Kraków, Mistrzejowice

348 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 53,45 m2 | 1 piętro

- 24 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 348 000 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 53,45 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 6 511 zł
 • Ulica: Os. Piastów 41
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 20 000 zł
 • Numer oferty: 98522X230738527
 • Termin wpłaty wadium: 2021-02-24 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie O G Ł A S Z A przetarg ustny nieograniczony (licytacja) dotyczący ustanowienia przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 31 położonego na os. Piastów 41 w Krakowie.

Lokal mieszkalny nr 31 o powierzchni 53,45 m²
położony jest na I piętrze w sześciopiętrowej części budynku i składa
się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 4,65 m².Cena wywoławcza w/w lokalu mieszkalnego wynosi: 348 000 zł.Kwota postąpienia – 2 000 zł. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne poprzez swoich przedstawicieli. W imieniu licytantów mogą działać pełnomocnicy notarialnie upoważnieni w zakresie obejmującym udział w niniejszym postępowaniem przetargowym.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto bankowe Spółdzielni w PKO BP S.A. nr 40 1020 2906 0000 1202 0013 8081 wadium
w wysokości: 20 000 zł w terminie do dnia 24.02.2021r. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Spółdzielni. Pod numerami telefonu: 12 647 46 06 lub 12 642 51 41 można uzyskać dodatkowe informacje oraz umówić się na oglądanie mieszkania. Mieszkanie wymaga remontu, którego koszty poniesie nabywca, bez żadnych roszczeń z tego tytułu pod adresem Spółdzielni.

Plan mieszkania można pobrać poniżej w załączniku.Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11 w dniu 25.02.2021r. o godz. 12°°. Pozostałe warunki przetargu:

1. Wadium wpłacone przez uczestnika,który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia wylicytowanego lokalu.

2. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w wysokości nominalnej na wskazane przez nich konto bankowe, w terminie do pięciu dni roboczych od zakończenia przetargu.

3. Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia przetargu wpłacić wylicytowaną cenę nabycia lokalu, pod rygorem utraty wpłaconego wadium oraz utraty prawa do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu w formie aktu notarialnego.

4. Z wygrywającym przetarg Spółdzielnia zawiera w terminie do 14 dni od daty wpływu na konto spółdzielni wylicytowanej kwoty, umowę ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia jego własności. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej w tym opłaty sądowe ponosi nabywca przy zawieraniu w/w umowy.

5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i czasie zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia jego własności, Spółdzielnia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6.Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana do uiszczania opłat za używanie lokalu od dnia zawarcia aktu notarialnego.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Kraków, Prądnik Biały

414 421 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 56,74 m2 | 2 piętro

 • cena: 414 421 zł
 • 7 304 za m2
Image things

Kraków, Swoszowice

2 093 890 zł | Dom | 499,62 m2

 • cena: 2 093 890 zł
 • 4 191 za m2
Image things

Kraków, Bieżanów-Prokocim

179 753 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,79 m2 | Parter

 • cena: 179 753 zł
 • 4 886 za m2