Lubicz, opolskie

33 000 zł | Dom | 70,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-03-2021r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. Chrobrego 31 w sali nr 60,odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu
prowadzi księgi wieczyste o numerach XXXX/XXXXXXXX/X oraz XXXX/XXXXXXXX/X.

Egzekucje prowadzone z w/w nieruchomości połączone zostały w jedną egzekucję z nieruchomości zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusza Dobrakowskiego z dnia 16.11.2020r ponieważ nieruchomości są nieruchomościami do siebie przyległymi i stanowią całość gospodarczą.
Nieruchomość KW XXXX/XXXXXXXX/X jest to działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym. Całość położona jest w miejscowości Lubicz pod nr 4 (pomiędzy wsiami Lubsza i Śmiechowice), Gmina Lubsza, Powiat Brzeski. Jest to działka nr 112/2 am. 1 o powierzchni 1 500 m2. Na działce położony jest stary, jednokondygnacyjny budynek mieszkalny, jednorodzinny i gospodarczy, o powierzchni użytkowej mieszkalnej – Pu = 70,00 m2 (są to cztery pokoje z wejściami z kuchni) i części gospodarczej – Pu = 36,00 (zgodnie z Deklaracją podatkową). Budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i użytkowym i nie spełnia żadnych obecnych norm dla budynków mieszkalnych, kwalifikuje się jedynie do rozbiórki. Funkcja w miejscowym planie zagospodarowania gminy : budownictwo mieszkalne – jednorodzinne. Uzbrojenie terenu – średnie. W terenie istnieje instalacja wodno – kanalizacyjna oraz elektryczna. Działka jest mocno zakrzaczona i zadrzewiona – należy ponieść dodatkowe koszty na jej karczowanie.
Nieruchomość KW XXXX/XXXXXXXX/X jest to działka rolna, położona w miejscowości Lubicz obok budynku o numerze 4 (pomiędzy wsiami Lubsza i Śmiechowice ),Gmina Lubsza, Powiat Brzeski. Jest to działka nr 112/7am. 1 o powierzchni 0,2796 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania gminy – są to tereny pod uprawy polowe i ogrodnicze, z zakazem zabudowy (za wyjątkiem infrastruktury technicznej i urządzeń służących gospodarowaniem wodą w rolnictwie oraz ochroną istniejących zadrzewień. Wg ewidencji gruntów są to grunty orne RIV – 0,1194 ha oraz łąki ŁV – 0,1602 ha. Działka jest mocno zakrzaczona i zadrzewiona.


Suma oszacowania KW XXXX/XXXXXXXX/X oraz KW XXXX/XXXXXXXX/X wynosi łącznie 44 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 400,00zł.
Rękojmię należy wpłacać na konto komornika:
ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul.Piastowska 33, 51 10501490 1000 0092 6092 8941
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Opole, opolskie

258 375 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 258 375 zł
  • 258 375 za m2
Image things

Kup, opolskie

55 470 zł | Działka | 0.0805 ha.

  • cena: 55 470 zł
Image things

Dobrzeń Wielki, opolskie

23 025 zł | Działka | 0.0299 ha.

  • cena: 23 025 zł