha.

  • cena: 77 250 zł