Zamość, lubelskie

4 092 620 zł | Obiekt | 1 897,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Godek Kancelaria Komornicza nr I w Zamościu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19 marca 2021r. o godz. 10:00 w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Zamościu ul. Wyszyńskiego 11 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomości :

księga wieczysta: nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona w Sądzie Rejonowym w ZAMOŚĆ
miejsce położenia:

Zamość, ul. Poniatowskiego 4

opis nieruchomosci:

DZIAŁKA ZABUDOWANA nr 27/31

Stan zagospodarowania:

działka o powierzchni 0,2410 ha, ogrodzona, zabudowana dwoma budynkami dydaktycznymi („starym” i „nowym”) połączonymi łącznikiem na poziomie parteru, o łącznej powierzchni zabudowy 979 m2 i użytkowej 1897 m2, z utwardzonymi miejscami postojowymi przy budynkach.


stanowiącej własność dłużnika:


xxx
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 138 930,00zł.


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 4 092 620,00zł..


Wysokość rękojmi wynosi 613 893,00 zł.Ceny zawierają podatek VAT 23%Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości .


Powyższa kwota najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg powinna wpłynąć na rachunek komornika w Santander Bank Polska S.A.98 1090 2590 0000 0001 3171 0750

bądź powinna zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.


W dniu licytacji licytacji wadium nie będzie przyjmowane.Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją .


Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zamościu do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Zamość, lubelskie

1 927 800 zł | Obiekt | 2 267,00 m2

  • cena: 1 927 800 zł
  • 850 za m2
Image things

Zamość, lubelskie

2 338 200 zł | Obiekt | 871,00 m2

  • cena: 2 338 200 zł
  • 2 685 za m2