Boruszyn, wielkopolskie

118 125 zł | Dom | 82,02 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 luty 2021r o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance mającego siedzibę przy ul. Staszica 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę gruntową nr 482/1 o obszarze 0,2072 ha zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkanym o powierzchni uzytkowej 82,02m2 i budynkiem gospodarczo-warszatatowym o powierzchni użytkowej 83,30m2
zapisana Sądzie Rejonowym w Trzciance Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie pod nr KW 5321 [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X] i stanowiąca własność dłużniczki ss


Suma oszacowania wynosi 157 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 750zł. Rękojmie należy uiścić na konto komornika: BS w Czarnkowie 88 8951 0009 5501 0836 2000 0010 do dnia 24 lutego 2021r do godziny 15:30.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Trzciance przy ul. Staszica 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie zawiadamiam, że licytacja odbędzie się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi wynikającymi z trwającej nadal epidemi SARS-COV 2 . Osoby chcąc uczestniczyć w licytacji winny mieć założone maski zasłaniające usta i nos ( zdjęte tylko na chwile w celu identyfikacji do licytacji) oraz rękawiczki.

Image things

Zbąszyń, wielkopolskie

50 000 zł | Działka | 0.0974 ha.

  • cena: 50 000 zł
Image things

Siedlemin, wielkopolskie

65 333 zł | Dom | 76,31 m2

  • cena: 65 333 zł
  • 856 za m2
Image things

Atanazyn, wielkopolskie

31 988 zł | Działka | 0.0727 ha.

  • cena: 31 988 zł