Krasnystaw, lubelskie

143 437 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-03-2021 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z siedzibą przy Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy ,KRASNYSTAW; SURHÓW, GM. KRAŚNICZYN, 22-300 KRASNYSTAW, KRAŚNICZYN, dla której SĄD REJONOWY W KRASNYMSTAWIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość składająca się z działki nr 748 częściowo zabudowanej- budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonej w m. Krasnystaw oraz działek nr 794 i 795/1 położonych w m. Surhów, gm. Kraśniczyn opisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie o nr KW: XXXX/XXXXXXXX/X; nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 191.249,00 zł, w tym działka nr 748- 190.368,00 zł, działka nr 794- 736,00 zł, działka nr 795/1- 145,00 zł, najniższa suma, za którą nieruchomość można nabyć na pierwszej licytacji (cena wywołania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 143.436,75 zł.

Suma oszacowania wynosi 191 249,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 436,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 124,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika - 90 1020 1563 0000 5002 0013 6911 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie - można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

Image things

Krasnystaw, lubelskie

336 000 zł | Obiekt | 603,30 m2

  • cena: 336 000 zł
  • 557 za m2
Image things

Krasnystaw, lubelskie

5 888 000 zł | Obiekt | 17 782,00 m2

  • cena: 5 888 000 zł
  • 331 za m2
Image things

Krasnystaw, lubelskie

540 000 zł | Obiekt | 882,00 m2

  • cena: 540 000 zł
  • 612 za m2