Koszanowo, wielkopolskie

267 944 zł | Dom | 136,77 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka Kancelaria Komornicza

nr II w Kościanie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że


w dniu 2 marca 2021 r. o godz. 12.00

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości


w postaci: działki nr 201/8 o pow. 709 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym, bez poddasza o pow.użytkowej 136,77 m2


położonej w Koszanowo, przy ul. Glinkowa 1c
stanowiącej własność dłużnika xx

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 401 916,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 267.944,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 40.191,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Image things

Kościan, wielkopolskie

55 000 zł | Działka | 0.0251 ha.

  • cena: 55 000 zł
Image things

Kamionna, wielkopolskie

21 135 zł | Działka | 0.081 ha.

  • cena: 21 135 zł
Image things

Nietążkowo, wielkopolskie

3 592 062 zł | Działka | 5.7639 ha.

  • cena: 3 592 062 zł